wz

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Čo pomáha prežiť dni bez zla a hriechu?
Spomínanie na nepriateľov, živých i mŕtvych
Modlitba rodičov za deti
Modlitba ku Svätej rodine
Modlitba detí za rodičov
Modlitba rodičov
Modlitba za ešte nenarodené dieťa
Modlitba za choré dieťa
Modlitba za pokoj v rodine
Modlitba o dar priateľstva
Modlitba pred vstupom na internet
Modlitba po rusky
Modlitba Antoine de Saint-Exupéry
Modlitba pred rozjímaním
Modlitba za vnútorné uzdravenie
Modlitba o úctu k životu
Modlitba o jednoduchosť
Večne živý Bože
Modlitba za dospelé dieťa
Modlitba o pomoc
Desatoro Božích prikázaní Ex 19,1 - 20,26
Úvaha duše
Pošepkám ti
List od milujúceho Otca

(Doplnené 13.10.2007 - znovu doplnené 22.10.2007)

Otčenáš

(lat. Pater noster)

alebo Modlitba Pána

Otčenáš je modlitba, ktorú podľa Biblie naučil Ježiš svojich učeníkov. Patrí medzi najrozšírenejšie modlitby všetkých kresťanských cirkví. Uvádza sa v evanjeliu podľa Lukáša, kap. 11 verše 2–4 a v evanjeliu podľa Matúša, kap. 6 verše 9–13.


Modlitba v latinčine:
Pater noster qui es in cælis,
sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua
sicut in cælo, et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem
sed libera nos a malo.
Amen.

Modlitba v slovenčine:
Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja,
ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom.
A neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás zlého.
Amen.

Čo pomáha prežiť dni bez zla a hriechu?

Blaho a blaženosť ducha
- Celé svoje srdce bez zvyšku oddaj Bohu a pocítiš raj na zemi.
- Boj sa zjednotiť s hriešnymi myšlienkami, ktoré k tebe pristupujú. Keď súhlasíš s takýmito myšlienkami, už si zhrešil vo svojej mysli.
- Pamätaj, aby si nezahynul, je potrebné mať opravdivé pokánie pred Bohom:
„Pane, odpusť a pomôž, neodtrhni odo mňa Tvojho Svätého Ducha.“
- Neustále pros: „ Strach tvoj, Pane, zasej do môjho srdca."
Blažený je ten, kto má neustálu bázeň pred Bohom!

Ráno
- V posteli, keď sa prebúdzaš, najprv si spomeň na Boha a prežehnaj sa znamením kríža.
- Bez modlitebného pravidla nezačínaj svoj deň.
- Počas celého dňa všade, pri každej práci, modli sa krátkymi modlitbami.
- Modlitba, to sú krídla duše, robí dušu Božím trónom, všetka sila duchovného človeka je v jeho modlitbe.
- Aby Boh modlitbu vypočul, je potrebné modliť sa nie končekom jazyka, ale srdcom.

Suchá duša a slzy

- Nech nikto vôkol teba nezostane bez tvojho úprimného pozdravu.
- Nezanechávaj modlitbu vtedy, keď ťa nepriateľ uvádza do bezcitnosti. Kto sa núti k modlitbe pri suchosti duše, ten je vyššie od toho, kto sa modlí so slzami.
- Nový Zákon by si mal vedieť rozumom a srdcom, vyučuj sa v ňom neustále: čomu nerozumieš, nevykladaj sám, ale pýtaj objasnenie od svätých otcov.

Matka Mária
- Ďakovný pozdrav Nebeskej Kráľovnej „Bohorodičke", vyslovuj častejšie, hoci aj každú hodinu. Vo voľnom čase čítaj diela svätých otcov a učiteľov duchovného života.
- V pokušeniach a súženiach čítaj prosby k Presvätej Bohorodičke. Ona je našou Orodovníčkou.
-Keď na teba démoni hádžu strely, hriech sa k tebe približuje, vtedy spievaj piesne siedmeho, týždňa.
- Ak nemôžeš spievať a čítať, tak v čase boja spomínaj Ježišovo meno:
„Pane Ježišu Kriste, Syn Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym," stoj pri kríži a raduj sa svojím plačom.

Svätená voda
- Svätenú vodu prijímaj s túžbou na posvätenie duše a tela - nezabúdaj ju piť.
- Počas pôstu sa posti, ale vedz, že Bohu je milý nielen pôst tela, t.j. zdržiavanie sa hriechu, ale predovšetkým striedmosť uší, očí, jazyka a taktiež zdržiavanie srdca od slúženia vášňam.

Vášeň
- Človek, pristupujúci k duchovnému životu nesmie zabúdať, že je chorý, jeho um je v klame, vôľa je viac naklonená ku zlu ako ku dobru a srdce, to je v nečistote od klopania vášní v ňom.
Preto počiatok duchovného života musí byť vždy v získaní duchovného zdravia.

Zápas
- Duchovný život je neustálym, neumĺkajúcim zápasom s nepriateľom spasenia duše: nikdy nespi duševne, tvoj duch musí byť vždy bezpodmienečne čulý, v každom zápase vždy volaj na pomoc tvojho Spasiteľa.
- Nikdy nezotrvávaj počas dňa  bez práce v nečinnosti, cirkevné a nedeľné dni maj v úcte podľa Božieho prikázania.
Spomínanie na nepriateľov, živých i mŕtvych
- Tvoja viera sa musí utvrdzovať častým utiekaním sa k pokániu a modlitbe a taktiež ku spoločenstvu s ľuďmi hlbokej viery. Kým nie si pevný vo viere, spoločenstvo bezbožníkov ťa oslabuje a sústavne zvádza k hriechu.
- Zaveď si spomínanie, zapíš si doňho mená všetkých živých a zomrelých, všetkých, ktorí ťa nenávidia a ubližujú ti, a každodenne sa za nich modli, hlavne za živých, aby im Bo
h osvietil rozum a vložil do ich sŕdc mieru citu a aj citlivosti pre spoločenstvo ľudí bez hriechu v bázni božej.


ODKAZ: Kniha modlitieb je TU!

Svätý Duch slobody
Ako chudobní túžia
po spoločnej hojnosti
a po skončení nespravodlivosti
a Cirkev túži po jednote;
vyprovokuj nás, aby sme videli tieto dve vízie
ako živé priadze v jednej tapisérii;
cibri náš dôvtip a predstavivosť,
aby sme tieto dve splietli
v Ježišových šľapajach
pre život sveta
na Božiu slávu! (Carolyn Smyth)

Vzkriesený Kriste,
tak ako si kráčal s dvomi, ktorí išli po ceste do Emauz,
kráčaj s nami na našej ceste viery.
Pri našich stretnutiach na ceste
nám daj súcit pri počúvaní príbehov iných,
trpezlivosť vysvetľovať to, čo sa nám môže zdať jasné,
a odvahu stať sa zraniteľnými,
aby ťa ostatní mohli stretnúť prostredníctvom nás
a my aby sme ťa mohli znovuobjaviť prostredníctvom nich.
Amen. (Lindsey Sanderson)

 

  

Modlitba rodičov za deti

Trojjediný Bože, vo svojej láske a dobrote daroval si nám naše deti. Uvedomujeme si, že patria Tebe. Prosíme Ťa, aby si ich neustále ochraňoval. Bože Otče, stráž život našich detí, zachovaj ich v zdraví, ochraňuj ich od zlého, aby mohli bezpečne rásť na Tvoju chválu a našu radosť. Ježišu Kriste, stráž vieru našich detí, daj aby boli Tebe verní a nedovoľ, aby zblúdili niekedy v živote z cesty k Tebe.
Duchu Svätý, udeľ našim deťom svetlo k povinnostiam a ukáž ako majú slúžiť Bohu a blížnemu. Daj im silu, prekonávať pokušenia a ťažkosti, ktoré ich v živote čakajú. Bože podporuj nás rodičov, aby sme slovom pretvárali srdcia našich detí a svoje slová podopreli príkladom dobrého a nábožného života. Vzbudzuj a udržiavaj v nás ducha viery a daj, aby sme ťa spolu s našimi deťmi raz oslavovali v nebi. Amen.

