wz
Myspace Layouts

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Ruženec

.

Pozvanie do modlitbového spoločenstva
Si presýtený množstvom informácií, reklám, názorov ?
Si unavený z rýchlosti života okolo Teba ?
Chýba Ti vnútorný pokoj ?
Máš často úsmev na tvári, ale v duši púšť, prázdno, beznádej, vieš dobre, čo je nuda?
Alebo nevieš ako ďalej ?
Alebo chceš vyprosiť pre svojich blízkych
milosť obrátenia, uzdravenia, odpustenia..?
Pridaj sa k nám! Pozývame ťa do modlitbovej skupiny, ktorej hlavná charizma je:
Pokoj v rodinách, jednotlivcov i spoločenstiev. Večer, keď si väčšina ľudí sadá k televízoru a často vpúšťa do svojho súkromia aj celú tú silu deštrukcie hodnôt a "vymývania mozgu", ponúkame protiváhu za slobodu ducha. Modlitbu Svätého ruženca - modlitbu s Pannou Máriou. Ona je Kráľovnou pokoja, Pomocnicou kresťanov, Útočišťom hriešnikov.

Čo je ruženec?

Ruženec je modlitba meditatívna, rozjímavá. Vyžaduje si vnútorné a vonkajšie stíšenie. Zároveň nás modlitba sv. Ruženca obdarúva pokojom. Je pre nás rovnováhou pri našej činnosti a myslení.
Mesiac október je mesiacom úcty k Ružencovej Panne Márii. Je to modlitba, ktorá nás sprevádza tajomstvom, kedy anjel Gabriel oznámil Panne Márii, že sa stane Bohorodičkou. Zároveň nám jednotlivé desiatky odkrývajú Ježišov život. ľudia oddávna prehlbovali svoj duchovný život práve touto modlitbou.
Jednotlivé desiatky ruženca:

Čo sa deje modlitbou sv.ruženca?

Modlitbou sv. Ruženca si vyprosujme pokoj a potrebné milosti.

.

RADOSTNÝ RUŽENEC:                                               BOLESTNÝ RUŽENEC:
1. Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.                             1. Ktorý sa pre nás krvou potil.
2. Ktorého si, Panna, pri navštívení Alžbety v živote nosila.           2. Ktorý bol pre nás bičovaný.
3. Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.                                                             3. Ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.
4. Ktorého si, Panna, v chráme obetovala.                                  4. Ktorý pre nás kríž niesol.
5. Ktorého si , Panna, v chráme našla.                                        5. Ktorý bol pre nás ukrižovaný.

RUŽENEC SVETLA:                                              SLÁVNOSTNÝ RUŽENEC:

1. Ktorý bol pokrstený v Jordáne.                                          1. Ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2.Ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.                       2. Ktorý slávne vystúpil do neba.
3. Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.                       3. Ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
4. Ktorý sa premenil na vrchu Tábor.                                     4. Ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
5. Ktorý ustanovil Oltárnu Sviatosť.                                        5. Ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.

 

Františkánsky  "Sedemradostný ruženec"

Františkánsky (sedemradostný) ruženec má svoj pôvod v legende, podľa žil istý nábožný mladík zdobil denne kvetinami obrázok Panny Márie. Keď vstúpil do noviciátu, nemohol to ďalej vykonávať. Vo svojej prostote si myslel, že ho Panna Mária zbaví svojej lásky a veľmi tým trpel. Avšak Matka Božia sa mu zjavila, potvrdila jeho povolanie do Rádu a žiadala, aby jej miesto kvetín denne obetoval 72 Zdravasov rozdelených na desiatky (v zmysle kresťanskej tradície, podľa ktorej sa Panna Mária dožila 72 rokov) a aby pri nich rozjímal o jej siedmich radostiach. Stalo sa to okolo roku 1420. Táto pobožnosť sa rýchlo rozšírila po celom františkánskom svete, najmä zásluhou sv. Jána Kapistránskeho. Sedemradostný ruženec sa modlí na ruženci 7x10 malých zrniek + 7 veľkých
ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
ktorý nech posilňuje našu nádej.
ktorý nech roznecuje našu lásku.
ktorého si, Nepoškvrnená Panna, s radosťou z Ducha Svätého počala.
ktorého si, Nepoškvrnená Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila
ktorého si, Nepoškvrnená Panna, s radosťou v Betleheme porodila.
ktorého si Nepoškvrnená Panna s radosťou trom kráľom ku klaňaniu predstavila
ktorého si, Nepoškvrnená Panna, s radosťou v chráme našla.
ktorého si Nepoškvrnená Panna s radosťou prvá po jeho zmŕtvychvstaní pozdravila
ktorý ťa, Nepoškvrnená Panna, s radosťou do neba vzal a za kráľovnú neba i zeme korunoval.

