wz

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

.

 

 

 

 

 

 

 

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

.[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

 

SEN PANNY MÁRIE…


Zaspala Panna Mária, prišiel k nej Jej Syn, Pán Ježiš, a spýtal sa Jej: „Matka, Matka drahá, spíš?“
„Spala som, lenže si ma prebudil, Syn môj; videla som Ťa priviazaného, zapredaného.
Tvoja svätá tvár bola korunovaná tŕním.
Potom Ťa odsúdili na smrť, priviazali k stĺpu a kamením aj lanami Ťa bili.
Krvavé potôčiky tiekli dolu po Tvojom tele.
Potom Ťa pribili na kríž. Tvoje mŕtve telo mi potom vložili do rúk.“
Pán Ježiš Matke povedal:
„Matka, Matka milosrdná, kto ten sen bude mať vždy pri sebe, bude ho čítať lebo počúvať, nezostane v smrteľnom hriechu a náhlou smrťou nezomrie.
Ktokoľvek mňa lebo Teba, milá Matka, o niečo bude prosiť, všetko dostane.
Kto túto modlitbu bude pri sebe nosiť, ani vo vojne, ani na žiadnom inom mieste sa mu nič nestane.
V dome, v ktorom budú mať túto modlitbu, budú sa ju modliť, nepostihne ich ani oheň, ani búrka, ani voda, lebo je to sen Panny Márie.“
Skrze Krista, nášho Pána.

Amen.

 

Myšlienky


NEBO je Božia spravodlivosť v láske.
PEKLO je Božia spravodlivosť v pravde.
OČISTEC je Boží spravodlivosť v milosti.

Musíme sa modliť i keď to nevieme. (Reinhold Schneider)

Túžba sa stále modlí, i keď jazyk mlčí.

Kedy zaspáva modlitba? Keď chladne túžba. (sv. Augustin)

Slová, ktoré prichádzajú od Boha, sú plné mlčania a samé nás nabádajú, aby sme mlčali. (Thomas Merton)

Keď sa chceš sklamať, tak hľaď na ľudí.
Keď chceš byť skľúčený –
hľaď na seba.
Keď sa chceš  vzmužit a víťaziť – hľaď na Krista. (Erich Sauer)

Čas k hľadaniu Boha je pozemský život.
Čas k nájdeniu Boha je smrť.
Čas k milovaniu Boha je večnosť. (sv. František Saleský)

 

POD KRÍŽOM UMUČENÉHO

modlite sa denne

 Exorcismus

 

EXORCISMUS proti Satanovi a zlým duchom vydaný z príkazu Jeho Svätosti Leva XIII.

Úvod


V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Modlitba k svätému archanjelovi Michaelovi


Slávne Knieža nebeských vojsk, svätý Michael, archanjel, bráň nás v boji proti kniežatám a mocnostiam, proti svetovládcom týchto temnôt, proti zlým duchom v ovzduší (Ef. 6,12). Príď na pomoc ľuďom, ktorých Boh stvoril k svojmu obrazu a podobe a za veľkú cenu vykúpil zo Satanovho otroctva. Teba ctí svätá Cirkev ako svojho strážcu a ochrancu, tebe zveril Boh vykúpené duše, aby si ich privádzal do večnej blaženosti. Pros Boha pokoja, nech pod našimi nohami zdrtí Satana, aby už nemohol držať ľudí v zajatí a škodiť Cirkvi. Prednes naše modlitby pred tvárou Najvyššieho, aby na nás skoro zostúpilo milosrdenstvo Pána. Uchop draka, starého hada, ktorým je Diabol a Satan, a spútaného ho zvrhni do priepasti, aby už nikdy nezvádzal národy (Zjav. 20).
V mene Ježiša Krista, nášho Pána a Boha, na príhovor Nepoškvrnenej Panny a Matky Božej Márie, svätého Michaela archanjela, svätých apoštolov Petra Pavla a všetkých svätých bezpeční pristupujeme k boju proti útokom diabolských úkladov.
Žalm 67,2-3: Boh povstáva, jeho nepriatelia sa rozptyľujú, utekajú pred ním, kto ho nenávidí. Ako sa rozplýva dym a topí vosk pred ohňom, tak sa rozptyľujú a hynú hriešnici.
V. Hľa, kríž Pána, utekajte nepriateľské mocnosti!
R. Zvíťazil Lev z kmeňa Júdovho, koreň Davidov.
V. Tvoje milosrdenstvo buď nad nami, Pane!
R. Ako sme dúfali v Teba.