Modlitba ku Svätej rodine

Nebeský Otče, Ty si nám dal Svätú rodinu ako žiarivý vzor; láskavo dopraj, aby sme ju nasledovali vo vzájomnej láske a v rodinných čnostiach, a tak dosiahli večnú blaženosť v tvojom nebeskom domove. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Modlitba detí za rodičov
Dobrý Bože, pod tvoju ochranu odporúčame svojich rodičov. Bedli nad nimi. Požehnávaj ich práce a udržuj ich pri zdraví a živote. Daj im lásku a jednotu s tebou. Rozmnož ich vieru, dôveru v teba a lásku v srdci. Nech v tebe nájdu pravý pokoj. Amen.  
Modlitba rodičov
Pane, urob ma lepším rodičom. Nauč ma rozumieť svojim deťom, trpezlivo počúvať, čo hovoria, a s láskou odpovedať na ich otázky. Nedovoľ, aby som i skákal do reči a škriepil sa s nimi. Urob ma takým zdvorilým, ako by som chcel, aby boli oni ku mne. Daj mi odvahu priznať si previnenia voči svojim deťom a poprosiť ich o odpustenie, keď viem, že som im ublížil... Pomôž mi rásť s mojimi deťmi, zaobchádzať s nimi primerane ich veku, ale nech od nich nečakám úsudky a spôsoby dospelých ľudí. Nedovoľ mi olúpiť ich o možnosť dozrieť, myslieť, vyberať si a rozhodovať sa. Svätý Gerard, verný Boží služobník, ty si svojím životom nasledoval príklad nášho Spasiteľa. Preto na tvoje orodovanie Boh udelil mnoho milostí. Prihováraj sa za nás, aby sme spoznávali Božiu vôľu vo svojom živote a veľkoryso ju prijali. Amen.

 Modlitba za ešte nenarodené dieťa

Ó, Matka Mária, Ty, čo poznáš všetko o radosti a šťastí a neistote, ktorú cíti každá matka vo vzťahu ku svojmu ešte nenarodenému dieťaťu. Žehnaj rodičov a žehnaj aj toto dieťa také maličké a drobné. Priprav mu život plný pokoja a radosti, lásky a šťastia. Ochraňuj tento malý život so všetkou tvojou silou so všetkou tvojou pozornosťou. Najdrahšia Matka, Mária bdej, aby toto malé srdce tlčúce v živote svojej matky nikto neranil skôr ako sa narodí a skôr ako uskutoční svoju misiu v tomto svete ktorý nám daroval náš dobrotivý Otec. Amen.

 Modlitba za choré dieťa

Ó, svätý Gerard, ty si podobne ako Spasiteľ nežne miloval deti a svojimi modlitbami si mnohé oslobodil od chorôb a dokonca aj smrti. Láskavo zhliadni na zarmútených rodičov, ktorí ťa prosia o zdravie pre svoje dieťa, ak je to Božia vôľa. Predlož Bohu ich prísľub, že vychovajú toto dieťa ako dobrého kresťana a budú ho strážiť slovom i príkladom pred smrteľným malomocenstvom hriechu. Prosíme ťa, ó, svätý brat, o túto priazeň skrze nežnú lásku, akou Pán Ježiš a Panna Mária požehnali tvoje nevinné detstvo. Amen.

Modlitba za pokoj v rodine

Pane, pôvodca všetkého pokoja a zdroj každej lásky, dobrotivo obráť svoj milosrdný pohľad na našu rozdelenú rodinu. Zmiluj sa nad nami, ty, ktorý túžiš po jednote sŕdc a môžeš nám pomôcť obnoviť narušenú jednotu.
Ježišu, ty si bol v Nazarete Synom vrúcne milujúcim a poslušným, pre svoje zásluhy nám udeľ túto milosť.
Panna Mária, ty si bola v Nazarete manželkou a matkou veľmi pokornou a nežnou, pre svoje zásluhy nám udeľ túto milosť.
Svätý Jozef, ty si bol v Nazarete manželom a otcom veľmi dobrotivým a verným, pre svoje zásluhy nám udeľ túto milosť. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému; Bohu, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde, po všetky veky vekov.
Amen.

Modlitba o dar priateľstva

Pane, urob ma priateľom. Daj, aby som inšpiroval dôveru v človeku, čo trpí v úzkosti, v človeku, čo hľadá svetlo ďaleko od teba, v človeku, čo by rád
začal odznova, ale nevie ako, v človeku, čo by rád otvoril svoje srdce, ale necíti sa schopný. Pane, pomôž mi neprejsť popri nikom s ľahostajnou tvárou, so zatvoreným srdcom či zrýchleným krokom.
Pane, daj, aby som sa vždy venoval tým, ktorí sú práve nablízku. Daj mi vidieť tých, čo sú ustráchaní a zmätení, tých, čo trpia a neukážu to, tých, čo sa cítia izolovaní a túžia po priateľstve, a daj mi citlivé srdce, ktoré mi umožní objať ich. Pane, osloboď ma od seba samého, aby som bol schopný slúžiť ti, aby som bol schopný ľúbiť ťa, aby som ťa mohol počúvať v každom bratovi a sestre,
ktorých mi pošleš do cesty.

Modlitba pred vstupom
na internet

Všemohúci a večný Bože, Ty si nás stvoril na svoj obraz a kážeš nám hľadať predovšetkým to, čo je dobré, pravdivé a krásne, zvlášť v Božskej osobe Tvojho Jednorodeného Syna, nášho Pána Ježiša Krista; pomôž nám, prosíme Ťa, na príhovor sv. Izidora, biskupa a Učiteľa Cirkvi, aby sme počas nášho putovania po internete viedli naše ruky a oči iba na to, čo sa Ti páči a obohatili láskou a trpezlivosťou všetkých, ktorých stretneme.
Skrze Krista, nášho Pána.

Modlitba zamilovanej duše

Pane Bože, môj milovaný!
Ak sa ešte pamätáš na moje hriechy a nehodláš preto splniť to, o čo ťa prosím, nech sa deje tvoja vôľa, lebo ju milujem nadovšetko. Preukáž mi svoju dobrotu a milosrdenstvo, aby som ťa v nich poznal.
A ak čakáš na moje skutky, aby si cez ne splnil moje prosby, poskytni mi ich a vykonaj ich vo mne; daj mi aj utrpenia, aké by si chcel prijať, a nech sa stane tvoja vôľa.
Ak však nečakáš na moje skutky, na čo čakáš, môj najmilostivejší Pane? Prečo otáľaš?
Keďže ťa v mene tvojho Syna prosím o milosť a milosrdenstvo, zober si moju ničotu, ak ju chceš, a daj mi tieto poklady, veď aj ty chceš, aby som ich mal. Kto sa môže oslobodiť od svojej biedy a ničoty, ak ho ty sám nevyzdvihneš k sebe čistotou svojej lásky, ó, Bože môj?
Ako sa môže k tebe povzniesť človek zrodený v biede, ak ho ty, Pane, nevyzdvihneš tou rukou, ktorou si ho stvoril?
Bože môj, nezbav ma toho, čo si mi už raz dal vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi, veď v ňom si mi dal všetko, po čom túžim. Preto sa budem radovať, že ma nenecháš dlho čakať.
Prečo teda, duša moja, ešte otáľaš, keď už teraz môžeš vo svojom srdci milovať svojho Boha?
Moje sú nebesia a moja je zem, moje sú národy, moji sú spravodliví aj hriešnici! Moji sú anjeli a Matka Božia, všetky veci sú moje a sám Boh je môj a pre mňa, pretože Kristus je môj a celý pre mňa.
Po čom teda túžiš a čo hľadáš, duša moja? Všetko je tvoje a všetko je pre teba. Nezaoberaj sa maličkosťami a nehľadaj odrobinky, ktoré padajú zo stola tvojho Otca.
Vyjdi zo seba a raduj sa vo svojej sláve! Ukry sa v nej a teš sa z nej, a splnia sa túžby tvojho srdca.
Amen