Ruženec Božieho milosrdenstva
Na úvod: Otče náš... Zdravas' Mária...
Verím v Boha...
Nasleduje modlitba: "Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho nadovšetko milovaného Syna a nášho Pána, Ježiša Krista, za odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta." Po nej desať krát za sebou opakujeme (na každej "patričke"):
"Pre Ježišovo bolestné utrpenie Otče, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom."
Potom opäť nasleduje modlitba "Večný Bože..." a znova desať prosieb "Pre Ježišovo bolestné utrpenie...".
Toto sa opakuje 5x. Na záver sa 3x pomodlíme modlitbu "Svätý Bože, svätý Mocný, svätý Nesmrteľný, maj milosrdenstvo s nami aj s celým svetom. Na záver sa môže ešte 3x povedať "Ježišu dôverujem Ti".

Mariánsky ruženec
Na úvod:
Verím v Boha...
Otče náš...
Jednotlivé desiatky sa skladajú z modlitby Pána - Otče náš, desiatich zdravasov a chválospevu Sláva Otcu. Po mene Ježiš sa pridávajú tajomstvá k desiatkom.
Po každom desiatku sa vkladá Fatimská prosba: "Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo."

Tajomstvá radostného ruženca
ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
ktorý nech posilňuje našu nádej.
ktorý nech roznecuje našu lásku.
Ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
Ktorého si Panna pri navštívení Alžbety v živote nosila.
Ktorého si Panna v Betleheme porodila.
Ktorého si Panna v chráme obetovala.
Ktorého si Panna v chráme našla.

Tajomstvá bolestného ruženca
ktorý nech osvecuje náš rozum.
ktorý nech upevňuje našu vôľu.
ktorý nech posilňuje našu pamäť.
Ktorý sa pre nás krvou potil.
Ktorý bol pre nás bičovaný.
Ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.
Ktorý pre nás kríž niesol.
Ktorý bol pre nás ukrižovaný.

Tajomstvá slávnostného ruženca
ktorý nech usporadúva naše myšlienky
ktorý nech riadi naše slová
ktorý nech spravuje naše skutky
Ktorý slávne z mŕtvych vstal.
Ktorý slávne vystúpil na nebesia.
Ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
Ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
Ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.

 Tajomstvá ruženca svetla
ktorý nech je svetlom nášho života.
ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
Ktorý bol pokrstený v Jordáne.
Ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
Ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
Ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť.

 Eschatologický ruženec
ktorému žijeme
ktorému umierame
ktorému v živote i v smrti patríme
ktorý naveky kraľuje;
ktorý žije a účinkuje v Cirkvi;
ktorý zasa príde v sláve;
ktorý bude súdiť živých i mŕtvych;
ktorý obnoví všetky veci.
Po každom desiatku sa povie: "Kráľovi vekov, nesmrteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu česť i sláva na veky vekov. Amen. Príď, Pane Ježišu!"

Sedembolestný ruženec
ruženec má 7x7 zrniek malých + 7 veľkých
ktorého utrpenie bolo Ti od Simeona zvestované
s ktorým si do Egypta utekala
ktorého si s bolesťou v chráme hľadala
ktorého si stretla na krížovej ceste
ktorého si videla na kríži umierať
ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí
ktorého si s bolesťou do hrobu uložila
Namiesto Sláva Otcu... je potrebné hovoriť: Mária, Matka milosrdenstva, vtlač do môjho srdca živú bolesť nad utrpením svojho syna

Ruženec k Božiemu milosrdenstvu ("Korunka") 

Na zvyčajnom ruženci sa treba modliť takto:
Pri krížiku sa treba pomodliť jeden Otčenáš, Zdravas Mária a Verím v Boha.
Na zrnkách Otčenáša treba hovoriť nasledujúce slová:
"Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho
Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov
celého sveta."
Na zrnkách Zdravasov sa treba modliť:
"Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom."
Na zakončenie sa treba pomodliť tri krát tieto slová:
"Svätý Bože, svätý Mocný, svätý Nesmrteľný - zmiluj sa nad nami i nad
celým svetom."             
Pán Ježiš povedal sestre Faustíne tieto slová:
„Dcéra moja, povzbudzuj duše, aby sa modlili korunku, ktorú som ti odovzdal. Keď sa budú modliť túto korunku, rád im dám všetko, o čo ma budú prosiť.“

Kliknite a prečítajte si.

O škodlivosti negatívnych správ a zlých filmov s násilím a brutalitou v masovokomunikačných prostriedkoch niet pochýb, hovoria o tom štatistiky. Vznikla laická katolícka iniciatíva s myšlienkou: " Ruženec namiesto televízie". Na stránke sa píše: "Dnes už nestačí Zlu sa len vyhýbať, ale treba sa aktívne postaviť za Dobro."
"Vzoprite sa Zlému a ujde od Vás!" Prejdime od rozhovoru o Bohu k rozhovoru s Bohom.
Veríme, že už po prvých skúsenostiach s modlitbou pocítiš zmenu vo svojom živote a svedectvom vlastného života budeš misionárom Lásky a pokoja vo svojom okolí. Celú túto iniciatívu vkladáme pod ochranu Nepoškvrneného srdca Panny Márie. Prajeme mnoho radosti z modlitby, veľa milostí a požehnania.

