wz
.

[Späť | Obnoviť | Dopredu]

Sviatky a tradície

Od malička som sa tešila na sviatky, ktoré mali neopakovateľné a vždy nové čaro. Sviatky neslúžili iba k očiste domovov, priestorov okolo domu i v dome, ale hlavne k duchovnému napĺňaniu života človeka. Počas sviatkov svätých som sa dozvedala o ich živote a konaní pre celok, ľudí v mene Božom a na Jeho oslavu. Ako malé detičky sme chodili koledovať, na vinšovačky, konali sa fašiangové muziky vonku na dvore s ohradou upletenou z jelšových živých konárov, chodili sme na púť na Mechovičku, aj keď to bolo v tom čase nie ľahké, ale predsa sa to konalo, veľkonočné oblievačky boli také pravé, polievalo sa vedrami plnými vody naťahanej zo studne a konalo sa mnoho iných kresťanských úkonov (svätenie nedele a sviatkov prikázaných aj neprikázaných, pôsty piatkové, pravidelné pristupovanie k sv.prijímaniu po spovedi každý prvý piatok v mesiaci, rodinné modlenie z Biblie alebo z modliacej knižky, staranie sa o kríže a sochy postavené našimi predkami v dedine atď. atď.) a ľudových zvyklostí.

Zaujal ma na jednej stránke výskum pod názvom:

Sviatky a tradície v živote obyvateľov Slovenska

Originál PDF nájdete tu (klikni)

.http://www.nocka.sk/noc/medzinarodne_a_svetove_dni/archiv/rok_2007/december

Prečítajte si a oboznámte sa s touto témou a ak chcete vedieť viac, navštívte uvedenú webovú stránku.

Úvod
Výsledky výskumu verejnej mienky Kresťanské tradície v hodnotovom systéme súčasného človeka, zahrnuté do tejto správy, sú súčasťou širšieho komplexu aktivít Národného osvetového centra v novej osobitnej dimenzii jeho činnosti. Je ňou pôsobenie a reflexia diania vtom výseku kultúry a osvety, ktorý je spätý s existenciou cirkví a náboženských spoločností na Slovensku. V zmenených sociálno-ekonomických a politických podmienkach nadobúdajú cirkvi a náboženské spoločnosti (cez svoje farnosti, zbory, farské spoločenstvá) v systéme miestnej kultúry čoraz väčší význam. V mnohých obciach sú jedinými subjektmi kultúrno-osvetovej činnosti. Konkrétnym prejavom týchto zmien je o. i. vznik mnohých umeleckých telies, súborov, ale aj iných zoskupení, ktoré vyvíjajú svoje edukačné a najmä umelecké aktivity v jednotlivých oblastiach sakrálnej tvorby a interpretácie priamo na pôde výkonných organizačných jednotiek cirkví a náboženských spoločností. Uvedené sa týka aj individuálnych tvorcov, interpretov, animátorov. Tieto zoskupenia i jednotlivci využívajú na svoje evanjelizačné pôsobenie účinne a efektívne fenomén kresťanského umenia, výchovy a vzdelávania.
V Slovenskej republike nebola až do marca 2005 systémovo zabezpečená metodická starostlivosť o odborný a umelecký rast tvorcov, interpretov a realizátorov sakrálneho umenia, vzdelávania a výchovy. Úsek kresťanských tradícií bol v útvare generálneho riaditeľa Národného osvetového centra konštituovaný k 1. marcu 2005 na základe iniciatív pléna Konferencie biskupov Slovenska a Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike, ktoré sa reprezentované svojimi predsedami obrátili na ministra kultúry SR so žiadosťami zabezpečiť odbornú starostlivosť o kresťanské tradície na Slovensku. Jeho vytvorením sa položili základy odbornej starostlivosti o danú oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva v činnosti tejto centrálnej inštitúcie v duchu Medzinárodného dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva (Generálna konferencia UNESCO, Paríž 17. októbra 2003).
Náš projekt je prvým, úvodným, vstupným prieskumom, ktorého ciele sú skromné vzhľadom na možnosti a časový priestor, ktorý sme mali k dispozícii pri jeho príprave: otvoriť novú výskumnú tému, priniesť relevantné informácie využiteľné pri rozvíjaní spomínaného nového úseku činnosti NOC v oblasti metodickej pomoci a rozvíjania aktivít dotýkajúcich sa kresťanských, kultúrnych a historických tradícií Slovenska.
Výskum kresťanských tradícií v hodnotovom systéme súčasného človeka bol zaradený do programu činnosti Kultúrneho observatória na základe prioritného projektu Národného osvetového centra s názvom Kresťanské tradície, schváleného Ministerstvom kultúry SR. Cieľom prioritného projektu je rozvíjanie aktivít zacielených na formovanie historického vedomia, národného a kresťanského povedomia a posilňovania národnej hrdosti Slovákov - základov ich patriotizmu, národnej identity, uvedomelého vzťahu k štátnosti a európanstvu, ako aj podporovať rozvoj kresťanskej kultúry, literatúry, umenia a vedy. Ďalej rozvíjanie aktivít v oblasti spoločenského a duchovného života, zameraných na výskum a popularizáciu diela osobností a jeho myšlienkového presahu do kultúrnej a kresťanskej súčasnosti slovenskej spoločnosti v duchu Medzinárodného dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva ako hnacej sily kultúrnej rozmanitosti a záruky udržateľného rozvoja, ako je to zdôraznené v dokumentoch a odporúčaniach UNESCO, najmä v jeho Všeobecnej deklarácii o kultúrnej rozmanitosti z roku 2001 a v Istanbulskej deklarácii z roku 2002, prijatej na zasadnutí Tretieho okrúhleho stola ministrov kultúry.
Činnosť Národného osvetového centra v odbornej starostlivosti o kresťanské tradície si v plnej miere vyžiada rozvinúť analytickú, syntetickú a koncepčnú prácu zacielenú na zber a vyhodnocovanie odborných informácií, štatistických a iných údajov dokumentujúcich stav a smerovanie kultúrno-osvetovej činnosti v oblasti sakrálneho nehmotného kultúrneho dedičstva, tvorbu databázy a prípravu prognóz a teoreticko-metodických východísk rozvoja kresťanských tradícií, umenia, osvety a vzdelávania.
Uvedené priority reflektoval i predmet tohto prieskumu verejnej mienky. Išlo v ňom o dva okruhy problémov: vnímanie, hodnotenie a prežívanie všetkých sviatkov a dní pracovného pokoja (občianskych - svetských, cirkevných - náboženských), vzťah populácie (dospelej) Slovenska k významnej slovenskej kultúrno-historickej tradícii čerpajúcej z obdobia Veľkej Moravy - k historickej všeslovanskej cyrilo-metodskej tradícii i k novodobej tradícii Slovákov - svätogorazdovskej, a tiež k pôsobeniu učencov a vierozvestov Konštantína, Metoda a spolutvorcu ich diela - intelektuála domáceho pôvodu Gorazda, v neposlednom rade i panovníckych osobností z úsvitu našich národných a kultúrnych dejín.
V správe uvádzame základné výsledky prieskumu realizovaného na vzorke 1155 respondentov, reprezentujúcej dospelú populáciu Slovenska (18 a viac rokov), konštruovanej na princípoch kvótového výberu. Je to prvá, základná informácia o výsledkoch prieskumu, po ktorej by malo nasledovať dôkladnejšie zhodnotenie a interpretácia výsledkov z rôznych hľadísk - napríklad etnologického, kultúrnohistorického, kultúrno-osvetového, pedagogického a i. Výsledky nášho výskumu môžu byť totiž zaujímavé pre historikov, etnológov, kulturológov, pedagógov, teológov, politológov, mediálnych expertov a odborníkov z ďalších spoločenskovedných disciplín.
Výsledky prieskumu verejnej mienky, zameraného na kresťanské tradície v hodnotovom systéme súčasného človeka, v komplexnej podobe sú dostupné v databáze KO NOC. Budú predmetom ďalších odborných analýz a publikačných aktivít.
Na koncipovaní základnej správy o výsledkoch výskumu sa podieľali PhDr. Ľudovít Šrámek, CSc. (prvá časť) a PhDr. Ľubor Hallon, CSc. (druhá časť). Obsahové zameranie výskumu bolo pripravené na základe námetov kurátora pre kresťanské tradície Národného osvetového centra PaedDr. Miroslava Holečka, dotazník ako predlohu štandardizovaných rozhovorov, ktorými sa získavali informácie v teréne anketárskou sieťou KO NOC, vypracoval PhDr. Ľudovít Šrámek, CSc. Na príprave podkladov (tabuľky, grafy) spolupracovali Ing. Ivo Šimunek a Jana Brúderová.

Ľudovít Šrámek - Miroslav Holečko

Výsledky výskumu

1. Vzťah obyvateľstva k štátnym sviatkom a dňom pracovného pokoja
Mimo zorného uhla sociologických výskumov alebo aj bežných výskumov verejnej mienky zostávali doteraz témy, ktoré sa dotýkajú nášho vzťahu k dňom „nekaždodenným". Na úvod skúmania problematiky kresťanských, kultúrnych a historických tradícií vo vedomí obyvateľov Slovenska sme si vytýčili jednoduchý zámer: zistiť, aký majú naši občania vzťah k jednotlivým štátnym sviatkom a dňom pracovného pokoja a akým spôsobom tieto sviatočné dni prežívajú.
Metodika zisťovania bola prispôsobená klasickej „gallupovskej" metóde výskumu verejnej mienky (kvótový výber, štandardizovaný rozhovor, osobný kontakt anketár - respondent): respondenti dostali do rúk kompletný zoznam štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja v poradí v akom sú uvedené v kalendári aj s príslušným názvom a vyjadrovali sa postupne k týmto skutočnostiam:
- osobné hodnotenie významnosti každého sviatku (dňa pracovného pokoja) na
trojstupňovej škále (veľmi významný, menej významný, nevýznamný sviatok),
- osobná preferencia sviatkov z hľadiska ich významnosti (jeden
najvýznamnejší),
- spôsob prežívania týchto dní v porovnaní s ostatnými dňami pracovného
pokoja (úplne inakšie, sčasti inakšie, rovnako),
- zaužívané praktiky prežívania sviatkov a dní pracovného pokoja v rodinách
respondentov,
- osobný (citový) vzťah k jednotlivým sviatočným dňom („najobľúbenejší"
sviatok),
- postoj k zníženiu či rozšíreniu počtu sviatkov a dní pracovného pokoja.
1.1 Hodnotenie významnosti sviatkov a dní pracovného pokoja z pohľadu respondentov

Úvodom k prezentovaniu výsledkov prieskumu k tomuto okruhu problémov treba ešte uviesť, že 1. január figuroval v zozname sviatkov a dní pracovného pokoja z logických dôvodov dvakrát - jednak ako tradičný, zaužívaný sviatok spojený so začiatkom nového kalendárneho roka a jednak ako štátny sviatok, ktorým si pripomíname vznik Slovenskej republiky.
Tabuľka 1: Vzťah k jednotlivým sviatkom a dňom pracovného pokoja (v %)
„Na tomto lístku máte uvedené dátumy a názvy všetkých štátnych sviatkov aj dní pracovného pokoja. Povedzte, prosím, pri každom, aký máte k nemu vzťah. Je to pre Vás osobne:"

významný sviatok menej významný sviatok nevýznamný sviatok
1 1. január- Nový rok 78,4 18,2 3,5
2 1. január - Deň vzniku Slovenskej republiky 54,9 31,8 13,3
3 6. január- Traja králi 44,4 40,6 15,0
4 Veľký piatok 62,5 26,7 10,8
5 Veľkonočná nedeľa 70,6 22,3 7,1
6 Veľkonočný pondelok 61,3 29,4 9,4
7 1. máj - Sviatok práce 26,0 47,4 26,6
8 8. máj - Deň víťazstva nad fašizmom 43,6 39,2 17,1
9 5. júl - Sviatok sv. Cyrila a Metoda 38,8 41,6 19,6
10 29. august - Výročie SNP 35,3 44,1 20,6
11 1. september- Deň Ústavy SR 32,4 44,7 22,9
12 15. september-Sedembolestná panna Mária 42,9 34,5 22,6
13 1. november - Sviatok všetkých svätých 77,7 17,3 4,9
14 17. november- Deň boja za slobodu a demokraciu 28,5 47,6 23,9
15 24. december - Štedrý deň 93,2 4,9 1,9
16 25. december - Prvý sviatok vianočný 83,5 13,9 2,6
17 26. december - Druhý sviatok vianočný 73,3 22,8 3,9

Postoj slovenskej verejnosti k sviatkom a dňom pracovného pokoja sa vyznačuje značnou variabilitou: sú sviatky, ktoré považuje za významné 70% a viac populácie (v prípade Štedrého dňa až 93%), sú však i také dni, ktoré za významné považuje len asi štvrtina obyvateľstva (Prvý máj - 26%, Deň boja za slobodu a demokraciu - 28,5%). Pri pozornom čítaní výsledkov si všimnime, že rozdielne hodnotenie významnosti jednotlivých sviatkov zo zoznamu nezávisí ani tak výrazne od rozlíšenia sviatkov na „svetské" a cirkevné. Za „významné" sa vo všeobecnosti častejšie považujú skôr tie, ktoré sú spojené s Vianocami, Novým rokom a Veľkou nocou. Niektoré „cirkevné" sviatky sú zaraďované v hierarchii významnosti na podobnej pozícii ako sviatky „občianske", svetské.
Z výsledkov prieskumu (budú ešte v ďalších etapách podrobnejšie analyzované) vyberáme na tomto mieste ešte jednu pozoruhodnosť - ak by štátnym

sviatkom a dňom pracovného pokoja mali byť len také dni, ktoré považuje za významné aspoň 50% populácie, vypadlo by z uvedeného zoznamu 8 položiek zo 17 (Traja králi, Sviatok práce, Deň víťazstva nad fašizmom, Sviatok sv. Cyrila a Metoda, Výročie SNP, Deň Ústavy SR, Sedembolestná panna Mária, Deň boja za slobodu a demokraciu).
Ďalšie analýzy zozbieraného a spracovaného empirického materiálu budú určite identifikovať súvislosti uvedených názorových štruktúr s náboženskou, prípadne politickou orientáciou respondentov. Obmedzíme sa nateraz aspoň na prezentovanie rozlíšenia vzťahu k dvom sviatkom (s približne rovnakou úrovňou hodnotenia významnosti).
Tabuľka 2: Hodnotenie významnosti sviatku podľa náboženstva a politickej orientácie (v %)

sviatok sv. Cyrila a Metoda považuje za: spolu
významný menej významný nevýznamný

náboženstvo katolícke 49,0 38,3 12,8 100
evanjelické 32,1 52,7 15,2 100
iné 25,0 48,8 26,2 100
bez vyznania 15,9 43,8 40,3 100
politická orientácia ľavica 35,7 43,6 20,7 100
pravica 38,1 44,4 17,5 100
stred 39,7 39,9 20,4 100
iné 42,0 39,2 18,9 100
celý súbor 38,7 41,6 19,7 100

Výročie SNP považuje za: spolu
významný menej významný nejvýznamný

náboženstvo katolícke 34,4 46,5 19,1 100
evanjelické 45,5 38,4 16,1 100
iné 22,6 52,4 25,0 100
bez vyznania 36,5 37,3 26,2 100
politická orientácia ľavica 47,1 37,9 15,0 100
pravica 27,8 47,5 24,7 100
stred 32,4 48,2 19,4 100
iné 32,9 37,1 30,1 100
celý súbor 35,2 44,1 20,7 100

Občania hlásiaci sa ku katolíckej viere výrazne častejšie ako ostatní respondenti považujú sviatok sv. Cyrila a Metoda za významný, politická orientácia nezohráva v diferenciácii názorov významnejšiu rolu. Výročie SNP zase častejšie považujú za významný sviatok ľavicovo orientovaní občania, o istej diferenciácii postojov možno ale hovoriť i z hľadiska náboženskej orientácie respondentov. Interpretovať a vysvetliť tieto odlišnosti je úlohou ďalších materiálov.

