wz

Hlasuj pre túto stránku

Táto stránka je robená pre Internet Explorer 4 a viac.
QuickTime player

V e ľ k á   n o c

Exorcizmus
Čo je to Exorcizmus?

Exorcizmus: gréc> lat./cirk. vyháňanie zlého ducha, diabla; zaklínanie zlých duchov
exorcista: gréc> lat./cirkevný zaklínač zlých duchov (Veľký slovník cudzích slov.)

Anneliese Michele - Vymítání ďábla (dokument);  Exorcismus Emily Rose- (film)

 

Exorcista - toto slovo zaváňa zvláštnym pochmúrnym tajomstvom. Mnohí kresťania nevedia, čo znamená, mnohí majú o ňom jedinú predstavu podľa rovnomenného amerického filmového hororu. No služba exorcistu je potrebná a aktuálna aj (ba možno práve) dnes. A tak Cirkev ústami biskupov poveruje niektorých kňazov touto špecifickou službou. Keďže na Slovensku exorcistu nemáme, využili sme návštevu maltského františkána P. Vella a položili sme mu niekoľko otázok, na ktoré pohotovo a veľmi otvorene odpovedal.

Katechizmus Katolíckej Cirkvi:
1673 - Keď Cirkev verejne s autoritou žiada v mene Ježiša Krista, aby niektorá osoba alebo nejaký predmet boli chránené proti vplyvu zlého ducha a vymanené z jeho moci, hovorí sa o exorcizme. Ježiš ho vykonával a od neho má Cirkev moc a poslanie vyháňať diablov. V jednoduchej forme sa exorcizmus vykonáva pri slávení krstu. Slávnostný, tzv. "veľký exorcizmus" môže vykonávať len kňaz, a to s dovolením biskupa. Treba pri tom postupovať rozvážne a prísne zachovávať predpisy stanovené Cirkvou. Cieľom exorcizmu je vyhnať zlých duchov alebo oslobodiť od diabolského vplyvu, a to duchovnou autoritou, ktorú Ježiš zveril svojej Cirkvi. Veľmi odlišný je prípad chorôb, najmä psychických, ktorých liečenie patrí do oblasti lekárskej vedy. Preto skôr, než by sa vykonal exorcizmus, je dôležité presvedčiť sa, že ide o prítomnosť zlého ducha a nie o dajakú chorobu. Keďže krst znamená oslobodenie od hriechu a od jeho podnecovateľa diabla, nad kandidátom sa vyslovuje exorcizmus (alebo viacero exorcizmov). Celebrant ho pomaže olejom katechumenov alebo vloží na neho ruku a on sa výslovne zrieka satana. Takto pripravený môže vyznať vieru Cirkvi, ktorej bude krstom "zverený".

Exorcizmus v dnešnej dobe
Zákony, ktoré upravujú život katolíckej cirkvi po celom svete, sú zapísané v knihách, ktoré nesú názov Kódex kanonického práva. Druhý Vatikánsky koncil, ktorý zasadal v rokoch 1962 - 1965 vytvoril jeho verziu. Preto po mnohých rokoch práce na tomto kódexe, bol v roku 1983 vydaný nový Kódex, ktorý potvrdzuje pokoncilovú obnovu.
Ohľadom exorcizmu 1172 kánon hovorí:
§1. Nikto nesmie zákonne vykonať exorcizmus posadnutých, pokiaľ neobdržal zvláštne a výslovné dovolenie od miestneho ordinára.
Exorcizmus sa teda stále vysluhuje, no môžu ho vysluhovať len kňazi poverení biskupom, ako to hovorí aj samotný Kódex. Aj naša arcidiecéza má od roku 2003 kňaza, ktorý bol menovaný do úlohy exorcistu.
Terajší pápež, ešte ako kardinál Jozef Ratzinger, prefekt Kongregácie pre náuku viery, vydal dekrét adresovaný všetkým biskupom s normami, ktoré určujú správne používanie rituálu v súlade s novým Kódexom. Formulácia, s ktorou sa vysluhuje exorcizmus, je obsiahnutá v kapitole Xll. Rituale romano, publikovaného v roku 1952. Avšak tieto formulácie sú jazykovo staršie, bolo asi potrebné preložiť ich znenie do dnešnej reči. Preto v roku 1990 kardinál Martinez, prefekt Kongregácie pre kult a sviatosti, predložil biskupom novú formuláciu, ktorú mali počas dvoch rokov pripomienkovať a na základe pripomienok mal byť vytvorený novo naformulovaný rituál exorcizmu. Stretol som sa však s názormi, ktoré tvrdili, že novo vytvorený rituál nespĺňa také kvality ako predchádzajúca formulácia.

Základne otázky pred vysluhovaním rituálu sú asi tieto:
1.Kedy?