Svätý otec napísal apoštolský list o sv. ruženci (Rosarium Virginis Mariae - Ruženec Panny Márie). Poukazuje v ňom na význam tejto modlitby a vyzýva všetkých veriacich k modlitbe sv. ruženca. Ďalej vyhlásil obdobie od 16.októbra 2002 do 16. októbra 2003 za Rok sv. ruženca.
Sv. Otec tiež ustanovil 5 nových tajomstiev:
Kristov krst v Jordáne
Kristov zázrak v Káne Galilejskej
Kristovo hlásanie Božieho kráľovstva a výzva k obráteniu
Kristovo premenenie na hore
Ustanovenie Eucharistie ako sviatostného vyjadrenia Kristovej veľkonočnej obety.

Svätý ruženec - Apoštolské vyznanie viery

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela, a život večný. Amen.

Anjelské pozdravenie

Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu zem. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Radostný ruženec: Prvý desiatok

Zdravas, Mária... požehnaný je plod života tvojho, Ježiš,
ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala

Rozjímaj:
Archaniel Gabriel pozdravil preblahoslavenú Pannu Máriu slovami: „Zdravas, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami“ (Lk 1, 28). Potom jej predstavil Boží plán. Mala sa stať matkou Božieho Syna - nášho Vykupiteľa. Panna Mária privolila slovami: „Hľa, dievka Pánova, staň sa podľa tvojho slova“ (Lk 1. 38). Božia Rodička nás učí, že pokorne srdce plní Božiu vôľu vždy s poníženou ochotou. „Uponžuj sa vo všetkých veciach, a budeš milý Bohu“ (Sir 3, 20).
Modlime sa:
Ježišu Kriste, ty si sa svojim vtelením pre naše spasenie nekonečne ponížil; daj nám ducha pokory, aby sme sa ti v tomto živote páčili poníženosťou a v hodine smrti aby sme boli povýšení k tebe do večnej slávy. Najsvätejšia Panna, oroduj za nás u svojho Syna, aby sme podľa jeho vzoru mohli byť dobrými dietkami nebeského Otca, ako ty, svojou poníženosťou a pokorou, si bola jeho najlepšou dcérou. Amen.

Druhý desiatok

Zdravas, Mária... požehnaný je plod života tvojho, Ježiš,
ktorého si, Panna, pri navštívení Alžbety v živote nosila

Rozjímaj:
Božia Rodička sa ponáhľala z úprimnej lásky navštíviť svoju príbuznú Alžbetu. Horela láskou k blížnemu, lebo nosila v sebe Ježiša. Jej Prítomnosť naplnila Zachariášov dom milosťami. Uč sa od Panny Márie milovať svojho blížneho, radovať sa z jeho šťastia a ochotne mu pomáhať v každej núdzi. „Keby však niekto povedal, že miluje Boha a nenávidel by svojho brata, luhal by“ (I Jn 4, 20).
Modlime sa:
Syn Boží, ty si z lásky k nám hriešnikom chcel prebývať v Máriinom panenskom živote; naplň nám srdcia úprimnou láskou k blížnym. Chceme tu na zemi byť tvojimi vernými učeníkmi, aby si nás po smrti mohol povolať medzi vyvolených. Najhorlivejšia Panna, vypros nám láskavé srdce ku všetkým ľudom, aby sme sa skutkami milosrdenstva a najmä starostlivosťou o spásu blížneho dostali k tebe do neba, kde všetkých spája večná láska. Amen.

Tretí desiatok

Zdravas, Mária... požehnaný je plod života tvojho, Ježiš,
ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.

Rozjímaj:
Preblahoslavená Panna Mária, keď sa naplnili jej dni, porodila v betlehemskej maštali Pána Ježiša, nášho Spasiteľa a Kráľa celého sveta. Najsvätejšia Panna ho zavinula do plienok a položila do jasiel. Zamiluj si ducha chudoby, nelipni na zemských majetkoch. Pán Ježiš totiž vraví: „Blažení chudobní, lebo vaše je Kráľovstvo Božie!“ (Lk 6, 20).
Modlime sa:
Pane Ježišu, ty si nás svojim narodením v chudobe napomínaš, aby sme sa nedali zotročiť nezriadenou túžbou po majetku; daj, aby sme si štedrosťou a dobrými skutkami nazhromaždili večné trvajúce poklady v nebi. Najsvätejšia Panna, prosíme ťa pre tvoju činnosť chudoby, vypros nám milosť, aby sme tak užívali zemské majetky, že by sme nestratili večnú odmenu. Amen.