Pri hodnotení významnosti jednotlivých sviatkov a dní pracovného pokoja sme pred respondentov postavili i úlohu vybrať spomedzi všetkých jeden, ktorý považujú za najvýznamnejší. Ako sa s touto úlohou vyrovnali, o tom vypovedajú údaje uvedené v tabuľke 3.
Tabuľka 3: Osobné preferencie sviatkov z hľadiska ich významu (v %)
„Ktorý zo sviatkov a dní pracovného pokoja z uvedeného zoznamu považujete za najvýznamnejší? Uveďte len jeden!"

1 1. január- Nový rok 17,5
2 1. január - Deň vzniku Slovenskej republiky 4,5
3 6. január- Traja králi 0,3
4 Veľký piatok 7,9
5 Veľkonočná nedeľa 8,8
6 Veľkonočný pondelok 1,4
7 1. máj - Sviatok práce 1,1
8 8. máj - Deň víťazstva nad fašizmom 3,7
9 5. júl - Sviatok sv. Cyrila a Metoda 0,9
10 29. august - Výročie SNP 1,6
11 1. september- Deň Ústavy SR 1,0
12 15. september-Sedembolestná panna Mária 1,2
13 1. november - Sviatok všetkých svätých 3,3
14 17. november- Deň boja za slobodu a demokraciu 2,1
15 24. december - Štedrý deň 37,4
16 25. december - Prvý sviatok vianočný 7,2
17 26. december - Druhý sviatok vianočný 0,2
Pre vyše tretinu populácie je najvýznamnejším sviatkom roka Štedrý deň, v tomto rebríčku nasleduje Nový rok, Veľký piatok a Veľkonočná nedeľa a prvý vianočný sviatok. Ako vidieť z prehľadu výsledkov aj ďalšie sviatky majú svojich „vyznávačov" - verejná mienka je v tomto smere heterogénna, s istými národnostnými, religióznymi, regionálnymi atď. špecifikami, ktoré budú ešte predmetom ďalších analýz.
1.2 Prežívanie sviatkov a dní pracovného pokoja
K tomuto okruhu problematiky sa orientovali tri otázky položené respondentom. Zisťovali sme: emotívny vzťah k sviatku („jeden najobľúbenejší"), charakter prežívania sviatkov v porovnaní s ostatnými dňami pracovného pokoja, spôsoby (praktiky) prežívania sviatkov v rodine.
Ak si majú respondenti vybrať najobľúbenejší sviatok v roku, ten, ktorý majú najradšej, najintenzívnejšie ho prežívajú, opäť sa najčastejšie spomína Štedrý deň.

Tabuľka 4: Obľúbenosť sviatkov a dní pracovného pokoja (v %)
„Ktorý zo sviatkov a dní pracovného pokoja z uvedeného zoznamu máte najradšej, najintenzívnejšie ho prežívate? Uveďte len jeden!"

1 1. január- Nový rok 9,4
2 1. január - Deň vzniku Slovenskej republiky 0,5
3 6. január- Traja králi 0,5
4 Veľký piatok 2,6
5 Veľkonočná nedeľa 4,9
6 Veľkonočný pondelok 3,7
7 1. máj - Sviatok práce 1,3
8 8. máj - Deň víťazstva nad fašizmom 0,2
9 5. júl - Sviatok sv. Cyrila a Metoda 0,5
10 29. august - Výročie SNP 0,2
11 1. september- Deň Ústavy SR 0,1
12 15. september-Sedembolestná panna Mária 0,6
13 1. november - Sviatok všetkých svätých 1,0
14 17. november- Deň boja za slobodu a demokraciu 0,3
15 24. december - Štedrý deň 67,0
16 25. december - Prvý sviatok vianočný 6,7
17 26. december - Druhý sviatok vianočný 0,4
Je to najkrajší sviatok roka pre dve tretiny populácie. Čaru Štedrého dňa podliehajú takmer rovnakou mierou ľudia bez rozdielov náboženstva, politickej orientácie, veľkosti bydliska, pohlavia, veku i vzdelania. Pravda, isté špecifiká objaviť možno, ale toto základné konštatovanie platí. Aj u obyvateľov ukrajinskej a rusínskej národnosti je Štedrý deň najobľúbenejším sviatkom (57%), tí sa líšia od ostatných najmä častejšou preferenciou Veľkonočnej nedele i prvého vianočného sviatku.
Ďalší aspekt fenoménu, ktorý sme pracovne nazvali „prežívanie sviatkov", sa dotýka odlíšenia sviatkov od ostatných dní pracovného pokoja: trávia respondenti jednotlivé sviatky tak isto ako ostatné nedele alebo soboty?
Tento aspekt problému nás zaujíma najmä z toho hľadiska, že zoznam sviatočných dní obsahuje dnes aj také položky, ktoré doň v nedávnej minulosti nepatrili: Traja králi, Veľký piatok, sviatok Cyrila a Metoda, Sedembolestná panna Mária, ale aj Deň Ústavy SR, Deň boja za slobodu a demokraciu sú sviatočnými dňami, s ktorých sviatočným obsahom a charakterom sa museli respondenti v posledných rokoch vyrovnávať.

8

Tabuľka 5: Prežívanie sviatkov a dní pracovného pokoja (v %)

úplne inakšie ako ostatné dni pracovného pokoja sčasti inakšie ako ostatné dni pracovného pokoja rovnako ako ostatné dni pracovného pokoja nevie posúdiť
1,2 1. január- Nový rok, Deň vzniku SR 55,1 29,4 15,0 0,5
3 6. január- Traja králi 20,9 35,6 41,6 2,0
4 Veľký piatok 41,4 29,9 27,1 1,6
5 Veľkonočná nedeľa 52,3 26,5 20,3 0,9
6 Veľkonočný pondelok 57,6 28,4 13,5 0,5
7 1. máj - Sviatok práce 8,1 22,9 66,0 2,9
8 8. máj - Deň víťazstva nad fašizmom 5,6 21,0 68,6 4,8
9 5. júl - Sviatok sv. Cyrila a Metoda 13,8 24,4 58,7 3,1
10 29. august - Výročie SNP 5,4 20,3 69,3 5,0
11 1. september- Deň Ústavy SR 4,8 17,3 71,9 6,0
12 15. september-Sedembolestná panna Mária 21,8 24,3 50,0 3,8
13 1. november - Sviatok všetkých svätých 58,7 28,7 11,3 1,3
14 17. november- Deň boja za slobodu a demokr. 5,4 19,3 69,4 6,0
15 24. december - Štedrý deň 88,0 8,1 3,6 0,3
16 25. december - Prvý sviatok vianočný 73,4 19,7 6,4 0,5
17 26. december - Druhý sviatok vianočný 63,6 26,3 9,5 0,5
Výsledky prieskumu poskytujú vynikajúci empirický materiál pre etnológov zaoberajúcich sa sviatkami a obradmi. Čo považujeme za najzásadnejšie zistenia:
Pre približne dve tretiny populácie (v niektorých prípadoch je to aj vyšší podiel) sa niektoré terajšie sviatky nelíšia (spôsobom prežívania) od ostatných dní pracovného pokoja (Sviatok práce, Deň víťazstva nad fašizmom, Sviatok sv. Cyrila a Metoda, Výročie SNP, Deň Ústavy SR, Deň boja za slobodu a demokraciu). Sú to pre nich dni ako každé iné voľné dni.
Ak chceme hovoriť o kvalitatívne odlišnom prežívaní sviatkov, týka sa to najmä troch vianočných sviatkov, keď dve tretiny populácie hovoria, že tieto dni sú pre nich niečím úplne iným ako ostatné voľné dni. Do tejto kategórie by sme ešte mohli priradiť aj Sviatok všetkých svätých, dva veľkonočné sviatky a Nový rok (všetko nad 50%).
Ak by sme mali z údajov tabuľky vyzdvihnúť jeden, treba upozorniť na pozíciu Štedrého dňa v pocitovom a hodnotovom svete slovenskej populácie - 88% dospelých vníma tento sviatok úplne inakšie ako ostatné dni pracovného pokoja. Bolo by zaujímavé podobný prieskum uskutočniť aj na vzorke detí.

Náš prieskum priniesol i materiál, ktorý umožňuje konkrétnejšie pomenovať spôsoby (praktiky, aktivity) s akými obyvatelia Slovenska spájajú slávenie, pripomínanie si sviatkov a dní pracovného pokoja a akými sa vlastne realizuje vyššie spomínaná „inakosť" prežívania týchto dní na rozdiel od ostatných dní pracovného pokoja (nedieľ a sobôt).
Tabuľka 6: Spôsoby pripomínania sviatkov a dní pracovného pokoja (v %)
„Akým spôsobom si jednotlivé sviatky a dni pracovného pokoja vo Vašej rodine spravidla pripomínate?" (Bolo možno uviesť maximálne tri spôsoby pri každom sviatku).

1 2 3 4 5 (33 7 CXI
1,2 1. január- Nový rok, Deň vzniku SR 39,7 9,1 0,7 24,3 3,1 44,3 15,5 61,4
3 6. január- Traja králi 38,2 1,1 1,4 9,2 1,5 54,1 18,5 31,6
4 Veľký piatok 42,9 0,6 47,3 21,5 0,5 35,6 11,8 16,5
5 Veľkonočná nedeľa 50,0 1,1 4,4 47,6 1,5 35,3 14,4 39,9
(33 Veľkonočný pondelok 36,0 2,7 1,7 42,6 1,9 28,8 17,2 65,8
7 1. máj - Sviatok práce 0,6 16,1 0,0 1,2 7,3 47,8 49,6 20,9
CXI 8. máj - Deň víťazstva nad fašizmom 0,4 8,6 0,0 0,9 5,4 53,6 49,5 19,3
(33 5. júl - Sviatok sv. Cyrila a Metoda 29,6 3,3 0,4 1,1 5,9 50,6 36,3 18,3
10 29. august- Výročie SNP 0,2 12,0 0,2 0,8 7,3 51,2 47,6 19,3
11 1. september - Deň Ústavy SR 0,8 5,3 0,0 1,2 5,4 57,1 44,9 18,8
12 15. september-Sedembolestná panna Mária 42,6 0,8 0,6 1,8 1,8 52,3 25,6 21,1
13 1. november - Sviatok všetkých svätých 43,0 1,9 0,8 1,6 0,9 29,3 9,7 70,5
14 17. november- Deň boja za slobodu a dem. 0,4 5,0 0,0 1,4 6,6 63,0 34,1 18,4
15 24. december - Štedrý deň 47,7 1,3 24,3 67,9 0,8 26,8 4,7 47,8
16 25. december- Prvý sviatok vianočný 49,5 0,9 2,2 49,6 1,1 35,0 7,2 66,8
17 26. december - Druhý sviatok vianočný 40,7 1,9 2,0 40,5 2,1 36,7 10,7 77,5
Legenda:
1 účasťou na bohoslužbách
2 účasťou na slávnostných zhromaždeniach, manifestáciách, ľudových veseliciach
3 postením sa pred a počas cirkevných sviatkov
4 konzumovaním tradičných pokrmov pre ten-ktorý sviatok
5 účasťou na kultúrnych podujatiach (kino, divadlo, koncert)
6 oddychovaním bez fyzickej námahy
7 vychádzkami do prírody, športovaním, dovolenkou mimo bydliska
8 stretávaním s rodinnými príslušníkmi, návštevami príbuzných a priateľov
Výsledky ponúkajú opäť vďačný námet pre ďalšie analýzy a úvahy. Upozorníme len na niektoré fakty, ktoré doteraz zostávali mimo pozornosti, neboli preskúmané:
- na Štedrý deň, Prvý sviatok vianočný, Veľkonočnú nedeľu navštevuje
spravidla bohoslužby polovica obyvateľstva Slovenska,
- pri ôsmich (zo sedemnástich) sviatkoch je ako najčastejšia forma prežívania
uvádzané „ničnerobenie" (oddychovanie bez fyzickej námahy),
- takmer polovica populácie si zvykla stráviť tzv. svetské alebo občianske
sviatky (1. máj, 8. máj, 29. august, 1. september) vychádzkami do prírody,
športovaním, pobytom mimo domova,

10

- jedna z najvyšších zaznamenaných frekvencií spôsobu prežívania sviatku
bola zistená pri Dni boja za slobodu a demokraciu - 63% populácie uviedlo
„oddychovanie bez fyzickej námahy",
- na Slovensku patrí k najviac frekventovaným formám prežívania sviatkov
stretávanie sa s rodinnými príslušníkmi, návštevami príbuzných a priateľov. Je
to spôsob, ktorý sa praktizuje najmä na Nový rok (61%), Veľkonočný pondelok
(66%), Sviatok všetkých svätých (70,5%), Prvý (67%) a Druhý sviatok
vianočný (77,5%), menej už na Štedrý deň (48%).
Ako je z našej tabuľky zrejmé už na prvý pohľad, k prežívaniu sviatkov na Slovensku patrí účasť na bohoslužbách, oddych, vychádzky do prírody, návštevy rodiny a priateľov. Pre nezanedbateľnú časť populácie má ale význam aj postenie sa (Veľký piatok, Štedrý deň), konzumovanie tradičných pokrmov (Veľká noc, Štedrý deň). Ak by sme hľadali námet na vyhlásenie sviatku rodinnej, príbuzenskej a priateľskej komunikácie, bol by to celkom iste 26. december - Druhý sviatok vianočný, kedy sa so svojimi známymi, priateľmi a príbuznými stretáva 77,5% slovenskej populácie. Etnológovia by k tomuto údaju iste poskytli vlastné vysvetlenie súvisiace s tradíciou istých obmedzení spoločenskej komunikácie na Štedrý deň a v Prvý sviatok vianočný.
Treba zároveň konštatovať, že ako súčasť pripomínania si sviatkov a ich prežívania v podmienkach Slovenska sú len veľmi sporadicky uvádzané kultúrne aktivity, účasť na kultúrnych podujatiach ako sú divadlo, koncert, kino.
1.3 Postoj verejnosti k rozsahu (počtu) sviatočných dní
Slovensko, ako je známe, sa počtom sviatkov a dní pracovného pokoja medzi okolitými krajinami nevyníma. Diskusie o tom, či je počet sviatkov naddimenzovaný alebo neprimeraný, sa však viedli a zrejme ešte viesť budú. Pozrime sa, ako sa k tomuto problému stavia slovenská verejnosť.
Zistené fakty pochopiteľne nehovoria o tom, ako by sa verejnosť postavila k prípadným potenciálnym zmenám v rozsahu sviatkov a dní pracovného pokoja. Vypovedajú jednoducho o tom, že istá časť verejnosti má osobitý vzťah k 17. novembru, 1. máju, k Dňu Ústavy SR, k Dňu víťazstva nad fašizmom, k výročiu SNP,

11

ale aj k sviatku sv. Cyrila a Metoda a Sedembolestnej panny Márie. Až 7 sviatkov z uvedeného zoznamu sa ocitá v pozícii, že pomerne výrazná časť verejnosti (od 12% do 27%) nie je s nimi, ako sviatkami, príliš identifikovaná a je možné, že by im v kalendári sviatkov nechýbali. Ide však o zistenie, ktoré by bolo potrebné verifikovať aj ďalšími postupmi.
Tabuľka 7: Vzťah verejnosti k pozícii jednotlivých sviatkov (v %)
„Ktorý zo sviatkov a dní pracovného pokoja z uvedeného zoznamu by, podľa Vás, nemusel byť sviatkom alebo dňom pracovného pokoja? Možno uviesť viac odpovedí."