Slovo kedy, znamená čas pristúpiť k prípadom, u ktorých môže byť užitočné alebo nutné vyslúžiť obrad exorcizmu.

2. Ako?
Znamená hľadať čo najlepší spôsob k uskutočneniu exorcizmu, aby bol čo najúčinnejší. Je preto potrebné sa hlbšie zamyslieť nad oboma otázkami.

Kedy sa stretáva kňaz s posadnutým?
Počas storočí sa terminológia o pôsobení satana medi ľuďmi obohatila o rôzne výrazy, ktorých význam sa časom menil a prispôsoboval dobe. Prejavy posadnutia sa môžu zaradiť do určitej hierarchie podľa vážnosti. Patrí sem diabolské sužovanie, vonkajšie trýznenie, duševné trýznenie, ovládanie človeka, dobrovoľné podrobenie sa diablovi a nakoniec samotné diabolské posadnutie, kedy akoby cudzia osoba vstúpila do človeka a skrze človeka hovorila, pohybovala sa a spôsobovala mu neuveriteľnú duševnú a telesnú bolesť. Pri odpovedaní na otázku, či je skutočne človek posadnutý, často nediagnostikuje tento problém len samotný kňaz. Spolupráca so psychiatrom a hlavne samotný súhlas posadnutého sú pre vykonanie obradu akousi podmienkou.

Ako postupovať?
Posadnutosť je najvyšší prejav satanovej moci nad človekom. Je to skutočnosť, ktorá vyžaduje od exorcistu najvyššie nasadenie. Keď sa snažíme analyzovať vysluhovanie exorcizmu, máme zvyčajne na mysli len samotné posadnutie. No exorcizmus sa používa i v prípadoch očarovania a aj relatívne pri „jednoduchších" problémoch ako len pri posadnutí. Myslím, že každý kňaz nie je ani vhodný na túto službu. Zásadne pokrivený pohľad na exorcistu je v tom, že on ukáže diablovi, kto je a diabol sa ho jednoducho naľaká a zmizne. To je omyl. Ak by sa kňaz nahneval, za každú cenu by chcel oslobodiť telo i dušu od diabla, je to znamením, že semeno pýchy a predovšetkým satanovej beznádeje vstúpilo a nakazilo samotného kňaza. Ježišove slová, ktoré vyslovil, sa musia stať v prvom rade slovami, na ktorých má kňaz pristupovať k službe. Ježiš povedal:
„Tak aj vás, keď učím všetko, čo vám bolo prikázané, povedzte: Sme služobníci neužitoční, čo sme mali vykonať, to sme vykonali.“
Exorcista je Božím nástrojom. Skrze modlitbu musí dokázať žiť život s Bohom. Musíme pochopiť, že sa tu nejedná o boj telo na telo. Satan je duch a tiež človek má ducha, ktorého však ak neposilní Božou prítomnosťou, tak nemá šancu v tomto duchovnom boji. Exorcista, podľa môjho názoru, musí mať náboj nadprirodzenej duchovnej sily, ktorá pochádza len od Boha. Neviditeľná duchovná sila vychádzajúca z rúk exorcistu potom pôsobí na démona ako oslňujúci reflektor, oslepí ho a donúti k úteku.
Spôsob akým môže exorcista pristúpiť k človeku, ktorý ho požiadal o pomoc, je asi dvojaký.
1. Priamym útokom opakovane nabáda zlého ducha, aby odišiel. Naliehanie sa stupňuje tak dlho, dokiaľ sa nedosiahne oslobodenie.
2. Duchovné obliehanie je pokornejšia forma. Sústreďuje sa na pokornú modlitbu. Aby mohla táto modlitba byť účinná, je treba splniť zákonite určité podmienky. Je treba dostatok času, aby sa mohli modliť aj ľudia mimo sužovaného človeka. Vtedy je človek a démon v ňom akoby obklopený duchovným ohňom a Božou láskou, ktorá postupne donúti démona k úteku.

Pokúsil som sa načrtnúť časť myšlienok, samotný exorcizmus zobrazovaný často vo filmoch je podľa mňa len slabým vyjadrením skutočnosti. Skutočnosť je pred nami skrytá, ale smeruje nás k modlitbe, modlitbe za všetkých už akýmkoľvek spôsobom trápených zlom a tiež nás má usmerniť modliť sa aj za všetkých kňazov, ktorí sú touto službou poverení. Zvedavosť a senzácia nás nesmú sprevádzať pri žiadnom prejave a pocite viery.
Pokora a láska prichádzajúca do našich sŕdc má byť tým pravým palivom, pre motor viery v Boha, ktorý je ukrytý v našom srdci.
Zdroj: Autor referátu: samqa: TU!