Štvrtý desiatok

Zdravas, Mária... požehnaný je plod života tvojho, Ježiš,
ktorého si, Panna, v chráme obetovala

Rozjímaj:
Keď mal Ježiš štyridsať dní, Panna Mária ho z poslušnosti mojžišovskému zákonu predstavila v chráme. Priniesla zaň aj výkupnú obeť. Prorok Simeon jej predpovedaj, že jej dušu prenikne meč bolesti (Lk 2, 35). Panna Mária sa podvolila tomuto Božiemu plánu, podľa ktorého mala byť matkou sedembolestnou - lebo jej Syn Ježiš bude „muž bolesti“. Povedal Pán Ježiš: „Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázania“ (Jn 14, 15). Inokedy zase: Kto nevezme svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hodný" (Mt 10, 38).
Modlime sa:
Ó Bože, daj, aby sme boli poslušní tebe, Cirkvi svätej a všetkým duchovným i svetským vrchnostiam v duchu Ježiša Krista a podľa príkladu Panny Márie. Najposlušnejšia Panna, ty si sa s vierou zasvätila osobe a poslaniu Ježiša Krista, hoci si predvídala, že budeš matkou prebolestnou; vypros nám, aby sme s podobnou učenlivosťou nasledovali Ježiša v radostných dňoch i vo chvíľach, keď treba vziať na plecia kríž a tak ísť za ním a vojsť s ním i do večnej slávy. Amen.

Piaty desiatok

Zdravas, Mária... požehnaný je plod života tvojho, Ježiš,
ktorého si, Panna, v chráme našla

Rozjímaj:
Keď mal Ježiš dvanásť rokov, Panna Mária a sv. Jozef ho vzali so sebou do Jeruzalema na veľkonočnú slávnosť. Keď si vykonali pobožnosti, vrátili sa domov. Ježiš však ostal v Jeruzaleme bez vedomia svojej Matky. Panna Mária a sv. Jozef ho s bolesťou hľadali. Vrátili sa do Jeruzalema, kde ho na tretí deň našli medzi učiteľmi v chráme. - Pán Ježiš povedal: „Bezo mňa nemôžete nič vykonať“ (Jn 15, 5). Všemožne si chráň priateľstvo s Kristom. Vo chvíľach opustenosti a znechutenia hľadaj ho s dôverou. Ak by si ho stratil ťažkou vinou, hľadaj ho s vierou vo sviatosti pokánia.
Modlime sa:
Najsladší Spasiteľ, ty si nás hľadal, keď sme blúdili ako ovce bez pastiera. Neopovrhni nami teraz, keď si nás včlenil do svojho Tajomného tela a horíme túžbou po tebe. Ochraňuj a rozmnožuj v nás túto lásku až do našej smrti. Vo večnej vlasti ta už nebudeme môcť stratiť. Najstarostlivejšia Matka, Panna Mária, ktorá si s bolesťou hľadala svojho strateného Syna, vypros nám silu, aby sme radšej podstúpili hocijaké protivenstvo, než by sme mali ťažkým hriechom stratiť Ježiša. Amen.

Bolestný ruženec: Prvý desiatok

Zdravas, Mária... požehnaný je plod života tvojho, Ježiš,
ktorý sa pre nás krvou potil
Rozjímaj: Po poslednej večeri Pán Ježiš odišiel do Getsemanskej záhrady. Tam prežíval smrteľnú úzkosť a prijal kalich umučenia. Jeho úzkosť bola taká veľká, že „pot mu padal na zem ako kvapky hustej krvi“ (Lk 22, 44). Nikdy nezabudni na slova uboleného Ježiša: „Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia“ (Lk 22, 40). Neprestaň ľutovať za hriechy, ktoré spôsobili Ježišovi tú smrteľnú úzkosť. Pán nepohrdne srdcom skrúšeným a uponíženým (Žalm 50, 19).
Modlime sa: Ježišu Kriste, ty si sa v Getsemanskej záhrade potil krvou za naše hriechy; udeľ nám milosť nadprirodzenej ľútosti, aby sme mohli spasiteľne oplakávať svoje hriechy. Nedopusť, aby tvoja predrahá krv bola za nás vyliata nadarmo. Sedembolestná matka môjho Spasiteľa, ty najnevinnejšia si precítila v srdci všetky muky svojho Syna; vypros nám hriešnym silu, aby sme bez reptania znášali životné ťažkosti ako pokánie za spáchané hriechy a aby sme sa v budúcnosti hriechu vyhýbali. Amen.
Svätá Mária, oroduj za nás.