1 1. január- Nový rok 0,8
2 1. január - Deň vzniku Slovenskej republiky 3,7
3 6. január- Traja králi 9,2
4 Veľký piatok 3,7
5 Veľkonočná nedeľa 1,6
6 Veľkonočný pondelok 4,8
7 1. máj - Sviatok práce 20,9
8 8. máj - Deň víťazstva nad fašizmom 11,9
9 5. júl - Sviatok sv. Cyrila a Metoda 12,0
10 29. august - Výročie SNP 13,5
11 1. september- Deň Ústavy SR 24,3
12 15. september-Sedembolestná panna Mária 18,6
13 1. november - Sviatok všetkých svätých 1,5
14 17. november- Deň boja za slobodu a demokraciu 27,2
15 24. december - Štedrý deň 0,9
16 25. december - Prvý sviatok vianočný 0,3
17 26. december - Druhý sviatok vianočný 3,1
neuviedol žiaden 11,1
Za pozornosť stoja poznatky o frekventovanosti takýchto postojov v jednotlivých kategóriách populácie. Uvádzame diferenciáciu pri sviatkoch s najvyššími počtami diskriminácie:
17. november (celý súbor 27%) - nemusel by byť sviatkom (dňom pracovného pokoja) najčastejšie pre občanov ľavicovo orientovaných (33%), obyvateľov Trenčianskeho kraja (36%), Prešovského kraja (35%), obcí do 2000 obyvateľov (32%), občanov maďarskej národnosti (32,5%) a najmä starších ľudí nad 60 rokov (38,5%). Prejavuje sa zreteľne diferenciácia postojov na osi ľavica - pravica, ale aj podľa náboženskej orientácie ( respondenti rímskokatolíckej a inej uvádzajú tento deň častejšie ako evanjelici a bez vyznania).
1. september (celý súbor 24%) - výraznejšia len diferenciácia medzi ľavicovo (22,5%) a pravicovo orientovanými respondentmi (31%).
1. máj (celý súbor 21%) - očakávaná diferenciácia podľa politickej orientácie sa potvrdzuje len sčasti (ľavica 15%, ostatní v rozmedzí 22-24%).

12

15. september (celý súbor 19%) - výrazné vysoké odchýlky podľa náboženskej orientácie: rímsko-katolícka 8%, evanjelická 35%, iná 23%, bez vyznania 41%.
Respondenti sa vyjadrili aj k problému možného rozšírenia zoznamu sviatkov a dní pracovného pokoja o ďalšie. Spolu 17,7% respondentov z celého súboru malo nejaký návrh (návrhy), ktoré sú dokladom o tom, že vo vedomí ľudí rezonujú aj iné výročia, udalosti, osobnosti, ktoré sú zrejme súčasťou ich privátneho kalendára sviatkov a odporúčajú ich zaradiť aj do kalendára celej spoločnosti. Sú to frekventovanejšie najmä:
6,5%( D (75 respondentov)
2,1%( %(24)
1,6%(1 %(19)
1,6%(1 %(18)
0,7%( %(8)
0,6%( %(7)
0,4%( %(5)
0,4%( %(5)
0,3%( 3%(4)
28. október (výročie vzniku ČSR)
8. marec (Deň žien)
Deň matiek (bez uvedenia dátumu)
31. december (Silvester)
1. jún (Deň detí)
Deň otcov (mužov)
Zoslanie Ducha svätého (Turíce)
4. máj (Pamiatka M. R. Štefánika)
19. marec (sv. Jozef)
S frekvenciou 3 a menej hlasov boli uvádzané ďalšie výročia a udalosti, náboženské výročia, sociálne námety - Deň chudobných, dôchodcov, nezamestnaných, práva na prácu a pod. Vidíme, že záujem o rozšírenie rozsahu sviatkov a dní pracovného pokoja nie je veľmi frekventovaný, u časti populácie sa môžeme stretnúť s istou nostalgiou reprezentovanou pripomínaním si výročia vzniku bývalej ČSR.
Na záver k tomuto okruhu problematiky: je užitočné v súvislosti so skúmaním miesta tradícií vo vedomí súčasníkov poznať aj vzťah ľudí k jednotlivým sviatkom a dňom pracovného pokoja. Doteraz to bola doména najmä etnológov. Ukázalo sa, že ako významný sviatok Slováci i ostatné národnosti vnímajú najčastejšie Štedrý deň (93%), tento sviatok je aj najčastejšie uvádzaný vtedy, keď mali respondenti vybrať jeden najvýznamnejší deň v roku zo všetkých (37%), nasleduje Nový rok (17,5%), Štedrý deň je sviatkom, ktorý najčastejšie respondenti najintenzívnejšie prežívajú (67%), pričom až 88% respondentov prežíva tento deň úplne inakšie ako ostatné dni pracovného pokoja (nemožno na tomto mieste neuviesť, že ešte donedávna to bol pracovný deň).
Na Slovensku sa sviatky prežívajú rôznym spôsobom. Náš výskum k overeniu tohto fenoménu priniesol veľmi zaujímavé informácie. K sviatočnej pohode patria aj

13

bohoslužby, oddychovanie doma aj v prírode, ale často práve návštevy rodiny
a priateľov - podľa individuálneho osobnostného založenia ale aj príslušnosti do
rôznych spoločenských kategórií, čo bude ešte predmetom ďalších analýz.
2. Vzťah obyvateľstva k veľkomoravským a ďalším kresťanským a národným
tradíciám
Veľkomoravská a s ňou spätá cyrilometodská tradícia sú základnou konštitutívnou súčasťou historického povedomia - pamäti národa Slovákov. Ak chceme poznať vzťah našich občanov k svojej minulosti, treba poznať predovšetkým, ako v ich vedomí rezonuje toto obdobie slovenských dejín.
2.1 Verejnosť o pôsobení školy v oblasti poznania tradícií
S vnímaním a prežívaním štátnych sviatkov či dní pracovného pokoja do značnej miery súvisia aj postoje k národným, ľudovým i kresťanským tradíciám. Ich rozvíjanie by malo byť súčasťou systému školského vzdelávania. Preto sme položili respondentom otázku: „Myslíte si, že v našich základných a stredných školách sú žiaci dostatočne oboznamovaní s národnými, kresťanskými a ľudovými tradíciami Slovenska?"
Z výsledkov (tabuľka 8) vyplýva, že podľa mienky oslovených sa v školách venuje najviac pozornosti kresťanským tradíciám, lebo takmer 59% z nich pripustilo, že žiaci sú dostatočne alebo viac-menej dostatočne (áno, skôr áno) oboznamovaní s týmto druhom tradícií. Viac ako štvrtina (28,2%) sa domnieva, že oboznamovanie nie je či skôr nie je dostatočné a okolo 15% respondentov sa nevedelo k tejto problematike vyjadriť.
Tabuľka 8: Oboznamovanie žiakov s národnými, kresťanskými a ľudovými tradíciami (v %)

áno skôr áno skôr nie nie nevie posúdiť
A s kresťanskými tradíciami 23,5 33,4 21,5 6,6 14,9
B s národnými tradíciami 15,8 37,9 26,3 7,0 12,9
C s ľudovými tradíciami 13,2 29,3 29,9 11,8 15,8
O niečo skeptickejšie sa respondenti vyjadrovali k osvojovaniu si národných tradícií. Vyše tretina z nich si myslí, že žiaci nie sú dostatočne oboznamovaní s týmito tradíciami a len niečo viac ako polovica opýtaných (53,7%) považuje toto

14

oboznamovanie za dostatočné. Je zaujímavé, že pri detailnejšom skúmaní uvedených údajov sa ako najviac spokojní so šírením národných tradícií na školách javia vysokoškolsky vzdelaní respondenti, lebo až 63,2% z nich považuje toto oboznamovanie za dostatočné.
Možno konštatovať, že za najmenej dostatočné pokladajú respondenti rozvíjanie ľudových tradícií na školách. Len 42,5% z nich si myslí, že oboznamovanie žiakov s týmito tradíciami je dostatočné a približne rovnaký počet (41,7%) predpokladá, že to nieje dostatočné.
2.2 Vzťah obyvateľstva k veľkomoravským tradíciám
V súvislosti s osvojovaním si tradícií na školách nás ďalej zaujímal aj vzťah obyvateľov Slovenska k histórii, resp. k obdobiu Veľkej Moravy. Konkrétne sme sa opýtali: „Do akej miery Vás zaujíma obdobie Veľkomoravskej ríše a pôsobenie Cyrila a Metoda?"
Údaje v tabuľke 9 pomerne zreteľne naznačujú viac-menej indiferentný postoj respondentov k tejto časti histórie na úsvite našich dejín. Pre polovicu je rovnako zaujímavá ako iné obdobia, štvrtina sa o dejiny nezaujíma a ďalšia štvrtina sa rozdeľuje na dve takmer rovnaké časti jednak tých, ktorí majú o tieto dejiny väčší záujem ako o iné obdobia (13,1%) a tých (13,2%), ktorých Veľká Morava zaujíma menej ako iné úseky slovenskej histórie.
Tabuľka 9: Záujem o obdobie Veľkomoravskej ríše a pôsobenie Cyrila a Metoda (v %)

rovnako ako iné obdobia dejín Slovenska 49,5
viac ako iné obdobia dejín Slovenska 13,1
menej ako iné obdobia dejín Slovenska 13,2
o dejiny sa nezaujímam, neviem posúdiť 24,1
So zreteľom na skúmanú problematiku sme si uvedomovali potrebu zistiť reflektovanie prínosu kresťanských vierozvestov v našej populácii, čo nás viedlo k formulovaniu otázky: „Ako hodnotíte prínos Cyrila a Metoda v jednotlivých oblastiach ich pôsobenia pre vtedajší život našich predkov?" Pýtali sme sa na päť najzávažnejších oblastí ich aktivít, a to proces vzdelávania, vplyv na politické smerovanie Veľkej Moravy, vytvorenie prvých legislatívnych dokumentov, vytvorenie

15

prvého samostatného písma, písomných pamiatok, prekladov a dominantné náboženské, teda kresťanské pôsobenie.
I napriek vzdialenej historickej podmienenosti týchto aktivít je pozoruhodné, že respondenti sa v prevažnej miere usilovali zaujať určitý postoj k uvedeným aktivitám. Najviac z nich, takmer 30% sa nevedelo vyjadriť k významu ich právnych dokumentov (vytvorenie cirkevného a občianskeho zákonníka), menej k politickej dimenzii ich pôsobenia (26,7%), ale podstatne menší počet k oblasti vzdelávania (15,8%) či kristianizácie Veľkej Moravy (15,4%) a iba 11,5% k prínosu pre písomníctvo a literatúru.
Tabuľka 10: Hodnotenie prínosu Cyrila a Metoda v jednotlivých oblastiach ich pôsobenia (v %)

oblasť: bol veľmi významný bol dosť významný bol menej významný bol málo významný nevie posúdiť
A vzdelávanie (príprava kňazov, učiteľov a ďalších vzdelancov v učilišti) 49,1 31,4 2,3 1,3 15,8
B politika (odpútavanie sa od Franskej ríše, snaha o vytvorenie vlastného štátneho útvaru našich predkov) 26,0 35,3 9,7 2,3 26,7
C právo (vytvorenie cirkevného a občianskeho zákonníka) 25,8 32,0 9,5 2,9 29,8
D písomníctvo a literatúra (vytvorenie prvého písma, preklady Biblie a ďalších liturgických textov, prvé básnické dielo) 65,7 20,3 1,8 0,6 11,5
E náboženstvo (príklon obyvateľstva Veľkej Moravy ku kresťanskej viere) 48,3 30,0 4,7 1,6 15,4
Zistili sme, že až 86,1% oslovených si uvedomuje a oceňuje význam vytvorenia hlaholiky a prvých textov v slovanskom jazyku, na čom má prirodzene zásluhu základná a najmä stredná škola, kde sa žiaci na hodinách slovenčiny a dejepisu o týchto jazykových a literárnych hodnotách učia. Z hľadiska počtu respondentov hodnotiacich jednotlivé oblasti pôsobenia vierozvestov sa ako druhá najvýznamnejšia oblasť javí vzdelávanie, teda predovšetkým príprava, kňazov, učiteľov a ďalších vzdelancov v učilišti, ktorú ako veľmi alebo dosť významnú označilo spolu až 80,5% respondentov. Význam náboženský, charakterizovaný ako príklon obyvateľstva Veľkej Moravy ku kresťanskej viere ako veľmi a dosť významný hodnotí 78,3% opýtaných, z nich logicky najviac veriaci a predovšetkým katolíci (84,3%).
Respondenti si uvedomujú aj „politický" vplyv misie Cyrila a Metoda, ktorá znamenala odpútavanie sa od Franskej ríše v úsilí vytvoriť si vlastný štátny útvar, čomu pripisuje značný význam 61,3% oslovených.