Hlavná časť
Vymietame ťa, každý nečistý duch, každá moc satanova, každý nápor pekelného protivníka, každá légia, každé diabolské združenie a sekta! V mene a moci nášho Pána Ježiša Krista : buď vykorenený a vypudený z Božej Cirkvi, : z duší stvorených k obrazu Božiemu : a vykúpených drahocennou Krvou Božieho Baránka! :
Neodvažuj sa už, vychytralý had, klamať ľudské pokolenie, : prenasledovať Božiu Cirkev, : ani vyvolené Božie preosievať ako pšenicu (Lk. 22,31).
Rozkazuje ti to Najvyšší Boh, : ktorému sa v svojej veľkej pýche doposiaľ odvažuješ pripodobňovať, ktorý chce, aby všetci ľudia došli k spáse a dospeli k poznaniu pravdy (1. Tim. 2,4).
Rozkazuje ti to Boh Otec! : Rozkazuje ti to Boh Syn! : Rozkazuje ti to Boh Duch Svätý! :
Rozkazuje ti to Majestát Kristov, : večné Slovo Božie, ktoré sa vtelilo, : ktoré sa ponížilo pre spásu nášho pokolenia, strateného tvojou závisťou, a stalo sa poslušným až k smrti; ktoré vybudovalo svoju Cirkev na pevnej skale a prehlásilo, že pekelné brány ju nikdy nepremôžu a že s ňou zostane po všetky dni až do skonania sveta (Mat. 28,20)!
Rozkazuje ti to sväté znamenie Kríža : a sila všetkých tajomstiev kresťanskej viery! :
Rozkazuje ti to mocná Božia Rodička Panna Mária, : ktorá od prvého okamžiku svojho Nepoškvrneného Počatia potrela vo svojej pokore tvoju pyšnú hlavu!
Rozkazuje ti to viera svätých apoštolov Petra a Pavla : a ostatných apoštolov!
Rozkazuje ti to krv mučeníkov : a zbožný príhovor všetkých svätcov a svätíc!
Nuž, prekliaty drak a celý diabolský pluk, zaklíname ťa

: skrze Boha živého,
: skrze Boha pravého,
: skrze Boha svätého,
: skrze Boha, čo tak miloval svet, že svojho Jednorodeného Syna vydal, aby žiadny, kto v Neho verí, nezahynul, ale mal život večný (Ján 3,16)!
Prestaň klamať ľudské tvory a podávať im jedovatý nápoj večného zavrhnutia!
Prestaň škodiť Cirkvi a spútavať jej slobodu!
Odíď Satan, pôvodca a učiteľ každého klamu, nepriateľ ľudskej spásy!
Uvoľni miesto Kristovi, na ktorom si nenašiel nič zo svojho diela!
Uvoľni miesto Cirkvi, jedinej, svätej, katolíckej a apoštolskej, ktorú si Kristus sám získal cenou svojej Krvi. (Ef. 1,7)!
Pokor sa pod mocnou rukou Božou!
Chvej sa a ujdi pred našim vzývaním hrozného a svätého Mena Ježiš, pred ktorým sa strasie peklo a ktorému sú poddané nebeské Sily, Mocnosti a Panstva, ktorého chvália Cherubíni a Serafíni a bez ustania volajú:
Svätý, svätý, svätý Pán Boh zástupov!
V. Pane, vyslyš modlitbu moju.
R. A volanie moje k Tebe príď.
V. Pán s vami.
R. I s duchom tvojim.

Záver
Modlime sa:
Bože nebies,
Bože zeme,
Bože anjelov a archanjelov,
Bože patriarchov,
Bože prorokov,
Bože apoštolov,
Bože mučeníkov,
Bože panien,
Bože, ktorý máš moc dávať život po smrti a pokoj po práci, lebo nie je Boha okrem Teba, a nemôže byť iný, no Ty, Stvoriteľ všetkých vecí viditeľných i neviditeľných, a ktorého Kráľovstvo nebude mať konca, pokorne prosíme Tvoju mocnú velebnosť, aby si nás vyslobodil od každej moci, slučky, klamu a neprávosti pekelných duchov a zachoval nás bez úhony. Skrze Ježiša Krista, nášho Pána.
Amen.
Od diablových nástrah vysloboď nás, Pane.

Od diablových nástrah vysloboď nás, Pane.

Od diablových nástrah vysloboď nás, Pane.
Aby sme v bezpečnej slobode slúžili Tvoje Cirkvi, prosíme Ťa, vyslyš nás.
Aby si ponížil nepriateľa svätej Cirkvi, prosíme Ťa, vyslyš nás.

Kde je znamenie: robíme pred sebou kríž (nežehnáme seba).