Druhý desiatok

Zdravas, Mária... požehnaný je plod života tvojho, Ježiš,
ktorý bol pre nás bičovaný
Rozjímaj: Vojaci, na Pilátov rozkaz, vyzliekli Pána Ježiša zo šiat a priviazali ho k stĺpu. Potom ho nemilosrdne bičovali. Jeho najsväté telo bičovali. Jeho najsvätejšie telo bolo celé pokryté ranami a zaliate krvou. Pri pohľade na zbičovaného Ježiša rozhodli sa umŕtvovať svoje telo. Nie s hnevom a z nenávisti, ale preto, že chceš, aby všetky tvoje telesné schopnosti slúžili Bohu na oslavu a nie tebe na záhubu. Povedal Pán Ježiš: „Ak ta teda tvoje pravé oko zvádza na hriech, vylúp ho a odhoď od seba, lebo viac ti osoží, keď zhynie jeden tvoj úd, ako aby celé tvoje telo vrhli do pekla“ (Mt 5, 29)
Modlime sa: Pane Ježišu, ty si bol za naše hriechy hrozne bičovaný na celom tele; daj nám úprimné slzy ľútosti a pokánia, aby sme sa od hriechov očistili a pre hrozné muky tvojho bičovania celé naše telo sa stalo mravnou čistotou podobnejšie tvojmu. Sedembolestná Matka zbičovaného Ježiša, vypros nám lásku k mravnej čistote, aby sme Bohu slúžili čistým telom a ľúbili sa mu nepoškvrneným srdcom. Amen.

Tretí desiatok

Zdravas, Mária... požehnaný je plod života tvojho, Ježiš,
ktorý bol pre nás tŕním korunovaný
Rozjímaj: Pilátovi vojaci uplietli z pichľavého tŕnia korunu a vtlačili ju Pánu Ježišovi na hlavu. Na posmech ho obliekli do šarlátového plášťa ako kráľa, namiesto žezla mu dali do rúk trstinu a posmešne sa mu klaňali. Opravdivý Pán sveta pokorne znáša toto ponižujúce utrpenie. Koľkí ľudia zapierajú Krista, nevšímajú si jeho učenie, len aby dostali od ľudí korunu chvíľkovej slávy. Opravdivú korunu neporušiteľnej slávy však môže dať len Boh. Táto koruna na pyšnej hlave nesedí. Boh sa pyšným protiví!
Modlime sa: Tŕním korunovaný Ježišu, s úctou sa ti klaniame, aby sme odčinili posmešky Pilátových vojakov a všetky hriechy našej pýchy a márnivosti. Nedopusť, aby nás z cesty tvojho zákona zviedol strach pred ľudskou potupou, ctižiadosť, sebachvála alebo túžba zapáčiť sa ľudom. Sedembolestná Matka tŕním korunovaného Ježiša, vypros nám jasne poznanie, že ako zárodkom každého hriechu je pýcha, tak základom každej činnosti je poníženosť, aby sme mohli slúžiť Bohu čnostným životom a zaslúžiť si neporušiteľný veniec slávy. Amen.

Štvrtý desiatok

Zdravas, Mária... požehnaný je plod života tvojho, Ježiš,
ktorý pre nás kríž niesol
Rozjímaj: Pilát vydal Ježiša Židom, aby ho ukrižovali. Vysilený Ježiš si musel niesť na popravisko potupne drevo kríža. Bolo to veľké poníženie pre nevinného odsúdeného Krista. Po tejto prvej krížovej ceste každá krížová cesta , prežitá v spojení s Kristom, sa stáva cestou kráľovskou, nie cestou potupy. Ako sme všetci povolaní do večnej slávy, tak sme všetci vyzvaní kráčať krížovou cestou. Povedal Pán Ježiš: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každodenne svoj kríž a nasleduje ma“. (Lk 9, 23).
Modlime sa: Pane Ježišu, ty si vzal na ramená ťarchu všetkých našich hriechov. Ako Baránok, ticho a trpezlivo si niesol na Kalváriu kríž, na ktorom si potom zomrel pre naše spasenie; udeľ nám milosť, aby sme sa každý deň spájali s tebou, znášajúc s láskavou trpezlivosťou všetky ťažkosti všedného života a kráčajúc za tebou stavali sme sa každý deň dokonalejšími. Sedembolestná Matka odsúdeného Ježiša, tebe nechýbala odvaha stretnúť sa s Ježišom na krížovej ceste; vypros nám podobnej oddanosti, aby sme spod nášho každodenného kríža nikdy neutiekli. Amen.

Piaty desiatok

Zdravas, Mária... požehnaný je plod života tvojho, Ježiš,
ktorý bol pre nás ukrižovaný
Rozjímaj: Keď Pán Ježiš vyšiel na Kalváriu, vojaci z neho bez milosrdenstva strhli šaty a pribili ho na kríž. Pod krížom stála Panna Mária a apoštol sv. Ján. Ježiš povedal Matke: „Hľa, syn tvoj“. Sv. Jánovi povedal: „Hľa, Matka tvoja“. Týmito slovami nám dal Pán Ježiš Najsvätejšiu Pannu za Matku. Buď vďačný Pánu Ježišovi za tento veľkolepý dar. Miluj Pannu Máriu ako najdobrotivejšiu Matku. Nezabúdaj, že slovenský národ uctieva Sedembolestnú Pannu ako svoju hlavnú Patrónku.
Modlime sa: Nech u tvojej láskavosti, prosíme, Pane Ježišu Kriste, oroduj za nás blahoslavená Panna Mária, tvoja Matka a naša Patrónka, ktorej presvätú dušu v hodine tvojho umučenia prenikol meč bolesti, aby sme pod jej ochranou premáhali všetky protivenstvá na zemi a radovali sa z večného spoločenstva s tou Matkou najdrahšou v nebi. Amen. "Svätá Matka, Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač!". Amen.