16

Po zisťovaní postojov k významu jednotlivých oblastí pôsobenia sme sa opýtali: „Myslíte si, že sa dnes na Slovensku dostatočne oceňuje význam diela Cyrila a Metoda?"
Tabuľka 11: Oceňovanie významu diela Cyrila a Metoda (v %)

áno 36,3
nie 27,2
nevie posúdiť 36,5
Možno konštatovať, že viac ako štvrtina respondentov (27,2%) považuje prezentáciu a pozornosť venovanú našim vierozvestom za nedostatočnú, čo predstavuje pomerne veľkú časť oslovených. Pritom viac ako tretina respondentov (36,3%) si myslí, že oceňovanie významu misie je primerané, ale takmer rovnaké množstvo (36,5%) nevie dať na túto otázku odpoveď. Z uvedeného vyplýva, že pripomínaniu si významu pôsobenia Cyrila a Metoda na našom území by sa mala venovať oveľa väčšia pozornosť.
So štvrtinou respondentov, ktorí pociťujú nedostatok oceňovania významu diela solúnskych bratov do istej miery korešponduje takmer štvrtina tých, ktorí správne uviedli, že Metodovým nástupcom vo Veľkomoravskej ríši bol Gorazd. V tabuľke 12 uvádzame 24% len správnych odpovedí. To znamená, že sme vylúčili tých, ktorí v polootvorenej otázke uviedli iné mená. Tie pre zaujímavosť uvádzame v texte. Otázka doslovne znela: „Poznáte meno Metodovho žiaka, ktorého pred smrťou odporučil ako svojho nástupcu?"
Tabuľka 12: Identifikácia Gorazda (v %)

áno 24,0
nie, nespomínam si; nesprávne uvedené 76,0
Pri skúmaní štruktúry týchto správne reagujúcich zástupcov vzorky sme zistili podobné tendencie ako u tých, ktorí prejavili zvýšený záujem o históriu Veľkej Moravy. To znamená, že identifikovanie Gorazda sa mierne zvyšuje s pribúdajúcim vekom a ešte výraznejšie so stupňom vzdelania.
Z hľadiska krajov zavážila pravdepodobne gorazdovská tradícia pestovaná v okolí Nitry (Močenok), lebo v tomto kraji ho správne uviedlo 34,2%, najmenej v Trnavskom kraji (13%), pričom Bratislavský kraj reprezentoval len zhruba priemer (25%). Pretože Gorazd je predovšetkým významným slovenským svätcom,

17

pripomína sa v našich katolíckych kostoloch v rámci povinnej spomienky (27. júl v liturgickom kalendári), mali by ho viac poznať veriaci. To sa síce potvrdilo, ale v porovnaní s celou vzorkou to bolo iba o niečo viac (katolíci - 26,9%, evanjelici -26,8%, iné - 25%, bez vyznania 13,7%).
Pre zaujímavosť uvádzame i mená, ktoré respondenti uviedli nesprávne. Až šestnásti (1,4%) z oslovených uviedli ako nástupcu arcibiskupa Metoda jedného z jeho najvýznamnejších žiakov - Klimenta. Je kuriózne, že desiati uviedli Metodovho brata Konštantína, ktorý, ako je známe zomrel v Ríme skôr ako Metod a deviati zasa uviedli jeho kláštorné meno Cyril, takže túto osobnosť označilo spolu 19 (1,6%) respondentov. Ďalší piati označili neskôr pôsobiaceho svätca Svorada a po jednom sa vyskytli mená ako Dávid, Gerhard, Ladislav, ale dokonca i vladár Svätopluk a pranostikami opradený Medard.
Svätopluk výrazne dominuje v odpovediach na otázku: „Koho považujete za najvýznamnejšieho panovníka z obdobia Veľkomoravskej ríše?" Svätopluka označilo za najvýznamnejšieho až 46,1% respondentov. Najväčší význam mu pripisuje takmer polovica populácie. Na druhom mieste v rebríčku významnosti veľkomoravských panovníkov sa umiestnil Pribina (16,1%), známy ako vladár Nitrianskeho kniežatstva. Zjednotiteľa Veľkej Moravy Mojmíra uviedlo iba 3,8% respondentov. Tretím v poradí podľa výšky frekvencie je knieža Rastislav (11,7%) pozývateľ vierozvestov s poslaním šíriť kresťanstvo v jazyku zrozumiteľnom ľudu Veľkej Moravy. Ďalších dvoch panovníkov (Koceľ, Mojmír II.) uviedlo iba zanedbateľné (necelé 1%) percento oslovených.
Tabuľka 13: Najvýznamnejší panovníci Veľkomoravskej ríše (v %)

nepoznám žiadneho 4,2
Pribina 16,1
Mojmír 3,8
Rastislav 11,7
Svätopluk 46,1
Koceľ 0,4
Mojmír II. 0,8
niekoho iného 0,3
nevie posúdiť 16,6
Ak sa pozrieme na preferencie panovníkov z hľadiska sociodemografických znakov, nie sú zjavné nejaké výraznejšie rozdiely oproti výsledkom z odpovedí celej vzorky. Možno len konštatovať, že indiferentnú odpoveď „neviem posúdiť" uvádzali viac respondenti so základným vzdelaním a nad 60 rokov.

18

2.3 Vnímanie rozvíjania veľkomoravských a kresťanských tradícií v kultúrnych aktivitách organizácií a subjektov tretieho sektora
V ďalšom bloku otázok sme sa pokúšali zistiť do akej miery vnímajú občania Slovenskej republiky kultúrne aktivity súvisiace s rozvíjaním kresťanských tradícií a pripomínaním si historického významu Veľkej Moravy a či vôbec poznajú organizácie, ktoré sa týmto aktivitám venujú. V súvislosti s týmto zámerom sme položili tri polootvorené otázky:
Tabuľka 14: Poznanie inštitúcií (v %)
„Viete, ktoré organizácie alebo spoločnosti sa dnes najviac zaoberajú rozvíjaním veľkomoravských kultúrnych a kresťanských tradícií?"

áno 15,4
neviem 84,6
Tabuľka 15: Poznanie aktivít - cyrilometodská tradícia (v %)
„Poznáte niektoré kultúrne aktivity, prostredníctvom ktorých sa dnes rozvíja cyrilometodská tradícia?"

áno 12,3
nepoznám 87,7
Tabuľka 16: Poznanie aktivít - gorazdovská tradícia(v %)
„Poznáte niektoré kultúrne aktivity, prostredníctvom ktorých sa dnes rozvíja gorazdovská tradícia?"

áno 9,3
nepoznám 90,7
Uvedené polootvorené otázky sme zámerne citovali za sebou, pretože odpovede na ne sa niekedy vzájomne prekrývali alebo sa vyskytovali na rôzne otázky zhodné odpovede. Prehľad odpovedí uvádzame v nasledovnom texte.
Tabuľka 17: Poznanie organizácií a spoločností, ktoré sa zaoberajú rozvíjaním veľkomoravských kultúrnych a kresťanských tradícií (absolútne počty)

organizácia /spoločnosť počet respondetnov
Matica slovenská 90
Cirkev, kňazi, kresťanské spoločenstvá 56
Cyrilometodská spoločnosť 12
Spolok sv. Cyrila a Metoda 7
Spolok sv. Vojtecha 9
škola 7
mimovládne združenia 5
televízia 4
rozhlas 4
Cyrilometodský ústav - Vatikán 3

19

SAV - Archeologický ústav Nitra 3
Ministerstvo kultúry SR 2
Národné osvetové centrum 2
Kresťansko-demokratické hnutie 2
Slovenská národná strana 1
Veľkomoravská spoločnosť Piešťany 1
V súvislosti s prehľadom v tabuľke 17, treba upozorniť na vyššiu frekvenciu Matice slovenskej, ktorú najväčší počet (90, t.j. 7,8%) respondentov zaradil medzi organizácie najväčšmi sa zaoberajúce rozvíjaním skúmaných tradícií. Prehľad ďalej naznačuje, že respondenti pociťujú aj vysoký podiel cirkevných inštitúcií na rozvíjaní sledovaných tradícií, či už ide o samotné bohoslužby vo významných sviatkoch zasvätených veľkomoravským vierozvestom i kresťanskému vzdelancovi a pravdepodobne prvému slovenskému arcibiskupovi Gorazdovi, ale i ďalšie sprievodné kultúrne aktivity organizované v rámci slávenia sviatočných dní.
Popri zainteresovanosti cirkvi, prípadne kresťanských spoločenstiev uvádzali respondenti konkrétne organizácie ako napr. Cyrilometodskú spoločnosť či Spolok sv. Cyrila a Metoda, ktorý je náboženským, kultúrno-výchovným spolkom gréckokatolíkov. Ako ďalší spolok sme zaznamenali Spolok sv. Vojtecha s vyše stotridsaťročnou tradíciou, ale i mimovládne združenia, školy, rozhlas, televíziu, niektoré strany, inštitúcie a v zozname sa objavil aj vatikánsky Cyrilometodský ústav, ktorého oficiálny názov je Pápežský slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme.
Tabuľka 18: Poznanie kultúrnych aktivít rozvíjajúcich cyrilometodskú tradíciu (absolútne počty)

organizácia /spoločnosť počet respondetnov
Cyrilometodské dni (púte a slávnosti všeobecne nelokalizované) 20
Cyrilometodské dni (slávnosti v Nitre) 21
cirkevné aktivity (sv. omše) 15
bohoslužby na sv. Cyrila a Metoda 6
Slávnosti na Devíne 13
Cyrilometodské dni v Terchovej 12
Gorazdov Močenok 9
Slávnosti sv. Gorazda v Kútoch 4
Slávnosti na Branči 2
Rádio Lumen 2
MK SR, vydávanie a predávanie kníh s cyrilometodskou tradíciou, Cyrilometodská spoločnosť, Bardejovské slávnosti, Veľkomoravský stolec v Ducovom, Výstava Najstaršie písomnosti Veľkej Moravy 1

20

Tabuľka 19: Poznanie kultúrnych aktivít rozvíjajúcich gorazdovskú tradíciu (absolútne počty)

organizácia / spoločnosť počet respondentov
Gorazdov Močenok (divadelná prehliadka hier s kresťanskou tematikou) 68
Oslavy sv. Gorazda v Kútoch 10
bohoslužby na sv. Gorazda 7
Gorazdov literárny Prešov 6
Dni sv. Gorazda (všeobecne) 5
Gorazdovo výtvarné Námestovo 4
Gorazdova duchovná pieseň 2
Gorazdov ekumenický festival sakrálnych skladieb Trebišov 1
Spoločnosť svätého Gorazda 1
Pri ďalšej otázke zisťujúcej poznanie aktivít súvisiacich s cyrilometodskou tradíciou zareagovali respondenti spontánne predovšetkým na pojem „cyrilometodský", to znamená, že uvádzali všetky slávnosti, v ktorých názve sa tento pojem vyskytuje, či už išlo o cyrilmetodské dni všeobecne, alebo o oslavy v konkrétnych lokalitách (Nitra, Devín, Terchová a pod.). Za významnú aktivitu považovali respondenti slávnostnú svätú omšu na sviatok Cyrila a Metoda.
Hoci v prehľadoch uvádzame počty respondentov, ktorí na položené otázky reagovali, treba pripomenúť, že pri interpretovaných prvých dvoch otázkach, pracujeme so súborom len okolo 15%, pričom na otázku pýtajúcu sa na kultúrne aktivity spojené so sv. Gorazdom odpovedalo iba necelých 10% opýtaných. Aj v tomto prípade pomohli respondentom známe či osvojené názvy týchto aktivít pomenované po prvom známom svätcovi slovenského pôvodu - Gorazdovi (Gorazdov Močenok, Gorazdov literárny Prešov, Gorazdovo výtvarné Námestovo, Gorazdova duchovná pieseň, Gorazdov ekumenický festival sakrálnych skladieb Trebišov). Treba poznamenať, že aj vďaka týmto kultúrnym amatérskym umeleckým prehliadkam sa dostáva Gorazdovo meno do povedomia slovenskej verejnosti, lebo túto osobnosť i aktivity spojené s jeho menom poznajú najviac ľudia z tých oblastí, kde sa konajú, teda z okolia Nitry, Trebišova, Prešova či Kútov (Slávnosti sv. Gorazda v Kútoch).
2.4 Postoj k uchovávaniu pôvodných tradícií
Zachovávanie kresťanských, národných či ľudových tradícií je veľmi dôležité pre posilňovanie národnej identity, ale rovnako dôležité je i kritické prehodnocovanie tradícií iných národov, ktoré k nám prenikajú v rámci zjednocovania Európy a silného

21

amerického vplyvu, ale aj v súvislosti s pôsobením medzikultúrnej komunikácie. So zreteľom na túto skutočnosť sme položili respondentom otázku: „Myslíte si, že by sme mali v našich podmienkach uchovávať a zveľaďovať len naše pôvodné kultúrne, kresťanské a historické tradície, alebo si osvojovať a preberať aj tradície iných národov?"
Tabuľka 20: Postoj k uchovávaniu pôvodných tradícií (v %)

mali by sme si uchovávať len naše tradície 45,0
je potrebné osvojovať si aj tradície iných národov 40,6
iná odpoveď 3,0
nevie posúdiť 11,4
Z tabuľky 20 vyplýva, že slovenská populácia je v odpovedi na túto otázku rozdelená zhruba na dve polovice, pričom 11,4% respondentov ju nevie posúdiť, 3% uviedli inú odpoveď. Tieto údaje naznačujú, že naši občania sú v značnej miere tolerantní „otvorení" k prenikaniu cudzorodých tradícií do nášho kultúrneho prostredia.
Z hľadiska sociodemografických znakov možno konštatovať, že uchovávanie len našich národných tradícií o niečo viac ako ostatní podporujú ľudia nad 60 rokov, najmenej respondenti s vysokoškolským vzdelaním.
Pri posudzovaní druhej odpovede prezentujúcej potrebu osvojovať si aj tradície iných národov sa prejavila opačná tendencia. To znamená, že najmenej s ňou súhlasia respondenti starší ako 60, najviac vysokoškolsky vzdelaní. Pri tejto odpovedi sa do istej miery prejavuje národnostná príslušnosť, teda príslušníci maďarskej, ukrajinskej a rusínskej národnosti sú viac ako ostatní náchylní k osvojovaniu si inonárodných tradícií.
Tendencie uchovávania či preberania tradícií sa konkrétne premietli aj do výsledkov získaných z odpovede na otázku: „Kto obdarúva deti z Vášho blízkeho okolia (rodina, príbuzní) v predvianočnom a vianočnom čase darčekmi? Možno uviesť viac odpovedí."
Tabuľka 21: Obdarúvanie detí v predvianočnom a vianočnom čase (v %)

svätý Mikuláš 59,6
Ježiško 88,1
Santa Klaus 2,9
Dedo Mráz 10,8
iná odpoveď 6,4

22

Možnosť uviesť viac odpovedí sa prejavila vo väčšej početnosti percentuálnych bodov. Je zrejmé, že mnohí, ktorí uviedli Ježiška, označili aj svätého Mikuláša. Dlhoročnej tradícii obdarúvania Božím dieťaťom a biskupom Mikulášom v predvianočnom a vianočnom čase zodpovedajú aj percentá v tabuľke 21. Táto tradícia bola tolerovaná aj v čase socialistického Československa. Pritom 10,8% pri Dedovi Mrázovi naznačuje, že stále pretrváva aj importovaná sovietska tradícia. Istý počet respondentov uviedol inú odpoveď (6,4%), išlo však väčšinou o tých, ktorí otázke nie celkom porozumeli a uvádzali odpovede typu darčeky dávajú rodičia, starí rodičia a pod. Môžeme pozorovať aj najnovší produkt predovšetkým americkej tradície reprezentovanej v našom výskume 2,9% priznanými obdarúvaniu Santa Klausom.
Keďže Ježiško a Mikuláš reprezentujú v podstate naše pretrvávajúce tradície a Dedo Mráz so Santa Klausom osvojované inonárodné tradície, možno pri skúmaní odpovedí súvisiacich s vianočným obdarúvaním pozorovať podobné tendencie ako pri predchádzajúcej otázke.
To znamená, že Mikuláš a Ježiško obdarúvajú deti viac v rodinách respondentov starších ako 60 rokov, o niečo menej ako u ostatných v rodinách vysokoškolsky vzdelaných, viac v katolíckych rodinách ako v evanjelických.
Nakoľko Deda Mráza ešte akceptuje značné percento skúmanej vzorky (10,8%), pokúsili sme sa charakterizovať štruktúru tejto skupiny. Dedo Mráz je akceptovaný najmenej respondentmi staršími ako 60 rokov. Je prijateľný viac pre evanjelikov ako katolíkov a viac pre občanov maďarskej národnosti ako pre príslušníkov väčšinového národa.
Záverečnú otázku nášho výskumu sme venovali špecifickej „archeologickej" problematike, pretože nás zaujímalo, či respondenti reagujú na mediálnu prezentáciu významných archeologických objavov, ktoré prinášajú nové poznatky o dominantných artefaktoch z úsvitu našich dejín. V tomto zmysle sme položili otázku: „V poslednom čase archeológovia zistili, že na Slovensku máme dve zachované stavebné pamiatky - kostolíky - postavené v období Veľkomoravskej ríše. Vedeli by ste povedať, v ktorých lokalitách sa nachádzajú?"