Z cirkevného zákonníka z r. 1983 (CIC can 1172) vyplýva, že tento exorcismus sa môže modliť každý, pretože sa nejedná o exorcismus nad posadnutými.
Nad posadnutými môže exorcismus konať len kňaz, ktorého k tomu poveril miestny ordinár.
MODLITBA K SVÄTÉMU MICHAELOVI ARCHANJELOVI (Lev XIII.)


Svätý Michael archanjel, bráň nás v boji: buď nám ochranou proti zlobe a úkladom diablovým.

– Nech mu Boh prikáže, pokorne prosíme: a ty, knieža nebeského vojska, zvrhni Satana a iných zlých duchov, ktorí k skaze duší obchádzajú svetom, Božskou mocí do pekelnej priepasti.

Amen.Denná prosba o ochranu ku Kráľovnej anjelov a k víťazke nad peklom


Vznešená Kráľovná nebies, najvyššia Panna anjelov, Ty si dostala od počiatku od Boha moc a poslanie, rozšliapnuť Satanovu hlavu. Prosíme Ťa pokorne: Vyšli Tvoje nebeské zástupy, aby na Tvoj príkaz a skrze Tvoju moc prenasledovali pekelných duchov, všade ich potierali, ich opovážlivosť zahanbili a zvrhli ich do hlbín pekelných. Vznešená Matka Božia, pošli Tvoje nepremožiteľné vojsko i do boja proti vyslancom pekla medzi ľuďmi; zruš plány neznajbohov a zahanbi všetkých, ktorí rozširujú zlo. Vypros im milosť poznania a obrátenia, aby Božskej Trojici a Tebe vzdávali chválu. Napomáhaj všade k pravde, k právu a k víťazstvu.
Mocná Panna ochrany, skrze Tvojich horlivých duchov opatruj ďalej po celom svete Tvoje svätyne a pútnické miesta. Ochraňuj nimi všetky Božie domy, sväté miesta, veci a osoby, obzvlášť Najsvätejšiu Sviatosť oltárnu. Zabráň, aby tieto neboli zneuctené, znesvätené, vykradnuté alebo poškvrnené. Zabráň tomu všetkému, naša milá Pani.
Nebeská Matka, ochráň tiež i náš majetok, naše bydliská a rodiny od všetkých viditeľných a neviditeľných úkladov nepriateľov. Nechaj na týchto miestach panovať Tvojich svätých anjelov, aby tu vládla naprostá odovzdanosť, mier a radosť Ducha Svätého.
Kto je ako Boh? Kto je ako Ty, Mária, Ty, Kráľovná anjelov a víťazka nad peklom? Ó Ty dobrá a jemná Matka Mária, Ty nevinná Nevesta Kráľa duchov jasných, na Jeho tvár sa dívať, sú títo plní žiadosti -, Ty budeš stále naša láska a nadej, naša ochrana a sláva!
Svätý Michael, svätí anjeli a archanjeli, bráňte nás, chráňte nás!
Amen.

Privátny exorcismus


Privátny exorcismus, ktorý môže každý používať v spojení s pokrižovaním a spojením so svätenou vodou. Môžeme sa ho často modliť za seba, za druhých i za druhých vzdialených, obzvlášť v dobe ťažkého pokušenia a v ťažkých skúškach, pri veľkom zmätení; pri návale strachu a zúfalstva, pred dôležitými záležitosťami a rozhodnutiami, taktiež za osoby, ktoré sú nám nepriateľsky naklonené a obzvlášť pri posteli nemocných a umierajúcich.
V Mene Ježiša, Márie a Jozefa vám pekelným duchom prikazujem! Vzdiaľte sa od nás (nich) a z tohto miesta a neopovažujte sa vrátiť a nás (ich) pokúšať a nám (im) škodiť. Ježišu, Mária, Jozef! Ježišu, Mária, Jozef! Ježišu, Mária, Jozef! Svätý Michael, bojuj za nás! Svätí anjeli, opatrujte nás od všetkých návnad  a pascí zlých duchov!
Žehnanie:

Požehnanie

: Otca, láska

: Syna a sila

: Ducha Svätého;

materská ochrana nebeskej Kráľovnej,

otcovská sila svätého Jozefa,

opora svätých anjelov a príhovor svätých buď s vami (s tebou, s nimi) a doprevádzaj nás (teba, ich) všade a po všetky časy!