Modlitba za získanie Pokory

Ó, Ježišu, keď si bol Pútnikom na zemi, povedal si: "Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinok pre svoju dušu." Ó, mocný panovník Neba, moja duša naozaj nachádza odpočinok, keď ťa vidí, ako sa v podobe a prirodzenosti sluhu ponižuješ a dokonca umývaš nohy svojim apoštolom. Potom si spomínam na slová, ktoré si vyslovil, aby si ma naučil pestovať pokoru: "Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám... Sluha nie je väčší ako jeho pán... Keď to viete, ste blahoslavení, ak podľa toho aj konáte." Ja chápem, Pane, tieto slová vychádzajúce z tvojho tichého a pokorného Srdca; s pomocou tvojej milosti chcem podľa nich konať.
Chcem sa pokorne ponížiť a podrobiť svoju vôľu vôli svojich sestier, nebudem im v ničom odporovať ani zisťovať, či majú alebo nemajú právo rozkazovať mi. Nikto nemal toto právo voči tebe, môj Milovaný, a predsa si poslúchal nielen Pannu Máriu a sv. Jozefa, ale dokonca svojich katov. Vrchol tvojho ponižovania vidím teraz v Hostii. Akú pokoru prejavuješ, božský Kráľ slávy, keď sa podriaďuješ všetkým svojim kňazom bez rozdielu, či ťa milujú, alebo, žiaľ, sú v tvojej službe ľahostajní či chladní... Na ich výzvu zostupuješ z Neba, oni môžu posunúť hodinu sv. obety dopredu i dozadu, a ty si vždy ochotný...
Ó, môj Milovaný, aký tichý a pokorný srdcom mi pripadáš pod závojom bielej Hostie! Nemusíš sa väčšmi ponižovať, aby si ma naučil pokore, a ako odpoveď na tvoju lásku i ja chcem túžiť, aby ma moje sestry vždy dávali na posledné miesto a aby som sa presvedčila, že to miesto mi patrí.
Úpenlivo ťa prosím, môj božský Ježišu, zošli na mňa poníženie zakaždým, keď sa budem pokúšať vyvyšovať sa nad ostatných.
Viem, môj Bože, že pyšnú dušu ponižuješ, ale tej, čo sa ponižuje, dávaš večnú slávu, preto sa chcem zaradiť na posledné miesto, chcem mať podiel na tvojom ponížení, aby "som mala podiel s tebou" v nebeskom kráľovstve.
Pane, ty poznáš moju slabosť! Každé ráno si zaumienim, že budem pestovať pokoru, a večer uznávam, že som spáchala ešte viac hriechov pýchy, a preto mám pokušenie dať sa znechutiť, ale ja viem, že aj znechutenie pochádza z pýchy. A tak chcem, môj Bože, vložiť svoju nádej jedine do teba; pretože ty môžeš všetko, prosím ťa, daj, aby sa v mojej duši zrodila čnosť, po ktorej túžim. Aby som dosiahla túto milosť tvojho nekonečného milosrdenstva, budem si veľmi často opakovať: "Ó, Ježišu, tichý a pokorný srdcom, pretvor moje srdce podľa svojho Srdca!"
Amen

Modlitba o láske

Nekonečný Bože, nauč ma povolaniu lásky!

Preto si želám a prosím:
moje myšlienky nech sú láskou,
moje mlčanie nech je láskou,
moje modlitby nech sú láskou,
moje práce nech sú láskou,
moje utrpenie nech je láskou,
moje obete nech sú láskou,
moja pokora nech je láskou,
moje sebazaprenie nech je láskou,
môj odpočinok nech je láskou,
moja ľútosť nech je láskou,
celý môj život nech je láskou,
moje umieranie nech je láskou.

Ó, môj Bože, daj mi ústa lásky,
ó, môj Bože, daj mi oči lásky,
ó, môj Bože, daj mi ruky i nohy lásky,
premeň ma celú v lásku.

Modlitba o obdržanie milosti

Pane Ježišu Kriste, Spasiteľ sveta, ktorý si prišiel na zem, aby si nás vykúpil svojím umučením a smrťou na kríži, vypočuj moju modlitbu, ktorú k tebe vznášam prostredníctvom svätého Rafaela, ktorý toľko vytrpel pre slávu tvojho mena, a udeľ mi milosť, o ktorú ťa s dôverou prosím. Amen.

Modlitba o dobrú spoveď

Svätý otče Rafael, ktorému bola daná milosť zmierovania veriacich s Bohom vo sviatosti milosrdenstva a pokánia; ktorý si v tejto sviatosti do duší neúnavne vlieval hojnosť svetla Ducha Svätého a utvrdenie vo vernosti Kristovi, jeho evanjeliu, vernosti prikázaniu lásky k Bohu z celého srdca, ako aj obetavej služby blížnemu a vlasti; prosím ťa vrúcne, aby si aj mne svojím orodovaním vyprosil milosť, aby som – podľa tvojho príkladu – k sviatosti milosrdenstva pristupoval smelo, s hlbokým vnútorným presvedčením, že každá spoveď je mojím stretnutím s Kristom, ktorý odpúšťa a je plný milosrdenstva; aby som vždy s pomocou Božej milosti spĺňal potrebné a nevyhnutné podmienky dobrej a užitočnej spovede; aby aj pre mňa sviatosť milosrdenstva bola posilnením na ceste môjho povolania, vernosti mojim povinnostiam; aby ma čo najdokonalejšie pripravovala na časté a hodné zjednotenie s Kristom vo Sviatosti oltárnej, ktorá – ako si sám vyznal – bola pre teba prameňom života.
Prosím ťa tiež, svätý otče, vypros mi milosť, aby aj na cestu môjho stretnutia s Bohom milosrdenstva vo večnosti bol som posilnený milosťou dobrej spovede a Najsvätejšieho Kristovho Tela aj sviatosti pomazania nemocných a aby som umieral ako chcem aj žiť, v Kristovej Cirkvi, vo viere, nádeji a láske a v prítomnosti Najsvätejšej Matky, Matky milosrdenstva, oblečený do daru jej materinského srdca, do „znaku spásy“ – svätého škapuliara. Amen.

Ďakovná modlitba

Bože, ktorého milosrdenstvo je bez miery a poklad láskavosti je nevyčerpateľný, vzdávame vďaku tvojmu otcovskému majestátu za dary, ktoré si nám udelil, osobitne za to, že si k takej vysokej svätosti vyzdvihol tvojho verného služobníka Rafaela, vzor živej viery, dokonalej vernosti, veľkodušnej lásky k blížnemu, ducha obety a sebazaprenia, vrúcnej úcty a lásky k Matke tvojho Syna a k našej Matke.
Ďakujeme ti za to, že vo svätom Rafaelovi si nám dal príklad opravdivej a vrúcnej lásky k našej pozemskej vlasti, ktorá dnes tak veľmi potrebuje bezvýhradne oddaných synov a dcéry.
Prijmi, Pane, naše ďakovné modlitby a chráň od všetkých protivenstiev veriacich, aby ti horlivo slúžili tak, ako ti slúžil svätý Rafael Kalinowski. Amen.

Modlitba chvál

Všemohúci, večný Bože, buď zvelebený za to, že vo svätom Rafaelovi Kalinowskom si nám dal ušľachtilý príklad lásky k tvojmu Synovi Ježišovi Kristovi a detskej lásky k Panne Márii. V ňom nám ukazuješ, že človek, ktorý prijíma kríž, požíva Eucharistiu, v modlitbe poznáva Božiu vôľu, nezahynie ani v najväčších životných ťažkostiach. V ňom nám dávaš aj vzor života v Cirkvi a pre Cirkev, posvätenia sa pre dobro vlasti a prinášania pomoci tým, ktorí ju potrebujú.
Buď zvelebený, Pane, za tento príklad a dovoľ nám nasledovať ho na ťažkých cestách nášho života. Daj nám tiež milosť, o ktorú pokorne prosíme v tejto novéne prostredníctvom svätého Rafaela. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba k Najsv. Trojici

„Môj Bože v Trojici, Tebe sa klaniam,
pomôž mi zabudnúť celkom na seba,
aby som mohla spočinúť v Tebe, nehybná a pokojná, akoby moja duša bola už vo večnosti!
Nech nič nemôže narušiť môj pokoj a spôsobiť,
aby som vyšla z Teba, môj Nemeniteľný Bože,
ale nech ma každá minúta unáša ďalej do hlbín Tvojej lásky!
Upokoj moju dušu, urob si v nej svoje nebo,
svoj milovaný príbytok a miesto svojho odpočinku.
Nech Ťa tam nikdy nenechám samotného, ale nech som tam stále celá, bdelá vo viere a láske, celkom Ti oddaná,
celkom odovzdaná do Tvojej tvorivej činnosti.
Môj milovaný Ježiš, z lásky ukrižovaný,
chcela by som byť nevestou Tvojho Srdca,
chcela by som Ťa zahrnúť slávou,
chcela by som Ťa milovať až k smrti,
ale cítim svoju nemohúcnosť, a preto Ťa prosím,
aby si ma odel v seba,
aby si moju dušu zjednotil so svojou dušou,
aby si ma ponoril do seba,
aby si ma uchvátil,
aby si ma nahradil sebou tak, aby môj život bol
iba vyžarovaním Tvojho života.
Vstúp do mňa ako Obnoviteľ a ako Spasiteľ.
Večné Slovo, Slovo môjho Otca, chcem stráviť svoj život počúvaním Teba, chcem byť vnímavou, aby som sa od Teba všetko naučila, a potom napriek všetkým temnotám, nociam,
vyprahnutostiam, nemohúcnostiam a slabostiam hľadela iba na Teba a zostala v Tvojom veľkom svetle.
Hviezda moja milovaná, pripútaj ma tak, aby som sa už nikdy nemohla vymaniť z Tvojej žiary.
Spaľujúci Oheň, Duch lásky, zostúp na mňa, aby sa v mojej duši akoby vtelilo Slovo, nech som pre Neho ďalšou ľudskou bytosťou, v ktorej znovu uskutoční celé svoje tajomstvo.
Skloň sa, Otče, ku svojmu úbohému stvoreniu,
ukry ho do svojho tieňa, spoznávaj v ňom len svojho Milovaného,  v ktorom si našiel všetko svoje zaľúbenie.
Hľaď na mňa len cez Ježiša, cez Jeho doráňanú tvár, cez Jeho opustenosť, cez Jeho lásku!
Najsvätejšia Trojica, moje Všetko, moje Blaho,
nekonečná Samota, Nesmiernosť, v ktorej sa strácam, Tebe sa dávam ako obeta, ukry ma v sebe, aby som mohla očakávať v tichu a samote deň, keď pôjdem v Tvojom svetle nazerať na hĺbku Tvojej vznešenosti.
Amen.