23

Tabuľka 22: Poznanie lokalizácie stavebných pamiatok z obdobia Veľkomoravskej ríše (v %)

áno, je to / sú to (uviedol správne obidva) 0,5
neviem, takéto informácie sa ku mne nedostali 82,0

uviedol nesprávne 14,2
uviedol Kostoľany pod Tríbečom 1,1
uviedol Kopčany 2,2

Boli sme si vedomí skutočnosti, že touto otázkou získame minimálny počet správnych odpovedí, pretože pozitívne na ňu mohli zareagovať iba respondenti, ktorí sa touto problematikou sústavne zaoberajú, prípadne tí, ktorí sú vnímaví ku všetkým informáciám týkajúcich sa našej histórie, ale aj tí, ktorí žijú v bezprostrednej blízkosti týchto „znovuobjavených" resp. správne historicky identifikovaných stavieb. Preto nás neprekvapilo, že 82% oslovených uviedlo, že takéto informácie sa k nim nedostali. Ďalších 14,2 % sa usilovalo pomenovať objekty, ale ich odpovede boli buď nesprávne, alebo len veľmi približne označovali lokalitu, kde boli kostolíky postavené. Kostolík sv. Margity Antiochijskej pri Kopčanoch neďaleko Holíča uviedlo 2,2%, čo je 25 oslovených, kostolík sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom správne označilo 13 respondentov (1,1%) a iba 6 respondentov, čo je asi okolo 0,5% opýtaných správne identifikovalo obidva kostolíky. Treba poznamenať, že všetci títo respondenti pochádzali predovšetkým z blízkeho okolia Zlatých Moraviec či Nitry (Kostoľany) a Holíča, Skalice i Kútov (Kopčany).
Záverom k tomuto okruhu problematiky: na základe uvedených výsledkov a interpretovaných údajov sa pokúsime na záver zosumarizovať zistené skutočnosti.
Možno konštatovať, že zhruba jedna tretina respondentov pociťuje nedostatočnú prezentáciu národných, kresťanských a ľudových tradícií vo vyučovaní na školách.
Zaznamenali sme, že určitá časť populácie (13,1% zo vzorky) sa viac ako o iné obdobia dejín Slovenska zaujíma o históriu Veľkej Moravy a pôsobenie Cyrila a Metoda, pričom respondenti vysoko hodnotia (86,1%) predovšetkým ich aktivity v oblasti písomníctva (vytvorenie hlaholiky, náboženských a literárnych textov, prekladova pod.).
Závažné je zistenie, že viac ako štvrtina respondentov považuje prezentáciu a pozornosť venovanú dielu Cyrila a Metoda za nedostatočnú.

24

Z veľkomoravských vladárov je v povedomí našej populácie najvýraznejšie zapísaný Svätopluk, ktorého za najvýznamnejšieho považuje takmer polovica skúmanej vzorky (46,1%).
Na otázky zisťujúce poznanie organizácií a spoločenstiev rozvíjajúcich na Slovensku veľkomoravské kultúrne a kresťanské tradície reagovalo len okolo 15% oslovených a pri zisťovaní ich konkrétnych aktivít ešte menej respondentov. Ako jednu z organizácií, ktorá sa najviac zaoberá rozvíjaním spomínaných tradícií, uvádzali respondenti najčastejšie Maticu slovenskú. Štvrtina respondentov dokázala správne identifikovať meno Metodovho nástupcu.
Jednotlivé konkrétne aktivity Cyrilometodskej spoločnosti a Spoločnosti svätého Gorazda poznajú respondenti najmä z tých lokalít, kde sa uskutočňujú, z čoho vyplýva, že by sa týmto podujatiam mala venovať omnoho väčšia, predovšetkým mediálna pozornosť, aby prenikli do vedomia väčšej časti populácie.
Zistili sme, že slovenská verejnosť je pomerne výrazne otvorená k preberaniu aj inonárodných tradícií. Tento problém by si však zaslúžil osobitný výskum.
Výskum priniesol námety na premýšľanie o tom, či v našej populácii nie je zanedbaný pocit národnej hrdosti prameniaci aj z poznania a oceňovania významu Veľkej Moravy a diela Cyrila a Metoda.
Záver
V predloženej správe sú zhrnuté základné zistenia sociologickej sondy do problematiky, ktorá sa doteraz nestávala častým predmetom výskumov verejnej mienky. Tento prvý krok však priniesol pozoruhodné výsledky, na ktoré budú môcť nadviazať nové projekty. Predovšetkým však bude potrebné náležite zhodnotiť komplex získaného empirického materiálu v ďalších analýzach a predstaviť výsledky tejto práce v štúdiách, článkoch, ale aj návrhoch na zlepšenie pôsobenia kompetentných subjektov vo vzťahu k verejnosti, k upevňovaniu a rozvíjaniu všetkých pozitívnych tradícií ako súčasti nášho kultúrneho dedičstva.

Ľudovít Šrámek Ľubor Hallon

25

Svetové a naše dni sviatočné

Január
1. 1. Deň vzniku Slovenskej republiky
1. 1. Svetový deň mieru /aj pokoja/ (vyhlásený pápežom Pavlom VI. v 1967, oslavuje sa od 1968)
1. 1. (do 31. 1.) Medzinárodný mesiac kreativity
4. 1. Svetový Braillov deň (Svetová slepecká únia – WBU, pripomína sa od 2001; v ten deň 1809 sa narodil Louis Braille, tvorca slepeckého písma)
6. 1. Zjavenie Pána (Traja králi a vianočný sviatok pravoslávnych kresťanov)
15. 1. (do 21. 1.) Medzinárodný tlačiarsky týždeň (Medzinárodná asociácia domových tlačiarskych remeselníkov – IAPHC, od 1928)
16. 1. Svetový deň migrantov a utečencov (vyhlásený pápežom Piom X. v 1914)
24. 1. Sviatok sv. Františka Saleského, patróna spisovateľov, novinárov a tlače
24. 1. Deň komplimentov (v tento deň by každý mal vysloviť kompliment aspoň piatim ľuďom a tak si uvedomiť potrebu slušného správania; vznikol v 1998 z iniciatívy Američaniek Kathy Chamberlin z Hopkintonu v štáte New Hampshire and Debby Hoffman z Concordu v New Hampshire)
25. 1. Sviatok Obrátenia Pavla (deň superpranostík)
26. 1. Medzinárodný deň colníctva (Svetová colná organizácia – WCO; v ten deň 1953 sa konalo inauguračné zasadanie Colnej rady pre spoluprácu – Customs Co-operation Council, zriadenej v 1952, ktorá sa v 1994 premenovala na World Customs Organization)
27. 1. Deň spomienky na holokaust (pripomína sa od 2001; v ten deň 1945 Červená armáda oslobodila najväčší nacistický vyhladzovací tábor Osvienčim)
27. 1. Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu (rezolúcia VZ OSN z 1. 11. 2005; v ten deň 1945 Červená armáda oslobodila najväčší nacistický vyhladzovací tábor Osvienčim)
28. 1. Medzinárodný deň mobilizácie proti jadrovej vojne (pripomína sa od 1986)
28. 1. Svetový deň lepry (Svetová zdravotnícka organizácia – WHO, pripomína sa od 1953)
28. 1. Medzinárodný deň bez internetu (pripomína sa od 2001)

Február
2. 2. Svetový deň mokradí (v ten deň 1971 v iránskom Ramsare prijali Ramsarskú konvenciu, Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva)
2. 2. Svetový deň zasväteného života /aj Deň zasvätený Bohu/ (vyhlásený pápežom Jánom Pavlom II., oslavuje sa od 1997)
4. 2. Svetový deň rakoviny (pripomína sa od 2002, v ten deň 2000 na prvom svetovom summite proti rakovine v Paríži prijali chartu proti rakovine – chartu práv onkologických pacientov )
6. 2. Deň pre bezpečnejší internet (od 2004)
11. 2. Svetový deň chorých (vyhlásený pápežom Jánom Pavlom II. v 1992 na sviatok Panny Márie Lurdskej)
11. 2. Svetový deň manželstva (oslavuje sa od 1983)
14. 2. Sviatok sv. Valentína, patróna zaľúbencov
15. 2. Deň osamelých (tých, ktorí nemajú partnera)
17. 2. Medzinárodný deň turistických sprievodcov (Svetová federácia asociácií turistických sprievodcov – WFTGA, vyhlásený v 1987, oslavuje sa od 1990)
18. 2. Čínsky nový rok (rok prasaťa)
21. 2. Medzinárodný deň materinskej reči (UNESCO, vyhlásený v 1999, oslavuje sa od 2000)
22. 2. Európsky deň obetí zločinu (vyhlásený v 1989)
22. 2. Medzinárodný deň skautiek – Deň sesterstva, Deň vďaky, Deň premýšľania, Deň skutkov (vyhlásený v 1926, oslavuje sa od 1927; v ten deň 1857 a 1889 sa narodili manželia Robert a Olave Baden-Powellovci, zakladatelia skautingu)
28. 2. Medzinárodný deň kvetinového dizajnu

Marec
2. 3. Svetový deň modlitieb žien (ekumenický, od 1927)
3. 3. Deň boja spisovateľov za mier (The Writers For Peace Committee pri medzinárodnom PEN Klube)
8. 3. Medzinárodný deň žien (OSN, oslavuje sa od 1975; v decembri 1977 VZ OSN prijalo rezolúciu, ktorou vyhlásilo OSN deň za práva žien a medzinárodný mier, ktorý sa má v členských štátoch oslavovať v ktorýkoľvek deň roka v zhode s historickými a národnými tradíciami)
9. 3. Deň paniky
11. 3. Európsky deň na pamiatku obetí terorizmu (pripomína sa od 2005; v ten deň 2004 sa španielska metropola Madrid stala terčom teroristického útoku)
12. 3. (do 18. 3.) Európsky týždeň mozgu (Európska aliancia DANA)
14. 3. (do 21. 3.) Európsky týždeň akcií proti rasizmu
14. 3. Medzinárodný deň akcií proti priehradám a pre rieky, vodu a život (vyhlásený v marci 1997 na 1. medzinárodnom stretnutí ľudí ohrozených výstavbou priehrad v brazílskom meste Curitibe)
15. 3. Svetový deň spotrebiteľských práv (Consumers International, CI, pripomína sa od 1983)
15. 3. Európsky deň spotrebiteľov (od 1999)
17. 3. (do 23. 3.) Európsky týždeň médií a minorít (Online/More Colour in the Media, od 2004)
18. 3. Medzinárodný deň invalidov (Medzinárodná federácia telesne postihnutých – invalidov práce a civilných invalidov – FIMITIC, pripomína sa od 1960)
18. 3. Medzinárodný deň planetárií (Medzinárodná spoločnosť planetárií – IPS, od 1995)
19. 3. (do 25. 3.) Týždeň solidarity s národmi bojujúcimi proti rasizmu a rasovej diskriminácii (OSN, vyhlásený v 1979)
19. 3. Sviatok sv. Jozefa, patróna otcov, tesárov, umierajúcich (všetkých, čo túžia po svätej smrti)
20. 3. Svetový deň divadla pre deti a mládež (Medzinárodná asociácia divadiel pre deti a mládež – ASSITEJ, oslavuje sa od 2001)
20. 3. Medzinárodný deň frankofónie (oslavuje sa od 1998; v ten deň 1970 na konferencii v Niamey založili prvú medzinárodnú organizáciu pre frankofóniu s názvom Agentúra pre spoluprácu v oblasti kultúry a techniky – ACCT)
21. 3. Medzinárodný deň pre odstránenie rasovej diskriminácie (OSN, vyhlásený v 1966, pripomína sa od 1967; v ten deň 1960 polícia zmasakrovala účastníkov pokojnej demonštrácie proti apartheidu v juhoafrickom Sharpeville, zabila 69 ľudí)
21. 3. Svetový deň poézie (UNESCO, vyhlásený v 1999, oslavuje sa od 2000)
21. 3. Medzinárodný deň domáceho hospodárstva (Medzinárodná federácia pre domáce hospodárstvo – IFHE, iniciovaný v 1979)
21. 3. Svetový deň lesov /aj lesníctva/ (Európska poľnohospodárska konfederácia – ECA, Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo – FAO, iniciovaný v 1971)
21. 3. Svetový deň zdravého spánku (Medzinárodná nadácia pre duševné zdravie a neurológiu – IFMHN, vyhlásený v 2001)
21. 3. Svetový deň Downovho syndrómu (vyhlásený v 2006 na podnet organizácií Down Syndrome International a European Down Syndrome Association, dátum je odvodený z čísel 3 a 21 – trizómia 21. chromozómu)
21. 3. Medzinárodný deň bábkarstva /aj bábkového divadla/ (Medzinárodný bábkarský zväz – UNIMA, vyhlásený v 2002)
22. 3. Svetový deň vody (OSN, iniciovaný v 1992 na Konferencii OSN o životnom prostredí v Riu de Janeiro, oslavuje sa od 1993)
22. 3. Medzinárodný deň tuleňov
22. 3. Medzinárodný deň vystrájania, huncútstiev a samopašnosti
23. 3. Svetový meteorologický deň /aj Svetový deň meteorológie/ (Svetová meteorologická organizácia – WMO, vyhlásený v 1960; v ten deň 1950 vstúpila do platnosti Svetová meteorologická konvencia, na základe ktorej vytvorili WMO)
24. 3. Svetový deň tuberkulózy (WHO, Medzinárodná únia proti tuberkulóze a respiračným ochoreniam – IUATLD, pripomína sa od 1982; v ten deň 1882 R. Koch oznámil objav Kochovho bacila, pôvodcu tuberkulózy)
24. 3. Medzinárodný deň akcií železničiarov (Medzinárodná federácia pracovníkov v doprave – ITF, pripomína sa od 2000)
25. 3. Deň zápasu za ľudské práva
27. 3. Medzinárodný deň divadla (UNESCO, vyhlásený v 1961 na podnet Medzinárodného divadelného ústavu – ITI, oslavuje sa od 1962)
28. 3. Deň učiteľov (v ten deň 1592 sa narodil český humanistický spisovateľ, filozof, reformátor pedagogiky J. A. Komenský)
30. 3. Deň lekárov (oslavuje sa od 1933; v ten deň 1842 Dr. Crawford W. Long po prvý raz použil éterovú anestéziu pri chirurgickej operácii)