Amen.
(S cirkevným povolením Pro Fide Catholica Verlag, Anton Schmid, Postfach 22, D-8968 Durach)

 

MOCNÝ PROSTRIEDOK K OSLEPENIU SATANA

 

 

(Modlitba nadiktovaná Ježišom maďarskej vizionárke Plameňa lásky)


Ó môj Ježišu,
spoj naše kroky so svojimi,
aby sme šli dopredu spoločne,
vlož naše ruky do svojich,
aby si nás zhromaždil,
daj našim srdciam biť v harmónii s Tvojim,
daj našim dušiam splynúť s Tvojou,
aby sme cítili ako Ty,
zjednoť myšlienky nášho ducha so svojimi,
daj, aby naše uši načúvali v tichu s Tebou,
vlož naše oči do svojich, aby s nimi splynuli,
a daj, nech naše pery zjednotené s Tebou
prosia o milosrdenstvo Večného Otca.

Amen.

 

 

Predsavzatie zo sviatosti zmierenia


1. Každé ráno meditácia 20 minút, osobný rozhovor s Kristom


2. Počas celého dňa krátke modlitby (10 - 15x za deň), napr. Pane Ježišu, ponúkam Ti túto prácu za..., lebo Ježišu veď ma...


3. Drobné sebezaprenia - napr. máme chuť piť, tak odložíme pitie o päť minút, lebo stretneme nesympatického človeka, tak ihneď Ježiša poprosíme, aby sme ho vo  svojom vnútri zniesli a znášali. Každý piatok (pokiaľ nie je cirkevná slávnosť napr. Nanebovzatie Panny Márie) musí byť sebazápor od 14 rokov veku človeka (cirkevný zákon)


4. Každý večer pri modlitbe skontrolujeme, ako sme splnili body 1., 2. a 3.

Tento text položiť doma tak, aby sme ho videli hneď ráno ako vstaneme z postele i za niekoľko mesiacov od dňa, kedy začali predsavzatie napĺňať skutkami, aby sme ho nezabudli.

 

 

Prosba k Duchu Svätému
Príď ó Duchu presvätý, svetla svojho bohatý, papršlek ráč na nás vliať, uč nás Boha milovať,
nadovšetko sa hriechu báť, pre Krista žiť nadšene. Amen.

Iná prosba k Duchu Svätému

Príď, Tvorca, Duchu Svätý k nám, načo zdatnosť ľudská nestačí, ráč doplniť svojou milosťou, daj dôjsť k večnej radosti. Amen.

 

Duchovné Desatoro Otca Pia


1. Predstavme si každé ráno Ježiša tichého a pokorného Srdcom ako vzor.

V Ňom buď naša viera, nádej a láska.
2. Dušu i tvár stále uchovávajme v jase, i keď sme samí.
3. Premýšľajme každé ráno pred Bohom, čo by sme mali urobiť, aby sme dali blížnemu útechu a pomoc.
4. Predvídajme príležitosti, pri ktorých sa musíme premáhať, aby sme boli ochotní odpúšťať urážky.
5. Buďme zhovievaví k nedostatkom i vadám a uznávajme dobré vlastnosti druhých. Naučíme sa tým trpezlivo znášať obtiaže druhých.
6. Navyknime si láskavým výrazom, pozdravu a úsmevu pri stretnutí a iným formám kresťanskej zdvorilosti.
7. Ustúpme v nezásadných veciach mienenia druhých.
8. Nič nevytýkajme bez pridania láskavého slova.
9. Chovajme sa tak, aby si ľudia naše čnosti vážili, sami sa nimi nechváľme. Hlavne neponižujme tých, ktorí ich nemajú.
10. Buďme ochotní žiadať o prepáčenie, keď sme sa previnili.

(V KN č. 17, 26.4.1970 uverejnil O. biskup Tomášek; P. Pio považuje tých, ktorí sa rozhodnú podľa týchto pokynov žiť, za svojich duchovných synov a dcéry.)


 

 

 
 
NAPÍŠ
E-mail:
 
ODKAZY

Odkazy na moje www stránky

http://www.cezmin.land.ru

Obec Horné Chlebany: http://www.sweb.cz/hornechlebany

Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.pisem.net/ 
Jánska noc: http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk/  
Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz/
Svadba Chlebany: http://www.svadba-chlebany.land.ru/
CB rádioamatérske hobby:
http://www.sweb.cz/agnesa 
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.land.ru/
CB rádioamatérske hobby:
http://cbrsk.euweb.cz/
Milovaná príroda: http://www.cezmina.szm.sk/
Milujem pani P...:
http://milujempanip.wz.cz/
Veľká noc: http://www.eufrosyne.szm.com/
Vianoce: http://www.cbrsk3.pisem.net/ 
Veľká noc: http://cbrsk2.pisem.net/
Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org/ 
Príroda: http://eufrosyne.wz.cz/
Príroda:
http://agika.szm.com/ 
Vianoce: http://vianocesk.szm.com/