Modlitba

ranného úsmevu pre Teba

Otče, som tu dnes ráno na prahu nového dňa.
Viem, že si tu, že na mňa čakáš so svojim milujúcim úsmevom.
Možno malomocenstvo hriechu znetvoruje moju dušu,
ale Ty ma aj tak miluješ.
Tvoj žiarivý úsmev plný lásky pretvára môj deň
na deň naplnený Tvojou prítomnosťou.
Niekedy na to zabúdam.
Ale dnes si to chcem znovu uvedomiť a povedať: Ďakujem, Pane.
Ďakujem za dar precitnutia bez strachu z ničivých bômb a lietadlových náletov a prosím Ťa za všetkých, ktorí sa zmietajú v hrôzach nezmyselných vojen.
Ďakujem, že i do dnešného dňa môžem vstúpiť s Tvojimi úžasnými darmi zraku a sluchu, slova a pohybu a s nežnosťou vkladám do Tvojich rúk všetkých, ktorých deň sa začína bez schopnosti vidieť krásu, ktorú si stvoril, počuť priateľské slovo povzbudenia,
vysloviť, čím je naplnené ich vnútro, zažiť povznášajúcu radosť z pohybu.
Ďakujem Ti, že si mi daroval ľudí, ktorí ma úprimne milujú a prosím Ťa za všetkých, ktorí nepoznajú význam slova láska, lebo ju nikdy nezažili.
Ďakujem za dar viery, ktorý mi i v ťažkých životných situáciách hovorí, že nikdy nie som sám, že je so mnou milujúci, všemohúci Otec a prosím za tých, ktorí sú bez nádeje a zúfalí, lebo nevedia, že Ty si ich Otcom.
Urob dnes citlivými oči a uši môjho srdca, aby boli schopné vidieť Tvoju tvár vo všetkých, ktorých dnes stretnem a zachytiť Tvoje posolstvo z ich slov.
Daj, aby Tvoj úsmev z dnešného rána žiaril cezo mňa na tých,
s ktorými sa stretnem.
Amen.

 

Modlitba po rusky

Modlitba
Antoine de Saint-Exupéry

Neprosím o zázrak - Pane, ale o silu pre všedný deň. Nauč ma umeniu
malých krokov. Učiň ma dôvtipným a vynaliezavým, učiň ma istým, aby som si vedel správne rozdeliť čas. Daruj mi jemný postreh, aby som pochopil, čo je prvoradé a čo druhoradé. Prosím o silu pre disciplínu a mieru, aby som sa životom len neprekĺzaval, ale aby som si beh dňa rozumne rozdelil, aby som si všimol zábleskov svetla a výšin a aby som si aspoň tu a tam našiel čas pre kultúrne prežívanie. Daj mi poznať, že blúznenie, či o minulosti lebo budúcnosti, nepomáha ďalej. Pomôž mi, aby som to v najbližšom čase konal čo najlepšie a terajšiu chvíľu poznal ako najdôležitejšiu.

Ochráň ma pred naivnou vierou, že v živote musí ísť  všetko hladko.
Daruj mi triezve poznanie, že ťažkosti, porážky, neúspechy a zvraty
sú samozrejmým doplnkom života, ktorým rastieme zrejeme.

Pripomeň mi, že srdce často stávkuje proti rozumu. Pošli mi v pravú
chvíľu niekoho, kto má odvahu povedať mi pravdu v láske. Daj mi denný chlieb pre telo a dušu, prejav tvojej lásky, priateľskú ozvenu a aspoň občas prežitie, že ma niekto potrebuje.

Viem, že sa mnohé problémy vyriešia tým, že sa nič nerobí, daj mi aby som vedel čakať. Chcel by som tiež teba a iných nechať hovoriť. Najdôležitejšie veci si človek
sám sebe nehovorí , sú mu povedané.

Vieš ako veľmi potrebujeme priateľstvo. Daj, aby som tejto najkrásnejšej, najobtiažnejšej, najriskantnejšej a najjemnejšej veci života dorástol.
Prepožičaj mi nutné vnuknutie, aby som v správnom okamžiku odovzdal balíček dobra so slovami, lebo bez nich, na správnom mieste.

Ochraňuj ma pred strachom, že by som mohol zmeškať život. Nedávaj mi čo si prajem, ale čo potrebujem. Nauč ma umeniu malých krokov.

Modlitba pred rozjímaním

Pane a Bože môj, verím, že si tu a vo mne prítomný.
Klaniam sa ti a vyznávam, že nie som hoden stáť pred tebou. Dúfam však v tvoju nesmiernu dobrotu a milosrdenstvo a preto ťa prosím o milosť, aby som túto vnútornú modlitbu vykonal na tvoju slávu, na svoju spásu a duchovný prospech. Osvieť mi rozum, očisti srdce, posilni vôľu, aby som ťa vždy jasnejšie poznával, dokonalejšie miloval a vernejšie nasledoval. Amen.

Modlitba za vnútorné uzdravenie

Dobrý Ježišu, pozdravujem ťa!
Klaniam sa ti a ďakujem, že si prišiel, aby si vyliečil moju zranenú duše.
Prosím ťa, milý Ježišu, aby si teraz prešiel celý môj život a vyliečil všetky zranenia, ktoré som zdedil po svojich predkoch.
Pane, ty vieš, či práve toto je dôvodom mojej náklonnosti k hriechu, či k vôli tomu mám väčšiu náklonnosť k agresivite, ohováraniu, nepoctivosti, smilstvu, lenivosti... Pane, ty vieš, kde je ten zdroj mojej neviery v teba. Pane Ježišu, prosím ťa, oddeľ ma od toho dedičného vplyvu mojich predkov.
Pane ja odpúšťam svojim rodičom i prarodičom a prosím ťa, priveď ich do neba...
Daj mi slobodu od všetkých ich negatívnych vplyvov na mňa.