Apríl
1. 4. (do 30. 4.) Mesiac lesov (oslavuje sa od 1952)
1. 4. Medzinárodný deň vtáctva
1. 4. (do 30. 4.) Mesiac uvedomenia si stresu (cieľom je predchádzať stresu, resp. zvládať stres)
2. 4. Medzinárodný deň detskej knihy (Medzinárodný výbor pre detskú knihu – IBBY, vyhlásený v 1967; v ten deň 1805 sa narodil dánsky rozprávkar H. Ch. Andersen)
2. 4. Európsky deň akcií za práva migrantov (Európske sociálne fórum, prvý sa konal 31. 1. 2004)
4. 4. Medzinárodný deň bez násilia (iniciovaný v 1996 v Texase; v ten deň 1968 zavraždili vodcu boja za práva černošského obyvateľstva USA M. L. Kinga)
5. 4. Medzinárodný deň boja proti hluku (z iniciatívy Hudebno-ekologického združenia pri Českej hudobnej spoločnosti – HUDEKOS, vyhlásený v 2004)
5. 4. Medzinárodný deň radosti z práce (oslavuje sa od 1996 z iniciatívy americkej organizácie Playfair)
6. 4. Veľký piatok
7. 4. Svetový deň zdravia (Svetová zdravotnícka organizácia – WHO, oslavuje sa od 1950; v ten deň 1948 založili WHO)
8. 4. Veľkonočná nedeľa
8. 4. Medzinárodný deň Rómov (Medzinárodná rómska únia – IRU, vyhlásený v 1990 na 4. kongrese IRU; výročie založenia IRU na 1. medzinárodnom kongrese Rómov 8. – 12. 4. 1971 v Londýne)
9. 4. Veľkonočný pondelok
11. 4. Svetový deň Parkinsonovej choroby (WHO, Svetová asociácia pre Parkinsonovu chorobu – WPDA, Európska asociácia pre Parkinsonovu chorobu – EPDA; pripomína sa od 1997; v ten deň 1755 sa narodil londýnsky lekár James Parkinson, po ňom nazvanú Parkinsonovu chorobu prvý raz opísal v 1817)
11. 4. Medzinárodný deň solidarity oslobodených politických väzňov a bojovníkov proti fašizmu (v ten deň 1945 oslobodili väzňov koncentračného tábora v Buchenwalde)
12. 4. Svetový deň letectva a kozmonautiky (Medzinárodná letecká federácia – FAI, vyhlásený v 1968, oslavuje sa od 1969; v ten deň 1961 vyletel do vesmíru prvý človek, ruský kozmonaut Jurij Gagarin)
13. 4. Deň narcisov – deň boja proti rakovine (Liga proti rakovine SR)
13. 4. Deň nespravodlivo stíhaných
13. 4. Medzinárodný deň rastlín (cieľom je uvedomiť si a doceniť ich význam pre život)
15. 4. Deň spomienky na holokaust /Jom haŠoa/
16. 4. Svetový deň hlasu (iniciovaný brazílskymi otorinolaryngológmi a príbuznými odborníkmi v 1999, pripomína sa od 2003)
17. 4. Svetový deň hemofílie (Svetová federácia hemofílie – WHF, pripomína sa od 2003 – 40. výročie vzniku WHF)
18. 4. (do 18. 5.) Mesiac kultúrneho dedičstva (začína sa Medzinárodným dňom pamiatok a končí sa Medzinárodným dňom múzeí)
18. 4. Svetový deň kultúrneho dedičstva – Medzinárodný deň pamiatok a sídiel (Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla – ICOMOS – podnet na sympóziu v 1982, UNESCO – vyhlásený v 1983, oslavuje sa od 1984)
18. 4. Svetový deň rádioamatérov (Medzinárodná únia rádioamatérov – IARU, v ten deň 1925 v Paríži založili IARU)
18. 4. Medzinárodný deň žonglovania
21. 4. Medzinárodný deň astronómie (iniciovaný Dougom Bergerom, prezidentom Astronomickej asociácie severnej Kalifornie, oslavuje sa od 1973)
22. 4. Deň Zeme (začal sa oslavovať v 1970 v USA)
23. 4. Svetový deň knihy a autorského práva (UNESCO, vyhlásený v 1995, oslavuje sa od 1996; výročia velikánov svetovej literatúry M. de Cervantesa, W. Shakespeara, G. de la Vega, M. Druona, V. Nabokova, K. Laxnessa, M. Valleja)
23. 4. 24-hodinový deň komiksov (iniciovaný v USA, úlohou je vytvoriť 24-stranový komiks za 24 hodín)
24. 4. (do 30. 4.) Svetový týždeň laboratórnych zvierat (In Defense of Animals, IDA, pripomína sa od 1986)
24. 4. Svetový deň laboratórnych zvierat – Deň boja proti vivisekcii (britská Národná spoločnosť proti vivisekcii – NAVS, vyhlásený v 1979; v ten deň 1882 sa narodil Lord Hugh Dowding, maršal letectva, prezident NAVS)
24. 4. Deň skautov
24. 4. Sviatok sv. Juraja, patróna vojakov, rytierov, lukostrelcov a skautov
25. 4. Medzinárodný deň uvedomenia si hluku (americká Liga nepočujúcich, pripomína sa od 1996)
25. 4. Medzinárodný deň vodiacich psov (Medzinárodná federácia cvičiteľov vodiacich psov – IGDF, od 2002)
25. 4. Svetový deň tučniakov (tento deň sa zhoduje so začiatkom každoročnej severnej migrácie tučniakov)
25. 4. Deň sekretárok /administratívnych pracovníčok, asistentiek/ (prvý raz sa oslavoval v USA 4. 6. 1952)
26. 4. Svetový deň duševného vlastníctva (Svetová organizácia duševného vlastníctva – WIPO, oslavuje sa od 2001)
26. 4. Deň sekretárok (administratívnych pracovníčok)
27. 4. Svetový deň grafiky (Medzinárodná rada organizácií grafického dizajnu – ICOGRADA, pripomína sa od 1995; v ten deň 1963 založili ICOGRADA)
27. 4. Svetový deň dizajnu (Americký inštitút grafických umení – AIGA, od 2005)
27. 4. Deň stromov – Zasaď strom (Arbor Day, v USA od 1872)
28. 4. Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci (Medzinárodná organizácia práce – ILO, pripomína sa od 2003), predtým Medzinárodný deň smútku /aj Medzinárodný deň spomienky na pracovníkov, ktorí prišli o život alebo boli zranení pri práci/ (Medzinárodná konfederácia slobodných odborov – ICFTU – pripomínal sa od 1996, ILO – 2001, 2002)
28. 4. Svetový veterinárny deň (Svetová veterinárna asociácia – WVA, oslavuje sa od 2001)
29. 4. Svetový deň združených miest (Svetová federácia združených miest – FMCU-UTO, vyhlásený v 1957)
29. 4. Svetový deň modlitieb za kňazské a rehoľné povolania /aj za duchovné povolania/ (vyhlásený pápežom Pavlom VI. v 1964)
29. 4. Medzinárodný deň tanca (Medzinárodný divadelný ústav – ITI, Medzinárodná tanečná rada – CID UNESCO, oslavuje sa od 1982; v ten deň 1727 sa narodil francúzsky tanečník, choreograf, tvorca moderného baletu Jean-Georges Noverre)
29. 4. Svetový deň dierkovej fotografie (od 2001)
30. 4. Deň pracoviska (Komisia OSN pre udržateľný rozvoj, vyhlásený v 1996)

Máj
1. 5. Sviatok práce (vyhlásený na ustanovujúcom kongrese II. internacionály 14. – 21. 7. 1889 v Paríži na pamiatku štrajku robotníkov v Chicagu v 1886, keď 5 účastníkov nepokojov popravili a 3 odsúdili na 15 rokov väzenia)
1. 5. Svetový deň astmy (Global Initiative for Asthma, GINA – vyhlásený v 1998, WHO)
1. 5. Sviatok sv. Jozefa robotníka, patróna všetkých pracujúcich
3. 5. Svetový deň slobody tlače (OSN, UNESCO, vyhlásený 1993, oslavuje sa od 1994; v ten deň 1991 bola prijatá Windhoekská deklarácia o podpore nezávislej a pluralitnej africkej tlače na Seminári o podpore nezávislej a pluralitnej africkej tlače, organizovanom UNESCO a OSN v namíbijskej metropole Windhoek)
3. 5. Deň slnka (Program OSN pre životné prostredie – UNEP)
4. 5. Medzinárodný deň hasičov (pripomína sa od 1999)
4. 5. Sviatok sv. Floriána, patróna hasičov
4. 5. Výročie úmrtia M. R. Štefánika
5. 5. Deň Európy (v ten deň 1949 predstavitelia 10 európskych štátov /Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Veľká Británia, Írsko, Taliansko, Dánsko, Nórsko a Švédsko/ v Londýne podpísali Štatút Rady Európy, čím bola ustanovená táto organizácia)
5. 5. Medzinárodný deň pôrodných asistentiek (Medzinárodná konfederácia pôrodných asistentiek – ICM, pripomína sa od 1992)
6. 5. Medzinárodný deň bez diét (iniciovaný vo Veľkej Británii Mary Evans Youngovou, od 1992)
6. 5. Deň starých rodičov (vznikol z iniciatívy Američanky Marian Lucille Herndon McQuade, ženy v domácnosti, matky 15 detí a starej matky 40 detí, ktorá v 1970 začala kampaň za ustanovenie tohto sviatku, jej kampaň začal podporovať senátor Jennings Randolph, v 1973 sa Západná Virgínia stala prvým štátom, ktorý oslavoval deň starých rodičov, a v roku 1978 americký Kongres zoficiálnil tento sviatok a september sa stal mesiacom starých rodičov, symbolizujúc jeseň života)
8. 5. Deň víťazstva nad fašizmom
8. 5. Svetový deň Červeného kríža (oslavuje sa od 1953; v ten deň 1828 sa narodil švajčiarsky obchodník Jean Henri Dunant, spoluzakladateľ Červeného kríža a prvý nositeľ Nobelovej ceny mieru)
8. 5. Svetový deň chôdze (Medzinárodná federácia ľudového športu – IVV, v tomto termíne od 2003)
9. 5. Deň Európy (vyhlásený v 1985 na summite EÚ v Miláne; v ten deň 1950 francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman predniesol pre medzinárodnú tlač Schumanovu deklaráciu, vyhlásenie francúzskej vlády, vyzývajúce na vytvorenie organizácie, ktorá bude koordinovať uhoľný a oceliarsky priemysel v Európe, 18. 4. 1951 bola podpísaná Parížska zmluva o vytvorení Európskeho spoločenstvo uhlia a ocele, Montánna únia bola prvým krokom k zjednoteniu Európy, základným stavebným kameňom pre neskorší vznik EÚ)
10. 5. Svetový deň – Pohybom ku zdraviu (WHO, vyhlásený v 2002, uskutočňuje sa od 2003)
12. 5. Medzinárodný deň ošetrovateliek /zdravotných sestier/ a Medzinárodný deň podpory chorých s chronickým únavovým syndrómom (Medzinárodná rada zdravotných sestier – ICN, oslavuje sa od 1965; v ten deň 1820 sa narodila anglická ošetrovateľka Florence Nightingalová, ktorá založila prvú školu pre ošetrovateľky na svete a sama trpela týmto syndrómom)
12. 5. (do 13. 5.) Svetový deň atletiky (Medzinárodná asociácia atletických federácií – IAAF, realizuje sa od 1996)
12. 5. Svetový deň spravodlivého obchodu (Medzinárodná asociácia spravodlivého obchodu – IFTA, pripomína sa od 2002)
12. 5. Medzinárodný deň sťahovavých vtákov (oslavuje sa od 1993)
13. 5. Deň matiek (po prvý raz sa oslavoval v 1908 vo Filadelfii, v 1914 americký prezident Woodrow Wilson vyhlásil jeho oficiálnu oslavu na druhú májovú nedeľu, v Československu sa oslavoval od 1923 na podnet predsedníčky Čs. Červeného kríža Alice Masarykovej, za komunistického režimu ho vytlačil sviatok Medzinárodný deň žien, znova sa začal oslavovať v 1990)
13. 5. Deň tulipánov
15. 5. Medzinárodný deň rodín (OSN, vyhlásený 1993, oslavuje sa od 1994)
15. 5. Medzinárodný deň odporcov vojenskej služby /z dôvodov svedomia/ (War Resisters’ International, vyhlásený na medzinárodnom stretnutí odporcov vojny v 1985)
17. 5. Svetový deň telekomunikácií (Medzinárodná telekomunikačná únia – ITU, oslavuje sa od 1965; v ten deň 1865 v Paríži podpísali Medzinárodný telegrafný dohovor, ktorým založili Medzinárodnú telegrafnú úniu, 1. 1. 1934 sa premenovala na Medzinárodnú telekomunikačnú úniu)
18. 5. Medzinárodný deň múzeí (Medzinárodný výbor múzeí – ICOM, vyhlásený v 1977, oslavuje sa od 1978)
20. 5. Medzinárodný deň klinických experimentov (iniciovaný vo Veľkej Británii, od 2005, v ten deň 1747 britský lekár James Lind začal historicky prvý klinický test – pri liečbe skorbutu)
20. 5. Svetový deň masmédií /aj spoločenských komunikačných prostriedkov/ (ustanovený II. vatikánskym koncilom, pripomína sa od 1966)
21. 5. Svetový deň kultúrnej diverzity pre dialóg a rozvoj (OSN, UNESCO, vyhlásený v 2002, oslavuje sa od 2003)
22. 5. Medzinárodný deň biodiverzity (OSN, od 1995 sa oslavoval 29. 12., v 2000 sa rozhodlo, že sa bude oslavovať 22. 5. – v ten deň 1992 v kenskej metropole Nairobi prijali Konvenciu o biologickej diverzite)
23. 5. Svetový deň korytnačiek (American Tortoise Rescue, iniciovaný v 2000)
24. 5. Európsky deň národných parkov (EUROPARC, oslavuje sa od 1999; v ten deň 1909 vo Švédsku vyhlásili prvý národný park v Európe)
25. 5. (do 31. 5.) Týždeň solidarity s národmi nesamosprávnych (koloniálnych) území (OSN)
25. 5. Deň oslobodenia Afriky – Deň Afriky (v ten deň 1963 v Addis Abebe založili Organizáciu africkej jednoty)
25. 5. Medzinárodný deň stepu (Medzinárodná stepárska asociácia – ITA; v ten deň 1878 sa narodil americký černošský tanečník Bill „Bojangles“ Robinson, ktorý modernizoval step)
25. 5. Medzinárodný deň nezvestných detí (Medzinárodné centrum pre nezvestné a zneužívané deti, Európska federácia nezvestných a sexuálne zneužívaných detí; po prvý raz ho vyhlásil americký prezident Ronald Reagan v 1983; symbolom je modrá nezábudka)
25. 5. Sviatok sv. Urbana, patróna vinohradníkov
26. 5. Medzinárodný deň džezu (iniciovaný v 1991 v USA jazzovým hudobníkom a kapelníkom D. Michaelom Dennym, v tom čase pôsobil v správnej rade New Jersey Jazz Society)
27. 5. Deň bez mobilov (iniciovaný v Českej republike v 2004)
28. 5. Medzinárodný deň akcií pre zdravie žien (od 1988)
28. 5. Deň Amnesty International (táto medzinárodná organizácia, ktorá sa venuje ochrane a presadzovaniu ľudských práv vznikla v 1961, v ten deň 1961 britský novinár Peter Benenson uverejnil v novinách The Observer článok Zabudnutí väzni, v ktorom vyzval čitateľov, aby sa pokojným spôsobom zasadzovali za prepustenie tisícov ľudí väznených po celom svete za politické alebo náboženské presvedčenie, preklad článku vyšiel na druhý deň v známych novinách mnohých európskych krajín a stovky ľudí naň reagovali svojimi listami, týmto aktom sa začalo celosvetové hnutie na ochranu ľudských práv)
28. 5. Medzinárodný deň mlieka (Medzinárodná mliekarská federácia – IDF, pripomína sa od 1957)
29. 5. Medzinárodný deň príslušníkov mierových misií OSN (OSN, vyhlásený v 2002, pripomína sa od 2003)
29. 5. Európsky deň susedov (uskutočňuje sa od 2003)
30. 5. Medzinárodný športový vyzývací deň (uskutočňuje sa od 1993, súťaž medzi mestami v pohybovej aktivite občanov, trvajúcej minimálne 15 minút)
31. 5. Svetový deň bez tabaku (WHO, vyhlásený v 1988)