Slávnostný ruženec: Prvý desiatok

Zdravas, Mária... požehnaný je plod života tvojho, Ježiš,
ktorý slávne z mŕtvych vstal
Rozjímaj: Pána Ježiša vložili do hrobu s láskou, ako roľník dáva do zeme najlepšie semeno. Z Ježišovho hrobu vzklíčil život, z ktorého my všetci žijeme. Ako slávnostne muselo znieť anjelovo posolstvo z prázdneho hrobu: „Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný? Vstal! Niet ho tu!“ (Mk 16, 6). Aj ty si vstal s Ježišom vo sviatosti krstu k novému životu. Ak budeš žiť v milosti, i tvoje telo vstane z mŕtvych v deň súdu, a vojde do večnej slávy s Kristom.
Modlime sa: Pane, Ježišu, tvoje víťazstvo nad smrťou je aj našim víťazstvom. Ďakujeme ti, že si nás vzkriesil z duchovnej smrti k novému životu. Ako ty viac neumieraš, ani my nechceme viac stratiť nový život, ktorý si nám zaslúžil. S tebou chceme žiť tu na zemi, aby sme s telom i dušou mohli žiť večne v tvojej sláve. Najradostnejšia Matka Zmŕtvychvstalého, ochraňuj v nás Ježišov život, aby nás on hriech už nikdy neolúpil. Amen.

Druhý desiatok

Zdravas, Mária... požehnaný je plod života tvojho, Ježiš,
ktorý slávne na nebesia vstúpil
Rozjímaj: Pán Ježiš štyridsiateho dňa po svojom zmŕtvychvstaní vyšiel so svojimi učeníkmi na Olivovú horu, požehnal ich a vstúpil na nebesia, kde sedí po pravici Boha Otca. V predvečer umučenia svojho nám dal Pán Ježiš najkrajší prísľub: „Idem vám pripraviť miesto. A keď odídem a pripravím vám miesto, znovu prídem a vezmem si vás so sebou, aby ste aj vy boli tam, kde som ja“ (Jn 14, 2-3). Máme teda pokladať nebo za pravú vlasť, po nej túžiť. Na zemi sme akoby pútnici, a ideme k Otcovi, ktorý nás očakáva v sláve.
Modlime sa: Ježišu Kriste, vzbuď v našich srdciach úprimnú túžbu po nebi; chceme ťa tu na zemi čím vernejšie nasledovať, aby sme sa mohli s tebou čím väčšmi radovať v nebi, v príbytku, ktorý si nám pripravil. Najláskavejšia Matka, vypros nám túžbu po nebi, akou túžilo tvoje srdce po tvojom Synovi, keď vystúpil na nebesia, aby sme si usilovným plnením povinnosti na zemi zaslúžili večný odpočinok v nebi. Amen.

Tretí desiatok

Zdravas, Mária... požehnaný je plod života tvojho, Ježiš,
ktorý nám Ducha Svätého zoslal
Rozjímaj: Desiateho dňa po svojom nanebovstúpení Pán Ježiš zoslal apoštolom Ducha Svätého, ako im to bol prisľúbil. Ježišovi učeníci spolu s Pannou Máriou zotrvávali spoločne na modlitbách, keď na nich zostúpil Boží Duch v podobe ohnivých jazykov a naplnil ich svojimi vzácnymi darmi. Každý z nás sa vo sviatosti krstu stal chrámom Ducha Svätého a vo sviatosti birmovania dostal jeho sedmoro darov. Nemali by sme nikdy tento chrám znesvätiť hriechom.
Modlime sa: Bože, tebe je otvorené každé srdce, známa každá žiadosť a nijaké tajomstvo pred tebou nie je skryté; očisti myšlienky nášho srdca vliatím Ducha Svätého, aby sme si zaslúžili dokonale ťa milovať a dôstojne chváliť. Najsvätejšia Panna, ty si z Ducha Svätého počala Ježiša Krista, vypros nám učenlivosť voči Duchu Svätému, aby sme rástli v milosti, že by sme vždy mohli žiť ako druhý Kristus, Amen.

Štvrtý desiatok

Zdravas, Mária... požehnaný je plod života tvojho, Ježiš,
ktorý ťa, Panna, do neba vzal
Rozjímaj: Ježiš Kristus nedovolil, aby telo jeho Matky, nepoškvrnene ani dedičným ani najmenším osobným hriechom, podľahlo rozkladu v hrobe. Preto po skončení jej pozemského putovania ju vzal k sebe do nebeskej slávy. Raduj sa zo slávy, ktorou Ježiš obklopil svoju a našu Matku, Pannu Máriu, na konci jej zemského putovania. Prosievaj s dôverou Nanebovzatú, aby ti u svojho Syna vyprosila milosť šťastlivej smrti. Nezabúdaj však na túto pravdu: „Nemôže zle umrieť, kto dobre žil, a sotva umiera dobre, kto žil zle“ (sv. Augustín).
Modlime sa: Bože, ty si skryl pred nami hodinu a miesto našej smrti; daj aby sme všetky dni svojho života tak prežili vo svätosti a láske, že by sme v hodine smrti vykročili z tohto sveta do večnej radosti. Najšťastnejšia Matka naša, tvoj Syn si ťa vzal s telom i dušou do neba k sebe. Vypros nám, aby sme na zemi tak žili, že by nás tvoj Syn prijal k sebe vo večnosti. Amen.