Prosím ťa, Ježišu, aby si prišiel do okamihu môjho počatia.
Pane ty vieš, či to bol okamih lásky a či som bol svojimi rodičmi žiadaný už od tohoto okamihu.
Pane, ja viem, že ty si ma chcel, že ty si si prial moje narodenie. Pane, to ty si ma stvoril, a preto si mojim otcom i matkou. Ďakujem ti za to.
A teraz ťa, Pane Ježišu, prosím, aby si položil svoju ruku i na tých deväť mesiacov môjho tehotenstva. Polož ruku na každý stres a šok, ktorý maminka prežila. Pane, uzdrav ma z týchto zranení.
Pane, je možné, že ma moji rodičia nechceli, a preto ťa prosím, aby si položil ruku i na toto zranenie. Ja viem, že ty si ma vtedy chcel, že ty si ma zachránil a urobil to, aby som mohol žiť.
Teraz príď Ježišu, do okamihu môjho narodenia... Ty vieš, aký to bol pre mňa šok, keď som sa musel z útulného prostredia maminky skrze úzke dvere dostať na svet...
Pane Ježišu, ja chcem odpustiť svojmu otcovi i matke, ak z môjho narodenia nemali radosť.
Pane Ježišu, požehnaj mojim rodičom. Ja viem, Pane, že si ich stvoril rovnako, ako si stvoril mňa, a preto im chcem odpustiť a mat ich rád. A teraz ťa, Ježišu, prosím, aby si prišiel do prvých päť rokov môjho života. Pane, uzdrav môj vzťah k otcovi v tej dobe. Možno, že môj otec bol alkoholikom, možno, že ma nechcel a nemal rád. Možno, že bol ku mne nespravodlivý a bil ma. Pane Ježišu, ja mu všetko odpúšťam.
Pane, ty vieš, že on je rovnaký hriešnik ako my všetci. Prosím ťa, Pane, polož ruku na každé zranenie, ktoré som utŕžil od svojho otca. Ježišu, prosím ťa, polož ruku na moje rany a ukáž mi, že už vtedy si stál pri mne a držal ma vo svojom náručí.
Pane Ježišu, ty si ma ochraňoval a uzdravoval, ty si mi hovoril, že si môj otec. Ďakujem ti za to...
Ty si bol mojim otcom po celých päť rokov môjho života. Ty si ma vodil za ruku a nosil na ramenách. Ďakujem Ti za to, že ma miluješ.
Pane Ježišu, uzdrav teraz môj vzťah k matke. Pane, je možné, že bola nemocná, alebo nemala na mňa čas. Možno, že nevedela byť ku mne nežná. Možno, že ma nechcela kojiť alebo nemala mlieko, takže som mal pocit, že ma nemá rada. Pane Ježišu, ja jej všetko odpúšťam a ďakujem ti, že ty si bol vtedy mojou matkou. Ďakujem ti, že ma tiež tvoja Matka držala v náručí a že ku mne bola nežná, a preto nemám strach zo života. Ďakujem ti, Pane.
Odpúšťam tiež svojim bratom, sestrám i susedom, všetkým, s ktorými som bol zviazaný po dobu týchto päť rokov. Ďakujem ti, Pane, že pred tebou môžem byt taký, aký som, pretože ty ma miluješ.
Teraz ťa, Ježišu, prosím, aby si vstúpil do môjho života od piateho do pätnásteho roku a aby si uzdravil moje vzťahy k učiteľom, spolužiakom, priateľom i ostatným deťom. Uzdrav, Pane, moje prvé styky s cirkvou, s modlitbou a s kňazom. Ja verím, Pane, že ty si bol vtedy so mnou, ty si ma poučoval a chránil.
Zvlášť ťa prosím, aby si uzdravil dobu mojej puberty. Bol som vtedy nervózny a drsný k ľuďom. Nevedel som, čo so svojou sexualitou a považoval som ju za hriech.
Pane, uzdrav ma a ukáž mi, že moja sexualita je tvoj dar, že je to tvoj tvorivý čin. Pane, prosím ťa, uzdrav ma z každého hriechu v tomto smere, a daj mi správny a čistý vzťah k ľuďom opačného pohlavia.
Pane Ježišu, dotkni sa mojej sexuality, mojich citov, všetkých pudov. Pane, pomôž mi, nech je vo mne zasa všetko čisté a slobodné. Nech je všetko podľa tvojej vôle.
Odpúšťam tiež všetkým, ktorí ma v tejto oblasti priviedli ku hriechu. Odpúšťam všetkým, ktorí ma sklamali, alebo boli ku mne tvrdí. Pane, ty si bol vždy prítomný, a preto z tých situácií nemusím mat strach. Ďakujem ti, Pane Ježišu, že si prijal všetky tieto moje zranenia a že ich uzdravuješ.
A teraz sa, Ježišu, pozri na môj život od pätnásteho do dvadsiateho piateho roku života. Dotkni sa všetkých tých situácií, kedy sa mi nedarilo v škole. Dotkni sa okamihu, kedy som vstupoval do zamestnania. Pane, Ty poznáš moje rany a strach z tej doby. Dotkni sa, Ježišu, všetkých tých rán a ukáž mi, že to nič nie je, pretože ty si v každom okamihu stál pri mne. Prinášam ti, Ježišu, svoje prvé sklamania v manželstve, v rodine, v zamestnaní. Prinášam ti všetky nepochopenia, ktoré som zažil.
Pane Ježišu, polož svoju ruku na všetky tieto sklamania a pomôž mi, aby som sa znovu mohol rozhodnúť pre teba.
Pane Ježišu, ja odpúšťam svojmu partnerovi, odpúšťam svojim deťom, odpúšťam všetkým ľuďom, ktorí ma zranili v cirkvi, v zamestnaní, odpúšťam svojim priateľom, ktorí ma sklamali. Pane, ty si bol v tej dobe mojim priateľom, učiteľom i duchovným vodcom.
Ďakujem ti, Ježišu.
Teraz ťa Pane, prosím, aby si prišiel do obdobia od dvadsiateho piateho roku až doteraz. Pane, podívaj sa na mňa, aký som teraz, v tomto okamihu. Dotkni sa všetkých zábran, ktoré mám proti tebe. Prikáž každej mojej nemoci, aby ma opustila. Podívaj sa na všetky moje zlozvyky a prikáž im, aby ma opustili. Pozri sa na hriechy, ktoré konám najčastejšie a prikáž im, aby odo mňa odstúpili... Pane Ježišu, odpusť mi ich a uzdrav všetky zranenia, ktoré po nich zostali. Pane, ukáž mi všetky moje závislosti a urob zo mňa slobodného človeka.
Pane Ježišu, pozri sa na všetky moje vzťahy k ľuďom z môjho okolia.
Daj mi silu, aby som mohol odpustiť svojim nepriateľom, aby som sa mohol uzmieriť s tými, s ktorými som prestal hovoriť.
Pane, pomôž mi, aby som bol schopný milovať prírodu a neničil ju.
Pane Ježišu, vysloboď ma z mojej agresivity, nenávisti.
Dotkni sa mojej vlažnej viery, mojej nesústredenej modlitby.
Pane Ježišu, otvor oči môjmu duchu, aby som sa mohol na teba pozerať; aby som sa mohol s tebou priateliť.
Ježišu, dotkni sa môjho strachu z okamihu smrti, pretože i vtedy budeš so mnou. Ďakujem ti, Ježišu.
Pane Ježišu, prosím ťa, vysloboď ma z hriechu sebaľútosti. Pane pomôž mi, aby som sa už nikdy neanalyzoval a nerozoberal svoju minulosť, ale aby som sa vždy pozeral len na teba. Pomôž mi, aby som si neničil svoje zdravie a nervy, ale aby som všetky svoje rany prenechal tebe k uzdraveniu. Pane, pomôž mi, aby som bol tak silný a zdravý, aby som mohol každému človeku robiť dobro. Dotkni sa každého môjho strachu a znič ho. Veď ty si moja sila, moja sloboda. Ty si môj pokoj. Proti tebe, Pane, nikto nič nezmôže. Pane Ježišu, Ty si jediný Pán a vládca. Pane Ježišu, venujem ti celý svoj život. Ja už nemám strach zo svojej minulosti, pretože ty si prešiel každý jej detail a všetko si uzdravil a odpustil. Teraz už viem, že som spasený a že v mojej minulosti už neexistuje nič, čo by ma stavalo proti Tebe. Viem, Pane, že sme kamaráti. Prosím Ťa tiež, aby si vstúpil i do mojej budúcnosti, a ďakujem ti, že i v mojej budúcnosti neexistuje nič, čoho by som sa musel báť, pretože celá moja budúcnosť je v Tvojich rukách. Pane Ježišu, ďakujem ti, že mi hovoríš :
„Neboj sa! Ja som ťa vykúpil. Ty si cenný v mojich očiach. Ja ťa milujem. Svoj život som položil za teba a svojou Krvou som umyl každý tvoj hriech. Dotkol som sa tvojich hriechov. Si slobodný a si môj. Tebe patrí moje kráľovstvo. Už sa nepozeraj dozadu, ale choď tam, kam ťa posielam, a rob moje skutky." Amen.
Pokora znamená Ježišovi povedať : Pane, vydávam ti svoj život. Rob skrze mňa svoje dielo. Amen. "
Na  túto  modlitbu  si  nájdi  približne  25  minút  čas  a  vo  svojom  srdci  sa  prihováraj  ticho  k  Ježišovi. Autor modlitby: Tomislav Ivančič
 

Modlitba za seba samého

Bože, náš Otec, zverujem ti seba samého a prosím, aby som si pri používaní médií – internetu, počítača, tlače, rozhlasu, televízie a filmu vyberal len to, čo ma privádza k poznaniu teba, sveta, ktorý ma obklopuje, a seba samého. Nech informácie z masmédií, ktoré budem prijímať, slúžia rozvoju môjho ducha, rozumu a vzdelania, čo mi umožní smerovať k plnosti ľudskej a kresťanskej zrelosti. Nech ma anjel strážca, ktorého si mi dal za ochrancu a sprievodcu, stráži a vedie, aby som pri používaní masmédií unikal nebezpečenstvám a zlu, s ktorým sa v nich môžem stretnúť, aby som nepremárnil ani čas, ani talenty, ani nezanedbal cez masmédiá konať dobro. Ochráň ma pred únikom z reality a pred sebectvom. Pomáhaj mi, aby som sa chcel a vedel radostne deliť s dobrami, ktoré sám užívam. O to ťa prosím skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba o úctu k životu