Jún
1. 6. (do 7. 6.) Medzinárodný týždeň dobrovoľníkov (Medzinárodná spoločnosť priateľstva a dobrej vôle – ISFGW)
1. 6. Medzinárodný deň detí (podnet na vyhlásenie vyšiel od Medzinárodnej federácie žien, Medzinárodného odborového združenia učiteľov a Svetovej federácie demokratickej mládeže, oslavuje sa od 1950)
1. 6. Svetový deň mlieka (Tetra Pak, pripomína sa od 2001)
1. 6. Deň na správne rozhodnutie: Hoď si mincu (tradícia siaha až k Juliovi Caesarovi, ktorý si vraj hodil vždy mincu v prípade, keď správne rozhodnutie bolo nejasné, správna odpoveď bola „hlava“, kde bol na minci jeho portrét)
4. 6. Medzinárodný deň nevinných detských obetí agresie (OSN, vyhlásený v 1982, pripomína sa od 1983; výročie nevinných palestínskych a libanonských detských obetí izraelského vpádu do Libanonu v 1982)
5. 6. Svetový deň životného prostredia (OSN, Program OSN pre životné prostredie – UNEP, vyhlásený v 1972, oslavuje sa od 1973; v ten deň 1972 sa začala Konferencia OSN o životnom prostredí v Štokholme, ktorá viedla k založeniu UNEP)
7. 6. Výročie Memoranda národa slovenského
8. 6. Svetový deň oceánov (vyhlásený v 1992 na Konferencii OSN o životnom prostredí v Riu de Janeiro)
8. 6. Deň najlepších priateľov
12. 6. Svetový deň proti detskej práci (Medzinárodná organizácia práce – ILO, pripomína sa od 2002)
14. 6. Svetový deň darcov krvi (WHO, Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca – IFRCCS, Medzinárodná federácia organizácií darcov krvi – FIODS, Medzinárodná spoločnosť pre krvnú transfúziu – ISBT, pripomína sa od 2004)
14. 6. Medzinárodný deň weblogerov – InWeDay (vznikol v 2004, z pôvodného dátumu 9. 6. sa presunul na 14. 6; blog = internetový denníček.)
16. 6. Medzinárodný deň afrického dieťaťa (Organizácia africkej jednoty – OAU, Detský fond OSN – UNICEF, pripomína sa od 1991; v ten deň 1976 juhoafrická polícia postrieľala 176 školákov v Sowete pri Johannesburgu, demonštrujúcich proti nízkej kvalite vzdelávania a za právo na vzdelávania vo vlastnom jazyku)
16. 6. Svetový deň žonglovania (Medzinárodná asociácia žonglérov – IJA, oslavuje sa od 1995)
17. 6. Svetový deň boja proti rozširovaniu púští a sucha (OSN, vyhlásený v 1994, pripomína sa od 1995; v ten deň 1994 v Paríži prijali Dohovor OSN o boji proti dezertifikácii)
17. 6. Deň otcov
18. 6. Medzinárodný deň piknikov
20. 6. Svetový deň utečencov (OSN, Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov – UNHCR, vyhlásený v 2000, pripomína sa od 2001 – 50. výročie prijatia Ženevskej konvencie z 1951, Dohovoru o právnom postavení utečencov)
21. 6. Európsky deň hudby (vyhlásený v 1982 Jackom Langom, vtedajším francúzskym ministrom kultúry)
21. 6. Medzinárodný deň trpaslíkov (oslavuje sa od 2002)
21. 6. Deň kvetov (letný slnovrat)
21. 6. Medzinárodný deň skejtovania (Medzinárodná asociácia skateboardingu – IASC, realizuje sa od 2004)
23. 6. OSN deň verejnej služby (OSN, vyhlásený v 2002, pripomína sa od 2003)
23. 6. Svetový deň hádzanej (Medzinárodná federácia hádzanej – IHF, iniciovaný v 1994)
23. 6. Medzinárodný deň detských dediniek SOS (SOS Kinderdorf International, pripomína sa od 1987; v ten deň 1919 sa narodil iniciátor tejto myšlienky a zakladateľ dediniek SOS, Rakúšan Hermann Gmeiner)
26. 6. Medzinárodný deň na podporu obetí mučenia (OSN, vyhlásený v 1997, pripomína sa od 1998; v ten deň 1987 vstúpil do platnosti Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu či trestaniu, prijatý v 1984)
26. 6. Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi (OSN, vyhlásený v 1987)
27. 6. Svetový deň rybárstva (oslavuje sa od 1985)
29. 6. Medzinárodný deň Dunaja (Medzinárodná komisia na ochranu rieky Dunaj – ICPDR, EÚ, pripomína sa od 2004; v ten deň 1994 v Sofii podpísali Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja)

Júl
1. 7. Medzinárodný deň vtipov /aj vtipkovania/
2. 7. Svetový deň UFO (pripomína sa od 2001)
4. 7. Svetový deň proti chovu delfínov v zajatí (pripomína sa od 1993)
5. 7. Deň zahraničných Slovákov
5. 7. Deň vorkoholikov
5. 7. Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda
6. 7. Medzinárodný deň bozkávania /aj bozkov/ (oslavuje sa od 2003)
7. 7. Medzinárodný deň družstiev (OSN, Medzinárodná družstevná aliancia – ICA, vyhlásený v 1992, oslavuje sa od 1995 – 100. výročie vzniku ICA)
7. 7. Deň čokolády (v ten deň 1550 bola v Európe uvedená čokoláda)
8. 7. Svetový deň alergií (Svetová alergologická organizácia – WAO, pripomína sa od 2005)
8. 7. Deň videohier
9. 7. Medzinárodný deň za zničenie malých a ľahkých zbraní (International action network on small arms – IANSA, organizuje sa od 2001; v ten deň 2001 sa v New Yorku začala Konferencia OSN o malých a ľahkých zbraniach, trvala do 20. 7. 2001)
11. 7. Svetový deň populácie (Populačný fond OSN – UNFPA, vyhlásený v 1989; v ten deň 1987 dosiahol počet obyvateľov Zeme 5 miliárd)
13. 7. Medzinárodný deň hlavolamov /aj rébusov/ (v ten deň 1944 sa narodil Ernő Rubik, maďarský vynálezca po ňom pomenovanej Rubikovej kocky)
17. 7. Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
22. 7. Deň rodičov (v USA, oslavuje sa od 1994)
31. 7. Sviatok sv. Ignáca z Loyoly, patróna duchovnej obnovy

[Národné osvetové centrum] Medzinárodné a svetové dni > Archív > Rok 2007 > August
August
1. 8. (do 7. 8.) Svetový týždeň na podporu dojčenia (Svetová aliancia na podporu dojčenia, La Leche League International, UNICEF, WHO, pripomína sa od 1992)
1. 8. (do 7. 8.) Medzinárodný týždeň klaunov (Clowns of America International, pod týmto názvom sa oslavuje od 1991)
1. 8. Svetový deň na podporu dojčenia
4. 8. Deň Matice slovenskej
5. 8. Medzinárodný deň priateľstva (oslavuje sa od 2003)
5. 8. Medzinárodný deň odpúšťania (Svetová aliancia odpúšťania – WFA, oslavuje sa od 1997)
6. 8. Svetový deň boja za zákaz jadrových zbraní – Deň Hirošimy (v ten deň 1945 Američania zvrhli atómovú bombu na japonskú Hirošimu)
6. 8. Medzinárodný deň boja lekárov za mier (pripomína sa na základe rozhodnutia výkonného výboru medzinárodného hnutia lekárov)
9. 8. Medzinárodný deň solidarity s bojom žien v Juhoafrickej republike a Namíbii (Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva – UNHCHR, pripomína sa od 1982)
9.8. Medzinárodný deň domorodého /aj pôvodného/ obyvateľstva sveta (OSN, vyhlásený v 1994, oslavuje sa od 1995; v ten deň 1982 sa prvý raz stretla pracovná skupina domorodého obyvateľstva, pracujúca pri subkomisii na podporu a ochranu ľudských práv)
9. 8. Deň Nagasaki (v ten deň 1945 Američania zvrhli atómovú bombu na Nagasaki v Japonsku)
10. 8. Záhaľčivý deň /aj Deň leňošenia/
12. 8. Medzinárodný deň mládeže (OSN, vyhlásený v 1999, oslavuje sa od 2000)
13. 8. Medzinárodný deň ľavákov (Lefthanders International, LI, pripomína sa od 1976)
14. 8. Medzinárodný deň hádania, podpichovania a posmeškovania
23. 8. Medzinárodný deň spomienky na obchod s otrokmi a jeho zrušenie (UNESCO, pripomína povstanie černošských otrokov, ktoré vypuklo v noci z 22. na 23. 8. 1791 na ostrove San Domingo a viedol ho Toussaint L’Ouverture)
29. 8. Výročie Slovenského národného povstania.

September
1. 9. Deň Ústavy Slovenskej republiky
2. 9. Európsky deň židovskej kultúry a dedičstva (B’nai B’rith Europe, Európska rada židovských obcí – ECJC, Red de Juderias de Espana, pod týmto názvom sa oslavuje od 2000)
6. 9. – 9. 9. Dni európskeho kultúrneho dedičstva - otváracie podujatia v Žiline,
6. 9. - 30. 9. Dni otvorených dverí v pamiatkových objektoch a zbierkových inštitúciách /múzeá, galérie/, téma: Sídla a krajina (European Heritage Days - pôvodne iniciované vo Francúzsku v 1984 ako dni otvorených dverí v historických pamiatkach; Rada Európy, ustanovené v 1991, oslavujú sa od 1992, od 1999 sú spoločnou akciou Rady Európy a Európskej komisie)
8. 9. Medzinárodný deň gramotnosti (UNESCO, oslavuje sa od 1967)
8. 9. Svetový deň prvej pomoci (Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca – IFRCCS, pod týmto názvom sa pripomína od 2003, 2000 – 2002 pod názvom Európsky deň prvej pomoci)
9. 9. Deň obetí holokaustu a rasového násilia
10. 9. Svetový deň prevencie samovrážd (WHO, Medzinárodná asociácia pre prevenciu samovrážd – IASP, pripomína sa od 2003)
11. 9. (do 17. 9.) Medzinárodný týždeň gazdín a správcov (International Executive Housekeepers Association, IEHA, od 1996)
13. 9. Deň pozitívneho myslenia
13. 9. Medzinárodný deň čokolády
14. 9. (do 16. 9.) Víkend Vyčistime svet (od 1993)
15. 9. Deň softvérovej slobody (International Open Source Network, IOSN, prvýkrát sa uskutočnil 28. 8. 2004)
15. 9. Sedembolestná Panna Mária
16. 9. (do 22. 9.) Európsky týždeň mobility (od 2002)
16. 9. Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy (OSN, vyhlásený v 1994, pripomína sa od 1995; v ten deň 1987 bol podpísaný Montrealský protokol o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu)
16. 9. Svetový deň kňazov (katolícka organizácia Worldwide marriage encounter, WWME, od 2000)
19. 9. Deň vzniku Slovenskej národnej rady
21. 9. Medzinárodný deň mieru (OSN, vyhlásený v 1981, od 1982 sa oslavoval v otvárací deň septembrového zasadania Valného zhromaždenia OSN, 7. 9. 2001 Valné zhromaždenie rozhodlo, že od 2002 sa tento sviatok bude každý rok oslavovať 21. 9.)
21. 9. Svetový deň Alzheimerovej choroby (WHO, Alzheimer’s Disease International, ADI, pripomína sa od 1994)
21. 9. Svetový deň vďačnosti
22. 9. Svetový deň bez áut (od 2000)
22. 9. Európsky deň bez áut (Európska komisia, od 2000)
23. 9. Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi
24. 9. (do 30. 9.) Medzinárodný týždeň nepočujúcich (Medzinárodná federácia nepočujúcich – WFD)
26. 9. Európsky deň jazykov (Rada Európy, vyhlásený v 2001)
27. 9. Svetový deň cestovného ruchu /aj turizmu, turistiky/ (Svetová organizácia cestovného ruchu – WTO, vyhlásený v 1979, oslavuje sa od 1980; v ten deň 1970 prijali Štatút WTO)
27. 9. Svetový námorný deň (OSN, oslavuje sa od 1978) – presunúť z 29. 9. na 27. 9.
28. 9. Medzinárodný deň za právo vedieť (Freedom of Information Advocates Network – FOIA, od 2002; v ten deň 2002 sa v bulharskej Sofii stretli zástupcovia nevládnych organizácií z 36 krajín a založili FOIA s cieľom obhajovať právo na slobodný prístup k informáciám)
28. 9. Svetový deň mlieka v školách (FAO, od 2000)
29. 9. Svetový námorný deň (OSN, oslavuje sa od 1978)
29. 9. Európsky deň agrobiodiverzity (Safeguard for Agricultural Varieties in Europe – SAVE Foundation and Network, od 2005)
29. 9. Sviatok sv. Michala, patróna chorých
30. 9. Medzinárodný deň prekladateľov (Medzinárodná federácia prekladateľov – FIT, oslavuje sa od 1991)
30. 9. Medzinárodný deň nepočujúcich (Medzinárodná federácia nepočujúcich – WFD, pripomína sa od 1958)
30. 9. Svetový deň srdca (WHO, Svetová federácia pre zdravé srdce – WHF, UNESCO, pripomína sa od 2000)
30. 9. Sviatok sv. Hieronýma, patróna tlmočníkov, prekladateľov a knihovníkov, učencov a archeológov.