Privátny exorcismus

Privátny exorcismus, môže každý používať v spojení s pokrižovaním a spojením so svätenou vodou. Môžeme sa ho často modliť za seba, za blízkych i za iných ľudí vzdialených, obzvlášť v dobe ťažkého pokušenia a v ťažkých skúškach, pri veľkom zmätení; pri návale strachu a zúfalstva, pred dôležitými záležitosťami a rozhodnutiami, taktiež za osoby, ktoré sú nám nepriateľsky naklonené a obzvlášť pri posteli nemocných a umierajúcich.
V Mene Ježiša, Márie a Jozefa vám pekelným duchom prikazujem! Vzdiaľte sa od nás (nich) a z tohto miesta a neopovažujte sa vrátiť a nás (ich) pokúšať a nám (im) škodiť. Ježišu, Mária, Jozef! Ježišu, Mária, Jozef! Ježišu, Mária, Jozef! Svätý Michael, bojuj za nás! Svätí anjeli, opatrujte nás od všetkých návnad a pascí zlých duchov!
Žehnanie: Požehnanie: Otca, láska: Syna sila: Ducha Svätého; materská ochrana nebeskej Kráľovnej, otcovská sila svätého Jozefa, opora svätých anjelov a príhovor svätých buď s vami (s tebou, s nimi) a doprevádzaj nás (teba, ich) všade a po všetky časy! Amen.

Autoexorcizmus

Skôr ako Ježiš opustil túto zem a vystúpil do neba povedal: „Tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov...“ (porov. Mk 16, 17)
Takže každý kresťan, každý veriaci má moc exorcizovať seba samého, vyháňať diabla zo seba samého. Ak používate túto službu na sebe samých, hovoríme o autoexorcizme, a v tomto prípade to nie je nebezpečné.
Nerobte to však na druhých, ak vám nebola zverená moc, inými slovami, aby ste mohli vykonávať túto službu v prospech druhých, aby ste mohli konať exorcizmus na druhých, musíte mať poverenie od biskupa.
Tu však treba vidieť rozdiel medzi modlitbou za oslobodenie a medzi exorcizmom.
Ak človek nepoužíva oficiálne modlitby Cirkvi, hovoríme o modlitbe za oslobodenie.
Konať exorcizmus znamená používať liturgické modlitby, oficiálne modlitby Cirkvi.

 

Humanum est errare, sed diabolicum perseverare
Mýliť sa je ľudské, ale zotrvávať v omyle diabolské.

„Nech vás nikto nezvedie prázdnymi rečami. Lebo na neposlušných synov za to prichádza Boží hnev. Nemajte s nimi nič spoločné. Lebo kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla.
Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde. Skúmajte, čo sa páči Pánovi a nemajte účasť na neplodných skutkoch tmy; radšej ich odhaľujte."
(Ef 5, 6 – 11)
 

Petícia za zjednotenie dátumu Veľkej noci: http://www.onedate.org/cz/index.php

Odkazy

Ohováranie je najhoršou čiernou mágiou, je to čistý jed!
Čo spôsobí chodenie k čarodejnici či liečiteľovi atď.
Môže kresťan dnes vykonať exorcizmus?
Exorcista PaedDr.ICLic.Jozef Maretta
Diabol existuje - Stretol som ho!
Sv.Páter Pio: Satan sa ma bojí
Exorcizmus v dnešnej Cirkvi
Exorcizmus vo Wikipédii
Rímsky exorcista varuje!
Exorcizmus vo Wikibookse
Varovanie sv. Pátra Pia!
Exorcizmus na plátne
Videa exorcizmus
Exorcizmus
O duchovnom
prekliatí a spútanosti - uzdravenie rodových koreňov…

 

Moje
webové stránky

Cezmín: http://cezmin.wz.cz 
 Vianoce:
http://vianocesk.szm.com
 Svadba:
http://svadbask.unas.cz  
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org  
 Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz  
 Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to  
 Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org 
 
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz 
 Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz 
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org 
 Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org  
 Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org   
  Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz 
Veľkonočné sviatky: http://velkanoc.czweb.org 
 Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz 
 Cezmín ker  a alias:
http://cezmin.czweb.org  
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz  
 Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz 
 Rádioamatérstvo  : http://cbrsk-chlebany.unas.cz
 
 Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz 
 CB Fan rádioklub Slovakia H.Chlebany: http://cbrsk.euweb.cz 
 Blog Jánska noc a iné: http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk

Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
 
Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org
 Olympionik: http://olympionikholub.wz.sk
 Sedmičkári: http://rannisedmicka.wz.cz
 Práva dieťaťa: http://dieta.czweb.org

 [ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

by Cezmín Slovakia 1998 http://cezmin.wz.cz

Exorcism of Anneliese Michel

(Egzorcyzmy Anneliese Michel)-english subtitles-part1

 

 Exorcizmus P. E. Vella

http://gloria.tv/?media=181438

Orthodox exorcism 2

http://www.youtube.com/watch?v=i227QNYkuD0&feature=related