Bože, darca života, chválime ťa a zvelebujeme za to, že si povolal do života každého človeka.
S veľkou dôverou prosíme o tvoje milosrdenstvo pre všetkých našich drahých zosnulých. Chceme si spomenúť aj na tých najbezbrannejších, ktorí zomreli násilnou smrťou umelého potratu ešte skôr, ako sa mohli narodiť. Teba, najláskavejší Bože, prosíme o svetlo pravdy pre rodičov takto zabitých detí a pre tých, ktorí sa chystajú svoje počaté dieťa usmrtiť, aby pochopili, že dieťa je tvoj dar, a nie ich vlastníctvo.
Prosíme ťa za lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ktorí asistujú pri usmrcovaní počatých detí, aby spoznali hrôzu svojho počínania, nespreneverovali sa svojmu poslaniu a boli vždy na strane života.
Prosíme ťa za tých, ktorí v spoločnosti šíria kultúru smrti. Zošli im svetlo pravdy, aby spoznali hodnotu každého ľudského života a mali ho v úcte.
Dobrotivý Bože, prosíme ťa za nás všetkých, aby sme s tvojou pomocou, každý na svojom mieste a vo svojom povolaní, vydávali svedectvo o kráse a vznešenosti ľudského života, a tak prispievali k šíreniu „evanjelia života“.
Panna Mária, Matka Božia a naša Matka, prihováraj sa za nás u svojho Syna, aby svojím milosrdným pohľadom zhliadol na všetkých, za ktorých prosíme v tejto modlitbe. Amen.

Modlitba o jednoduchosť

Pane, daj, aby sme boli v úplnej jednoduchosti deň čo deň ochotní
darovať Ti svoju dôveru. V tom spočíva možno všetko, čo môžeme spraviť, aby sme
prenikli do tajomstva viery. Amen.

Večne živý Bože

Večne živý Bože, do tmy našich dní zapaľuješ svetlo, nikdy nehasnúci oheň. Skrze Ducha, ktorý ťa v nás oslavuje, vyslobodzuješ nás z vlastného zajatia. Nám, úbožiakom, zveril si tajomstvo dôvery. Do našej krehkej ľudskej prirodzenosti si vložil duchovnú silu, ktorá nás nikdy neopustí. I keď na ňu zabúdame, zostáva v nás, aby nám pomáhala ísť ďalej. Áno, do tmy našich dní zapaľuješ oheň, ktorý nikdy nezhasne.

MODLITBA ZA DOSPELÉ DIEŤA
 

Prosím nášho Pána o požehnanie pre Teba, moje dieťa.
Odišiel si z domu a si odkázaný sám na seba.*
Nech ťa požehná Boh, keď sa ráno prebúdzaš,
a po celý deň nech chráni Tvoje telo, dušu i ducha.
Nech kráča s Tebou, keď ja už s Tebou ísť nemôžem.
 
Nech žehná miesta, kde žiješ a pracuješ,
a nech prejaví svoju milujúcu účasť,
ako som kedysi prejavoval ja,
keď som sa tak často pýtal:
-„Kde si bol a s kým“.
 
Nech žehná cesty po ktorých chodíš
a všetkým, ktorí cestujú s Tebou.
Nech žehná Tvojmu hospodáreniu
a učí Ťa veľkorysosti
voči tým, ktorí majú menej ako Ty.
 
Nech Ťa vedie po pravdivých cestách.
A nech Ti pripomína, že máš vždy zo svojho dávať to najlepšie
a potreby druhých klásť pred svoje vlastné.
Nech Ta učí odpúšťať, ako sme si my dvaja často odpúšťali navzájom...
keď si spravil chybu a ja som Ťa karhal*
Keď som povedal NIE a Ty si to nechápal"
 
Nech Ta Boh obdarí poznaním Jeho Lásky, ktorá Ťa chráni a osvecuje pred Tebou Tvoju cestu,
ako mi dal poznať, že si v bezpečí, v tieni jeho Krídel.
Nech rastieš vo svojich vzťahoch s Pánom, nech sa Ti dostane šťastnej istoty v poznaní,
že On Ťa neopustí, a vždy bude blízko, aby Ťa utíšil.
Nech Ti dá Pán poznať, že si ja nerobím starosti, pretože viem, že si v bezpečí, v rukách jedinej osoby,
o ktorej verím, že Ťa miluje viac, ako to dokážem ja.
AMEN.
 

Modlitba o pomoc
Otče náš nebeský, skrze Krista, Pána nášho,
pokorne a vrúcne prosím o pomoc, prosím o odpustenie.
Pomôž mi, prosím, aby som dokázal z hĺbky duše
odpustiť všetkým ľudom, blízkym aj neznámym.
Prosím o odpustenie u všetkých, ktorým som priamo
či nepriamo, úmyselne či neúmyselne ublížil akýmkoľvek spôsobom,
a aj tých, u ktorých som priamo či nepriamo
vyvolal konanie zla v nich.
Prosím o odpustenie u duší všetkých zosnulých, aj tých,
ktorých som ne poznal, a aj im všetkým odpúšťam.
Prosím o odpustenie u všetkých mojich potomkov,
a aj ja im všetkým odpúšťam.
Prosím, pomôž mi očistiť sa od sebectva, pýchy,
lakomstva, povýšenectva a závisti. 
Ďakujem Ti Pane, Bože môj.
Amen

Desatoro Božích prikázaní
Ex 19,1 - 20,26

Na tretí mesiac po odchode z Egypta prišli na Sinajskú púšť, ktorá bola obkolesená vysokými vrchmi. Tam sa utáborili, nevediac, čo ich čaká.
Raz Pán zavolal Mojžiša hore na vrch Sinaj a vraví mu: "Ty a všetok ľud ste videli, čo som urobil Egypťanom a ako som vás ochraňoval a priviedol až sem k sebe. Ak budete počúvať, čo hovorím, a zachovávať to, budete vyvoleným - svätým národom medzi všetkými ostatnými. Choď a prednes ľudu moje slová!"
Po vypočutí Mojžiša všetok ľud odpovedal: "Budeme zachovávať všetko, čo povedal Pán."
Pán Boh opäť prehovoril k Mojžišovi: "Ja prídem k tebe v hustom mraku, aby všetci počuli, ako sa s tebou rozprávam, a verili ti. Nech sa všetci očistia i svoj odev vyperú a pripravia sa na tretí deň, lebo vtedy Ja zostúpim pred všetkými na vrch Sinaj. Nech sa nik nedotýka vrchu ani nik naň nevystupuje, lebo tento vrch je svätý."
Mojžiš šiel k zástupom a všetko im rozpovedal ako počul od Pána. Na tretí deň začalo hrmieť, blýskať sa a na vrch padol hustý mrak. Ľud zastal pod vrchom a so strachom čakal na Pána. Všetko sa triaslo, všade bol oheň a vystupoval z neho dym. Keď Pán zostúpil na vrch Sinaj, Mojžišovi a ľudu sa prihovoril v hrmení:
"Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptského otroctva! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! Neurobíš si žiadnu modlu, aby si sa jej klaňal a uctieval si ju! Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý tresce neprávosti otcov na deťoch do štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia, milosrdný je však až do tisíceho pokolenia k tým, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy.
Nevyslovíš meno Pána, svojho Boha, nadarmo!
Spomeň na sobotňajší deň, aby si ho zasvätil! Šesť dní budeš pracovať, siedmy deň je však Pánov deň, preto ho aj požehnal a zasvätil.
Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!
Nezabiješ!
Nescudzoložíš!
Nepokradneš!
Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu!
Nepožiadaš manželku blížneho svojho!
Nepožiadaš dom svojho blížneho, ani jeho sluhu a slúžku, ani vola, osla, ani nič, čo je tvojho blížneho!"
Všetok ľud videl vrch zahalený ohňom a dymom, počul hrmenie, chvel sa strachom a Mojžišovi povedal: "Prehovor k nám a my ťa budeme počúvať. Nech s nami nehovorí Boh, aby sme nepomreli!"
"Nebojte sa, Pán prišiel, aby vás skúšal a aby ste viac nehrešili," tíšil ich Mojžiš a šiel na miesto, kde sa s ním zhováral Pán Boh. Čakal na ďalšie slová, ktoré okrem prvých desiatich príkazov tiež mali byť zmluvou uzavretou medzi Pánom a jeho vyvoleným ľudom.