Piaty desiatok

Zdravas, Mária... požehnaný je plod života tvojho, Ježiš,
ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval
Rozjímaj: Najsvätejšia Trojica prijala Preblahoslavenú Pannu v nebi s najväčšou slávou. Sv. Ján v Zjavení píše: „Ukázalo sa na nebi veľké znamenie: Žena odetá v slnce, pod nohami mala mesiac a na hlave veniec dvanástich hviezd“ (Zjv 12, 1) Tým krásnym znamením je oslávená Panna Mária. Koncil nás vyzýva, aby sme obdivovali v Panne Márii najkrajšie ovocie vykúpenia, aby sme si zaľúbili jej duchovnú krásu, aby sme po nej túžili, aby sme dúfali, že aj my môžeme podobnú duchovnú krásu obsiahnuť. Naozaj, v krásne ovocie dozreje každý život, žitý v úzkom spojení s Ježišom Kristom.
Modlime sa: Prosíme ťa, Pane, dopraj nám, svojim služobníkom, milosť, aby sme v Márii, ktorú si korunoval v nebi za Kráľovnú, vždy skladali nádej a na jej orodovanie aby sme dosiahli korunu večnej slávy. Najslávnejšia kráľovná, celého sveta, ktorá si svätým životom obsiahla v nebi takú veľkú slávu, vzhliadni milostivo na našu veľkú biedu a pozdvihni nás pomocnou rukou k životu, hodnému dietok Božích. Amen.

 

Ruženec svetla: Prosby k preddesiatku:
- Ktorý nech je Svetlom nášho života.
- Ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
- Ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.

Prvé tajomstvo
1. Ktorý bol pokrstený v Jordáne
2. Ktorý sa zaradil medzi kajúcnikov pri rieke Jordán.
3. Ktorý bol Bohom a predsa chcel prijať krst od Jána.
4. Ktorého sa Ján Krstiteľ zdráhal pokrstiť.
5. Na ktorého po krste zostúpil Duch Svätý v podobe holubice.
6. Nad ktorým zaznel Otcov hlas: „Toto je môj milovaný Syn.“
7. Ktorý nám poukazuje na dôležitosť sviatosti krstu.
8. Ktorý odchádza po krste na púšť do samoty.
9. Ktorý začína svoje verejné účinkovanie.
10. Ktorý bol pokrstený v Jordáne.

Druhé tajomstvo
1. Ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
2. Ktorý prijal pozvanie na svadbu spolu so svojimi učeníkmi.
3. Ktorému Mária povedala: „Synu, nemajú vína.“
4. Ktorý kázal naplniť nádoby na očisťovanie vodou.
5. Ktorý premenil vodu na víno.
6. Ktorý na príhovor svojej Matky pomohol mladomanželom v núdzi.
7. Ktorý prvýkrát verejne prejavil svoju Božskú moc.
8. Ktorý otvoril srdcia učeníkov pre vieru.
9. Ktorý nám aj dnes na príhovor Panny Márie pomáha v našich
ťažkostiach.
10. Ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.

Tretie tajomstvo
1. Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
2. Ktorý začal svoje verejné účinkovanie slovami: „Robte

pokánie, lebo sa priblížilo nebeské Kráľovstvo.“
3. Ktorý ohlasoval Kráľovstvo lásky, spravodlivosti a pokoja.
4. Ktorý hovoril o Božom kráľovstve v podobenstvách.
5. Ktorý hlásal, že Božie kráľovstvo je medzi nami a v nás.
6. Ktorého zvesť o Božom kráľovstve a pokání je stále platná.
7. Ktorý každého z nás vyzýva k zmene zmýšľania.
8. Ktorého slovo je trvalou výzvou na obrátenie.
9. Ktorý nás nielen povoláva k pokániu, ale sám nám k nemu dáva príklad.
10. Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.

Štvrté tajomstvo
1. Ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
2. Ktorý vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána a vystúpil na vrch modliť sa.
3. Ktorý sa pred apoštolmi premenil.
4. Ktorému pri modlitbe zažiarila tvár ako svetlo.
5. Ktorý sa rozprával s Mojžišom a Eliášom.
6. Ktorému Peter povedal: „Učiteľ, dobre je nám tu.“
7. Ktorý povzbudil prestrašených apoštolov, aby sa nebáli.
8. Ktorý na vrchu Tábor zjavil apoštolom svoje božstvo.
9. Ktorý aj nás pozýva do ticha a samoty.
10. Ktorý sa premenil na vrchu Tábor.