ÚVAHA DUŠE
Nielen od vonkajších príčin závisí psychický a fyzický stav nášho organizmu. K úspešnému liečeniu je nevyhnutné vysporiadať sa v prvom rade vo svojej duši s príkoriami, ktorých pôvodcami, ale i adresátmi sme sa stali, a to úmyselne i neúmyselne a nielen vo vzťahu k žijúcim, ale i už zosnulým. Precítene vyznanie našej duše slovami tejto modlitby dok káže urobiť doslovne zázraky v liečebnom procese „duše", takou je napr. modlitba „o pomoc". Súkromne uvádzam i svoj povzdych za našich nepriateľov:- mám Ta rád, prajem Ti, odpúšťam Ti, odpusť aj Ty mne!
Nečakajme, že budeme zdraví, keď budeme mať srdce plné nenávisti, závisti a nelásky. Keď nebudeme odpúšťať tým, čo nám ubližujú, a to bez prestania. Majme na pamätá slová z Otčenáša: Odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame... Bez odpúšťania nebude ani nám odpustené.
Nečakajme, že budeme zdraví, keď naše telo nebude v harmónii s dušou Ak budeme vysielať negatívne, neláskavé, závistlivé a nenávisťou naplnené myšlienky alebo slová, otvárame si tým akýsi ochranný obal a práve týmto otvorom sa nám to všetko vráti, najmä ak toto vyšleme na človeka spravodlivého, ktorý žije, ako sa žiť má. Títo ľudia majú svojim žitím veľmi pevný a široký ochranný obal, od ktorého sa negatívny útok odrazí a vráti sa jeho tvorcovi. Treba vysielať vždy len láskavé myšlienky a bude sa nám vracať láska. Človek by bol prekvapený, čo všetko spôsobujú naše negatívne myšlienky nám a našim potomkom.
Aby sme žili v harmónii, musíme venovať aj duši toľko, koľko dokážeme venovať telu. Lebo keď nie je dobrá duša, nebude dobré ani zdravie tela. Dajme" si ruku na srdce, ako to robíme?

Telu dávame jedlo, teplo, pohodlie - a duši?

POŠEPKÁM TI
- Chorý a nešťastný môžeš byť aj preto, že napriek zdravým očiam si stratila schopnosť správne vidieť, a teda radovať sa zo zázrakov života. Patrí k nim napríklad vôňa kvetov a ich krása, štebot vtákov, vychádzajúce slnko, rosa v tráve či kvapky dažďa stekajúce po oknách. Čím skôr začneš toto všetko vnímať a radovať sa z toho, tým skôr tvoja myseľ i telo sa naplnia zdravím a šťastím.
- Keď Ta niečo trápi, nebedákaj, nekrič, nesťažuj si, lebo takto trápenie v sebe znásobuješ a robíš z neho múky. Spoj svoje srdce aj ústa
modlitbou, ktorá vnesie do Tvojej mysle a tela pokoj.
- Sila modlitby spočíva v tom, že počas nej sa zhováraš s Bohom, svojim duchom a dušou. Táto komunikácia zároveň posilňuje aj lieči Tvoje telo.
- Závisť, nenávisť, ohováranie, intrigy a. klebety sú protikladom dobra. Ten, kto nimi ničí iného človeka, však neporovnateľne ničí sám seba, pretože vlastným rozhodnutím stratil spojenie s Bohom!
- Tvoja duša sídli v srdci. Preto sa usiluj žiť tak, aby z neho denne prúdilo k ľudom svetlo lásky, súcitu a odpustenia. Čo seješ, to budeš žať !
- Keď si v mysli namiesto tvrdení ja to nedokážem, ja to neviem, začneš vravieť ja to dokážem, ja to viem, prejdeš tými dverami, za ktorými na Teba čaká úspech.
To, čo Ty považuješ vo svojom živote iba za šťastnú náhodu, je signálom oči Boha, že o Tebe vie a že je s Tebou v každom okamihu Tvojho života!
- Tak ako slnko svojimi hrejivými lúčmi dokáže skrášliť tvár zeme, môžeš aj Ty svojim hrejivým úsmevom a jeho lúčmi skrášliť tvár každého človeka!

List od milujúceho Otca

Najkrajší list života, zneje v ušiach ako hudba éteru...

Dieťa moje,
Ty ma možno nepoznáš, ale Ja o tebe viem úplne všetko… Žalm 139, 1 Viem o tom, kedy si sadáš a kedy vstávaš… Žalm 139, 2 Dobre poznám všetky tvoje cesty… Žalm 139, 3 Poznám dokonca aj počet
vlasov na tvojej hlave
… Matúš 10, 29-31 Stvoril som ťa na svoj obraz… 1.Mojžišova 1, 27 Vo mne žiješ,
hýbeš sa, proste si
… Skutky 17, 27-28 Pretože si mojim potomkom… Skutky 17, 28 Poznal som ťa skôr,
než si bol počatý
… Jeremiáš 1, 4-5 Vybral som si ťa, už keď som plánoval Stvorenie… Efezanom 1, 11-12 Tvoj život nie je omyl, pretože všetky tvoje dni sú zapísané v mojej knihe… Žalm 139, 15-16 Ustanovil som presný deň tvojho narodenia a tiež to, kde budeš žiť… Skutky 17, 26 To, ako som ťa stvoril, vzbudzuje bázeň… Žalm 139, 14 Utkal som ťa v lone tvojej matky… Žalm 139, 13 A priviedol na svet v deň tvojho narodenia… Žalm 71, 6 Tí, ktorí ma nepoznajú, si ma nesprávne vysvetľujú… Ján 8, 41-44 Nie som chladný ani hnevlivý Boh, ale som dokonalým vyjadrením lásky… 1.list Jána 4,16 Túžim ťa zahrnúť svojou láskou… 1.list Jána 3, 1 Jednoducho preto, že si mojim dieťaťom a Ja tvojim Otcom… 1.list Jána 3, 1 Ponúkam ti viac, než by ti kedy mohol ponúknuť tvoj pozemský Otec… Matúš 7, 11 Lebo Ja som dokonalý Otec… Matúš 5, 48 Všetko dobré, čo dostávaš, ti dávam Ja… Jakub 1, 17 Som ten, ktorý sa o teba vždy postará a naplní všetky tvoje potreby… Matúš 6, 31-33 Moje plány pre tvoju budúcnosť boli vždy plné nádeje… Jeremiáš 29, 11 Pretože ťa milujem nekonečnou láskou… Jeremiáš 31, 3 Moje myšlienky o tebe sú nespočítateľné – tak ako zrnká piesku na morskom brehu… Žalm 139, 17-18 Jasám a radujem sa z teba… Sofoniáš 3, 17 Nikdy ti neprestanem preukazovať dobro… Jeremiáš 32, 40 Pretože si mojim drahocenným vlastníctvom… 2.Mojžišova 19, 5 Z celého srdca a z celej duše ťa túžim zabezpečiť… Jeremiáš 32, 41 Chcem ti ukázať mocné a úžasné veci… Jeremiáš 33, 3 Keď ma budeš z celého srdca hľadať, nájdeš ma… 5.Mojžišova 4, 29 Raduj sa vo mne a dám ti všetko, po čom túži tvoje srdce… Žalm 37, 4 Lebo som to Ja, kto v tebe prebúdza tieto túžby… Filipanom 2, 13 Môžem pre teba urobiť omnoho viac, než si dokážeš predstaviť… Efezanom 3, 20 Pretože som Ten, kto ťa dokáže najviac povzbudiť… 2.Solúnčanom 2, 16-17 Som tiež Otcom, ktorý ťa poteší v každom tvojom trápení… 2.Korinťanom 1, 3-4 Som ti nablízku, keď máš zlomené srdce… Žalm 34, 18 Tak ako sa pastier stará o svoju ovečku, tak si ťa aj Ja pritisnem k svojmu srdcu… Izaiáš 40, 11 Jedného dňa zotriem všetky slzy z tvojich očí… Zjavenie 21, 3- 4 A zbavím ťa všetkej bolesti, ktorou si trpel na tejto zemi… Zjavenie 21, 3-4 Som tvoj Otec a milujem ťa rovnako, ako svojho syna Ježiša… Ján 17, 23 Cez Ježiša môžeš spoznať moju lásku k tebe… Ján 17, 26 On je dokonalým vyjadrením mojej existencie… Hebrejom 1, 3 Prišiel, aby ti dokázal, že Ja som s tebou, nie proti tebe… Rimanom 8, 31 A tiež ti povedať, že nepočítam tvoje hriechy… 2.Korinťanom 5, 18-19 Ježiš zomrel preto, aby nás dvoch zmieril… 2.Korinťanom 5, 18-19 Jeho smrť bola tým najväčším vyjadrením mojej lásky k tebe… 1.list Jána 4, 10 Vzdal som sa všetkého, čo som miloval, aby som mohol získať tvoju lásku… Rimanom 8, 31-32 Keď príjmeš dar – môjho Syna Ježiša – získaš mňa… 1.list Jána 2 ,23 A nič už ťa nikdy neoddelí od Mojej lásky k tebe… Rimanom 8, 38-39 Vráť sa domov a Ja prichystám tú najväčšiu oslavu, akú kedy nebo videlo… Lukáš 15, 7 Vždy som bol tvojim Otcom a ním aj ostanem… Efezanom 3, 14-15 Moja otázka znie : ...Chceš byť mojim dieťaťom? Ján 1, 12-13 Čakám na teba... Lukáš 15, 11-24

MODLITBA SVÄTEJ TEREZY

Nech dnes pokoj a mier kraľuje v Tvojom vnútri. Dôveruj Bohu, že sa nachádzaš presne na tom mieste, kde si mal/a byť. Nesmieš zabúdať na nekonečné možnosti , ktoré vyplývajú z tvojej viery. Použi vďaku, ktorej sa ti dostalo a uži si ju s láskou, ktorú si dostal/a...Buď spokojný/á s vedomím, že si dieťa Božie...
Nechaj, aby sa jeho prítomnosť vliala až do tvojich kosti a dovoľ svojej duši slobodne spievať, tancovať, chváliť a milovať. On je pre každého z nás a zároveň aj v každom z nás.

Amen.

S láskou tvoj Otec, všemohúci Boh

MENEJ
Menej vzdychaj, viac spievaj,
 menej k zemi, viac k nebu sa dívaj,
  menej sa hnevaj, viac sa modlievaj,
    menej plánuj, viac podnikaj,
     menej s ľuďmi, viac s Bohom počítaj,
      menej rozkazuj, viac blížnym sľúb,
       menej hovor o láske, viac miluj,
        menej vyčítaj, viac povzbudzuj,
         menej sľubuj, viac spĺňaj,
          menej nariekaj, viac Bohu ďakuj,
           menej pochybuj, viac dôveruj,
            menej posudzuj, viac potešuj,
              menej vrav, viac uvažuj,
               menej sa vyhrážaj, viac odpúšťaj,
                menej ber, viac dávaj,
                 menej kritizuj, viac pomáhaj,
                   menej o telesnú, viac o duchovnú krásu dbaj,
                    menej sa chvál, viac činom dokáž,
                     menej o terajšie, viac o večné bohatstvo sa staraj.
                      Kto to činí, vždy bude šťastný.
      A nie len na Veľkú noc, ale aj celý jeho život bude krásny.

Každodenné modlitby (starosloviensky)

Vo imja Otca i Syna i Svjataho Duch. Amiň.

Slava Otcu i Synu i Svajamu Duchu,
I nyni i prisno, i vo viky vikov. Amiň.

Otče naš, ižejesi na nebesích,
da svjatítsja imja tvoje,
da prijdet carstvije tvoje, da budet
voľa tvoja jako na nebesi i na zemľi.
Chlib naš nasúščnyj dažd nam dnes
i ostavi nam dolhy naša, jakože i my
ostavľajem dolžníkom naším,
i nevvedi nas vo ískušenie,
no izbavi nas lukavaho.

Viruju v jedinaho Boha
Otca, Všederžiteľa, tvorca neba i zemli,
vidimich že vsích i nevidímych.
I v jedinaho Hospoda Isusa Christa, Syna
Božija, jedinorodnaho, iže ot Otca rožden-
naho prežde vsich vik.Svita od Svita.
Boha istinna, roždenna, nesotvorenna,
jedinonosuščna Otcu, imže vsja byša.
Nas radí čelovik i našeho radi spasenia
sošedšaho so nebes, i voplotivšahosja ot
Ducha Svata i Marii Divi i vočelovičšasja.
Razpjataho že za ny pri Pontistím Pilatí.
I stradavša i pohrebenna i voskresšaho vo
tretij deň po pisanijem.
I vozšedšaho na nebesa i sidjaščaho
odesnuju Otca.
I paki hrjaduščaho so slavoju suditi
živym i mertvym, jehože carstviju
nebudet konca.
I v Ducha Svajataho, Hospoda životvorja-
ščaho, iže ot Otca i Syna ischodjaščaho, iže
s Otcem i Synom spoklaňjajema, i soslavima
hlaholavšaho proroki.
V jedinu svjatuju, sobornuju i apostolskuju Cerkov.
Ispoviduju v jedino kreščenie vo ostavlenie hrichov.
Čaju voskresenia mertvych.
I žizň buduščaho vika. Amiň.

MODLITBA

Pane môj, učiň ma nástrojom tvojho mieru.
Kde panuje nenávisť, dovoľ, aby som
zasieval lásku, kde panujú urážky,
nech zasievam odpustenie, kde panuje zúfalstvo a hrôza,
nech zasievam nadej, kde panuje tma,
nech rozdávam svetlo, kde panuje smútok,
nech vzbudzujem veselosť.
Ó pane, učiň ma utešiteľom a nie hľadajúcim útechu,
chápajúcim a nie hľadajúcim pochopenie,
milujúcim a nie hľadajúcim lásku.
Lebo tomu kto dáva sa dostane,
tomu kto odpúšťa je odpustené
a len v smrti nájdeme večný život.
Pane učiň nás poslami svojho mieru,
Aby sme prinášali lásku tam, kde je
nenávisť, ducha odpustenia tam, kde je bezprávosť,
jednotu tam, kde sú rozpory, pravdu tam, kde prevláda omyl,
dôveru tam, kde sú pochyby, nadej tam, kde som zúfalý,
svetlo tam, kde je tieň a temnota
a radosť tam, kde je smútok.

Prianie

Pane, urob ma nástrojom pokoja.
Tam, kde je nenávisť, nech sejem lásku.
Tam, kde je krivda, odpustenie.
Tam, kde je zúfalstvo, nádej.
Tam, kde je temnota, svetlo.
Tam, kde je smútok, radosť.
O svätý Pane ,
ani tak nechcem byť utešovaný,
ako utešovať, chápaný, ako chápať,
milovaný, ako milovať,
lebo v odovzdávaní prijímame
a v odpúšťaní je nám odpustené.

Ranná modlitba pre dnešný deň

Otvor dnes Pane svoju náruč a prijmi ma k sebe v dnešný deň.
Bože, buď milostivý mne hriešnemu.
Daj, nech mám oči otvorené pre všetko krásne,
srdce zapálené láskou k blížnym.
Nech moje ruky nepoznajú v konaní dobra únavu.
Nech moje nohy neustanú na Tvojich cestách,
a moje pery nech neprestanú chváliť Tvoje meno.
Nech sú každým dobrým skutkom k Tebe na slávu.
Bože, buď milostivý mne hriešnemu.
Daj mi, Pane síl, keď dnes ponesiem svoj kríž.
Prosím Ťa, pomôž mi vstať, keď sa potknem v tento deň.
Daj mi dar úsmevu, keď sa stretnem s nešťastím.
Daj mi dar pokory, poslušnosti, skromnosti,
rozvážnosti, nech viem viac počúvať a pochopiť iných
a menej hovoriť o sebe v dnešný deň.
Otvor dnes Pane svoje štedré ruky,
prijmi ma do nich takého, aký som.
Bože, buď milostivý mne hriešnemu.
Ukáž mi cestu, a Ty ma veď dnešný deň k sviatosti.
Amen.

Osloboď, odpusť a prepáč...

Bože, naše hriechy úmyselné í neúmyselné,
ktorých sme sa dopustili slovom i skutkom, vedome
i nevedome, vo dne i v noci, rozumom i myšlienkou.
Všetko nám odpusť, lebo si dobrý a milostivý.
Naša nádej je Otec, naše útočište Syn,
a náš ochranca je Duch Svätý,
Svätá Trojica, Bože náš, sláva Tebe.
Bože, buď milostivý mne hriešnemu.
Bože, očisti moje hriechy a zmiluj sa nado mnou.
Veľa ráz som zhrešil, Pane, odpusť mi.
Amen.

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]
 

Moje
webové stránky
 
Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Viktorian http://viktorian.wz.sk

 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky: http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz

 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
Olympionik:
http://olympionikholub.wz.sk
Sedmičkari:
http://rannisedmicka.wz.cz
Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

Späť| Obnoviť | Dopredu