Piate tajomstvo
1. Ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť.
2. Ktorý v Kafarnaume prisľúbil ustanovenie Oltárnej sviatosti.
3. Ktorý pri Poslednej večeri vzal chlieb a povedal: „Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.“
4. Ktorý vzal kalich s vínom a povedal: „Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých.“
5. Ktorý slovami: „Toto robte na moju pamiatku“, zveril Eucharistiu kňazom.
6. Ktorý je pod spôsobom chleba a vína pokrmom slabých.
7. Ktorý sa v Eucharistii stáva duchovným pokrmom a nápojom pre našu cestu do večnosti.
8. Ktorý je v Eucharistii stredom života Cirkvi.

9. Ktorý v Eucharistii vyžaduje svetlo lásky na celú zem.
10. Ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť.

Sme skupina obyčajných ľudí. Nikto z nás sa na stretnutiach nenudí.
Najskôr sa k Bohu pomodlíme, potom o živote smelo hovoríme.
Ježiš s Máriou sú naši kamaráti, preto nás nepriazeň sveta nerozvráti
.
Tak píše kresťanské hnutie rodín v Partizánskom so živým ružencom.

.

ODKAZY

Každý človek potrebuje v živote okrem bezpodmienečnej lásky hojivé a rany celiace Božie milosrdenstvo. Pozrite si web o Božom milosrdenstve:

http://www.boziemilosrdenstvo.sk/

http://vianoce.ic.cz

http://velkanoc.czweb.org

http://www.sweb.cz/agnesa

http://svadba-chlebany.land.ru

http://www.sweb.cz/hornechlebany

http://www.mudraakoradio.pisem.net

Duch svätý

Výrazom Duch - Rúach, ktoré znamená dych, vzduch, či vietor, je vlastne obrazom Božieho dychu. Aj Otec je duch, aj syn je duch, ale Duch Svätý, toto spojenie vyjadruje, že sa jedná o konkrétnu osobu, odlišnú od Otca aj od Syna. Duch Svätý má aj iné pomenovania. Parakletos znamená toho, ktorý je privolaný, Ježiš ho nazýva Duch pravdy, lebo jeho úlohou je uviesť nás do plnej pravdy poznania Boha. Tiež sa nazýva napríklad Pánov Duch, či Duch slávy.

Ružencové tajomstvá k úcte Ducha Svätého

ktorý nás stvoril
ktorý nás vykúpil
ktorý nás posvätil
ktorý naše srdce robí schopným prijať plnosť darov Ducha Svätého.
ktorý nám dary Ducha Svätého vyprosuje a nám tri Božské cnosti: vieru, nádej, lásku rozmnožuje a posilňuje.
ktorý nás skrze Ducha Svätého posilňuje, osvecuje, vedie, riadi a posväcuje.
ktorý naše srdce láskou Ducha Svätého roznecuje, hlbokou pokorou, miernosťou, silou a svätosťou naplňuje.
ktorý nám sedem darov Ducha Svätého a dvanásť jeho plodov vyprosuje, všetko dobré dáva a všetko zlé odvracia.
Ku koncu ruženca (3×): „Bez poškvrny počatá Panna Mária oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame.“
Poučenie
Slová Panny Márie pri zjavení v Austrálii 31.mája 1985 (o deväťdňovej pobožnosti):
"Dnes prichádzam, milé dieťa, aby som deťom zeme priniesla modlitbovú novénu, ktorá má veľkú silu. Ona je modlitbou na povýšenie vášho života. Táto modlitba osvieti vášho ducha i srdce. Denne sa máte modliť 7 ružencov ku cti Ducha Svätého. Keď toto dodržíte, dám vám nasledujúce milosti skrze môjho ženícha Ducha Svätého.
Milosť, že svojho Boha už nikdy neurazíte smrteľným hriechom.
Neprejdete očistcom, keď svoje očistenie vykonáte na zemi.
Po smrti budete vyzdvihnutí tam, kde sa Serafíni klaňajú Bohu.
Mená tých, ktorí rozšíria túto úctu a lásku k Duchu Svätému, budú zapísané v Nepoškvrnenom Srdci Panny Márie a nebudú nikdy vymazané.
Tí, ktorí sa pomodlia túto novénu, budú naplnení darmi Ducha Svätého a budú označení na ceste do neba.
Každá osoba, ktorá sa tejto úcte zasvätí, stane sa ohnivým chrámom Ducha Svätého, kde príde i Boh Otec i Boh Syn a budú v nej prebývať.
Tí, ktorí ma budú uctievať pod menom Nevesta Ducha Svätého, získajú veľkú lásku k Ježišovi v Eucharistii a ku mne, Matke Božej.
Moje milé dieťa, rozšír túto 7-ružencovú novénu, aby mnoho milosti padlo na zem" .

 

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]