Október
1. 10. Svetový deň ľudských sídiel (OSN, Program OSN pre ľudské sídla – UN-HABITAT, vyhlásený v 1985, oslavuje sa od 1986 – 10. výročie prvej medzinárodnej konferencie s názvom Habitat: Konferencia OSN o ľudských sídlach, ktorá sa konala 31. 5. – 11. 6. 1976 v kanadskom Vancouveri)
1. 10. Svetový deň architektúry (Medzinárodný zväz architektov – UIA, v 1996 sa rozhodlo, že tento sviatok sa z 1. 7. prenesie do októbra a bude časovo zhodný so Svetovým dňom ľudských sídel)
1. 10. Medzinárodný deň nájomníkov (Medzinárodná únia nájomníkov – IUT, pripomína sa od 1986)
1. 10. Medzinárodný deň starších ľudí /aj seniorov/ (OSN, vyhlásený v 1990, oslavuje sa od 1991)
1. 10. Medzinárodný deň hudby (UNESCO, Medzinárodná hudobná rada – IMC pri UNESCO, vyhlásený v 1974, oslavuje sa od 1975)
1. 10. Medzinárodný deň lekárov (pripomína sa od 1984 na základe rozhodnutia 4. kongresu Medzinárodného hnutia lekárov za odvrátenie jadrovej vojny)
1. 10. Svetový deň vegetariánov (Medzinárodná vegetariánska únia – IVU, vyhlásený na 24. svetovom vegetariánskom kongrese v indickom Novom Dillí v 1977, oslavuje sa od 1978)
2. 10. Svetový deň hospodárskych zvierat (In Defense of Animals, IDA, pripomína sa od 1982; v ten deň 1869 sa narodil Maháthma Gándhí, popredný zástanca humánneho, udržateľného hospodárenia a chovu)
3. 10. (do 7. 10.) Medzinárodný týždeň pešej chôdze do školy
4. 10. (do 10. 10.) Svetový týždeň vesmíru (OSN, vyhlásený v 1999, oslavuje sa od 2000; 4. 10. 1957 vypustili prvú umelú družicu Zeme Sputnik 1, 10. 10. 1967 vstúpila do platnosti Zmluva o zásadách činnosti štátov pri výskume a využívaní kozmického priestoru vrátane Mesiaca a iných nebeských telies)
4. 10. Svetový deň ochrany zvierat (v ten deň 1182 sa narodil sv. František z Assisi)
4. 10. Sviatok sv. Františka z Assisi, patróna ochrancov prírody, zvierat a vtákov
5. 10. Svetový deň učiteľov (UNESCO, vyhlásený v 1994; v ten deň 1966 na medzivládnej konferencii o postavení učiteľov podpísali tzv. Chartu učiteľov – Odporúčania o postavení učiteľov)
5. 10. Svetový deň úsmevu J (oslavuje sa od 1999, iniciátorom je Harvey Richard Ball, ktorý v 1963 vytvoril „smajlíka“ J)
5. 10. Medzinárodný deň pešej chôdze do školy (uskutočňuje sa od 2000)
6. 10. Deň obetí Dukly
6. 10. Svetový deň hospicovej a paliatívnej starostlivosti spolu so svetovým hudobným maratónom Voices of Hospices (svetový deň od 2005, iniciovaný charitatívnou organizáciou Help the Hospices vo Veľkej Británii; každé dva roky sa uskutočňuje s hudobnou akciou Voices of Hospices - oficiálnou fundraisingovou akciou pre tento deň, keď sa uskutočňuje simultánne po celom svete asi 500 koncertov a hudobných podujatí na podporu WHPCD)
8. 10. (do 14. 10.) Týždeň Európa proti rakovine (EK – od 1989, Asociácia európskych líg proti rakovine – spoluorganizuje od 1999)
9. 10. Svetový poštový deň (Svetová poštová únia, UPU; v ten deň 1874 bola založená General Postal Union, ktorá v 1878 zmenila názov na Universal Postal Union)
10. 10. Svetový deň duševného zdravia (Svetová federácia duševného zdravia – WFMH, WHO, vyhlásený v 1992)
10. 10. Svetový deň proti trestu smrti (Svetová koalícia proti trestu smrti – WCADP, od 2003)
10. 10. Medzinárodný deň pre zredukovanie prírodných katastrof (OSN, vyhlásený v 1989, pripomína sa od 1990)
11. 10. Svetový deň zraku (VISION 2020, Medzinárodná agentúra pre prevenciu slepoty – IAPB, pripomína sa od 2000)
11. 10. Deň solidarity s politickými väzňami v Juhoafrickej republike (OSN, vyhlásený v 1976)
12. 10. Svetový deň artritídy (People with Arthritis/Rheumatism in Europe – PARE, pripomína sa od 2002)
13. 10. Medzinárodný deň doručovateľov novín (Newspaper Association of America, NAA, od 1999)
14. 10. Svetový deň normalizácie (Medzinárodná normalizačná organizácia – ISO, vyhlásený v 1970; v ten deň 1946 v Londýne založili ISO)
14. 10. Svetový deň vajec (International Egg Commission – IEC, vyhlásený v 1999)
14. 10. Medzinárodný deň zborového spevu (Medzinárodná federácia pre zborovú hudbu – IFCM, vyhlásený na valnom zhromaždení IFCM v 1990 v Helsinkách)
14. 10. (do 20. 10.) Svetový týždeň dažďových pralesov (Rainforest Action Network, RI)
15. 10. Deň bielej palice (Svetová únia nevidomých – WBU; vyhlásený v 1964 na zasadaní Svetovej rady pre blaho slepcov v New Yorku)
15. 10. Svetový deň vidieckych žien (FAO, vyhlásený v 1995 na štvrtej konferencii OSN o ženách v čínskom Beijingu)
16. 10. Svetový deň výživy /aj potravy/ (OSN, vyhlásený v 1980, pripomína sa od 1981; v ten deň 1945 sa začala činnosť Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo – FAO)
16. 10. Svetový deň chrbtice (Svetová spoločnosť pre zdravú chrbticu – WSS, pripomína sa od 2000)
16. 10. Deň šéfov
17. 10. (do 23. 10.) Európsky týždeň proti bolesti (Európsky parlament, Medzinárodná asociácia pre štúdium bolesti – IASP, od 2001)
17. 10. Celosvetový deň proti bolesti (Medzinárodná asociácia pre štúdium bolesti – IASP, Európska federácia pobočiek IASP, WHO, pripomína sa od 2004)
17. 10. Medzinárodný deň pre odstránenie chudoby (OSN, vyhlásený v 1992, pripomína sa od 1993)
17. 10. Svetový deň úrazov (pripomína sa od 2000)
18. 10. Svetový deň monitorovania vody (Medzinárodná asociácia pre vodu – IWA, od 2003)
18. 10. Sviatok sv. Lukáša, patróna umelcov a maliarov, lekárov a chirurgov
18. 10. Svetový deň menopauzy (Medzinárodná spoločnosť pre menopauzu – IMS, pripomína sa od 2000)
20. 10. Svetový deň osteoporózy (WHO, Medzinárodná nadácia osteoporózy – IOF, pripomína sa od 1997)
20. 10. Stredoeurópsky deň stromov
21. 10. Deň pôvodných odrôd jabĺk (inšpirovaný britským Apple Day, ktorý sa oslavuje od 1991)
22. 10. Medzinárodný deň porozumenia koktavosti (Medzinárodná asociácia balbutikov – ISA, Európska liga asociácií balbutikov, pripomína sa od 1998)
24. 10. (do 30. 10.) Týždeň odzbrojenia (OSN, pripomína sa od 1978; výročie vzniku OSN)
24. 10. (do 28. 10.) Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci – EASHW, pripomínal sa 1996 – 1998 a znova každoročne od 2000)
24. 10. Deň Organizácie Spojených národov (oslavuje sa od 1948; v ten deň 1945 vstúpila do platnosti Charta OSN, podpísaná 26. 6. 1945 v San Franciscu)
24. 10. Svetový deň informovanosti o rozvoji (OSN, vyhlásený v 1972, pripomína sa od 1973; v ten deň 1970 bola prijatá medzinárodná rozvojová stratégia pre Druhú rozvojovú dekádu OSN)
25. 10. Medzinárodný deň školských knižníc (Medzinárodná asociácia školského knihovníctva – IASL, pripomína sa od 1999)
25. 10. Európsky deň občianskeho práva (EK, Rada Európy, vyhlásený v 2002, pripomína sa od 2003)
26. 10. Deň osvetových pracovníkov
27. 10. Deň černovskej tragédie
28. 10. Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu
28. 10. Svetový deň misií (vyhlásený pápežom Piom XI. v 1926)
29. 10. Svetový deň psoriázy (WHO, pripomína sa od 2004)
29. 10. Deň narodenia Ľ. Štúra
30. 10. Výročie Deklarácie slovenského národa
31. 10. Deň reformácie
31. 10. Svetový deň sporenia (vyhlásený na 1. medzinárodnom bankovníckom kongrese v Miláne v októbri 1924; OSN schválený v 1989).

November
1. 11. Sviatok všetkých svätých
1. 11. Svetový deň vegánov (pripomína sa od 1994 – 50. výročie založenia Anglickej vegánskej spoločnosti)
2. 11. Pamiatka zosnulých
3. 11. Sviatok sv. Huberta, patróna poľovníkov
4. 11. Svetový deň behu (charitatívny, od 1999)
6. 11. Medzinárodný deň ochrany pred zneužívaním životného prostredia vo vojne a ozbrojenom konflikte (OSN, vyhlásený v 2001, pripomína sa od 2002)
7. 11. (do 13. 11.) Európsky týždeň kvality (Európska organizácia pre kvalitu – EOQ)
8. 11. Svetový deň kvality (Európska organizácia pre kvalitu – EOQ, pripomína sa od 1989)
8. 11. Svetový deň urbanizmu (International Society of City and Regional Planners, ISoCaRP, pripomína sa od 1995)
8. 11. Svetový deň použiteľnosti – usability engineering and user-centered design (americká Usability Professional’s Associatoin, UPA, od 2005)
9. 11. Svetový deň slobody (vyhlásený americkým prezidentom G. Bushom v 2002; v ten deň 1989 padol Berlínsky múr)
9. 11. Medzinárodný deň proti fašizmu a antisemitizmu (výročie Krištáľovej noci v Nemecku, protižidovského pogromu v noci 9. – 10. 11. 1938, desivým výsledkom besnenia príslušníkov SS, SA a rabujúceho a vraždiaceho nemeckého obyvateľstva bolo 91 obetí na životoch, stovky ťažko ranených a zničených viac než 7500 židovských domov, bytov a obchodov i 281 synagóg)
9. 11. Deň Guinnessových rekordov (Guinness World Records, od 2005)
10. 11. Svetový deň vedy pre mier a rozvoj (UNESCO, oslavuje sa od 2003)
11. 11. Deň veteránov (pripomína ukončenie 1. svetovej vojny)
13. 11. Svetový deň dobrosrdečnosti (vyhlásený na 3. konferencii Svetového hnutia dobrosrdečnosti v Singapure 17. – 18. 11. 2000, oslavuje sa od 2001)
13. 11. Medzinárodný deň nevidomých (v ten deň 1745 sa narodil Valentin Haüy, francúzsky zakladateľ systematickej výchovy nevidomých)
14. 11. Svetový deň diabetu (Medzinárodná diabetologická federácia – IDF, WHO, pripomína sa od 1991; v ten deň 1891 sa narodil objaviteľ inzulínu, Kanaďan Frederick Grant Banting)
14. 11. Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc (WHO, pripomína sa od 2002)
14. 11. Medzinárodný deň geografických informačných systémov (iniciovaný v USA, realizuje sa od 1999)
15. 11. Medzinárodný deň bez fajčenia (Medzinárodná únia boja proti rakovine – UICC)
15. 11. Deň väznených spisovateľov (The Writers in Prison Committee pri medzinárodnom PEN Klube, pripomína sa od 1980)
15. 11. Sviatok sv. Alberta Veľkého, patróna vedcov
15. 11. Svetový deň filozofie (UNESCO, oslavuje sa od 2002)
16. 11. (do 22. 11.) Európsky týždeň proti drogám (od 1992)
16. 11. Medzinárodný deň tolerancie (OSN, UNESCO, oslavuje sa od 1996; v ten deň 1995 členské štáty UNESCO prijali Deklaráciu princípov tolerancie)
17. 11. Deň boja za slobodu a demokraciu
17. 11. Medzinárodný deň študentstva
17. 11. Sviatok sv. Alžbety Bratislavskej, patrónky charity
19. 11. Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí (Nadácia svetového summitu žien, pripomína sa od 2000)
19. 11. Svetový deň na pamiatku obetí havárií na cestách (Európska federácia obetí dopravných havárií na cestách – FEVR, od 1993)
20. 11. Svetový deň detí (OSN, UNICEF, vyhlásený v 1954, oslavoval sa v rôznych krajinách v rôznom termíne; v ten deň 1959 Valné zhromaždenie OSN prijalo Deklaráciu práv dieťaťa, v 1989 prijalo Dohovor o právach dieťaťa)
20. 11. Deň industrializácie Afriky (OSN, vyhlásený v 1989, pripomína sa od 2000)
20. 11. Medzinárodný deň modlitieb za prenasledovanú cirkev /aj prenasledovaných kresťanov/ (Medzinárodná evanjelická aliancia, od 1996)
20. 11. Deň absurdít
21. 11 (do 25. 11.) Európsky týždeň vedy a technológie (Európska komisia, od 1993)
21.11. Svetový deň televízie (OSN, vyhlásený v 1996, oslavuje sa od 1997; v ten deň 1996 sa konalo prvé Svetové televízne fórum pri OSN)
21. 11. Svetový deň pozdravov (oslavuje sa od 1973; v tento deň by každý mal pozdraviť aspoň 10 ľudí a tak si uvedomiť potrebu osobného kontaktu)
22. 11. Sviatok sv. Cecílie, patrónky hudby, hudobníkov a spevákov
25. 11. Medzinárodný deň pre odstránenie násilia na ženách (OSN, vyhlásený v 1999; pôvodne vyhlásený na prvej feministickej konferencii Latinskej Ameriky a Karibiku v kolumbijskej Bogote 18. – 21. 7. 1981; v ten deň 1960 zavraždili sestry Patriu, Minervu a Mariu Teresu Mirabelové, politické aktivistky, odporkyne diktátorského režimu Rafaela Trujilla v Dominikánskej republike)
25. 11. Medzinárodný /aj Svetový/ deň bez mäsa a deň práv zvierat (iniciovaný v Indii, od 1986)
29. 11. Medzinárodný deň solidarity s Palestínčanmi (OSN, vyhlásený v 1977, pripomína sa od 1978; v ten deň 1947 Valné zhromaždenie OSN prijalo rezolúciu o rozdelení Palestíny na arabský a židovský štát)
30. 11. Medzinárodný deň nenakupovania (iniciovaný v 1992 Kanaďanom Tedom Davom)
30. 11. Deň počítačovej bezpečnosti (od 1988 sa pripomínal v posledný pracovný deň v novembri, v 1997 sa pre tento deň stanovil dátum 30. 11.)

December
1. 12. Svetový deň AIDS (OSN, WHO, pripomína sa od 1988, symbol solidarity predstavuje červená stužka)
2. 12. Medzinárodný deň zrušenia otroctva (OSN, pripomína sa od 1984; v ten deň 1949 OSN prijala Dohovor o potláčaní obchodu s ľuďmi a využívania prostitúcie iných osôb)
3. 12. Medzinárodný deň zdravotne postihnutých (OSN, vyhlásený v 1992, pripomína sa od 1993)
3. 12. Európsky deň zdravotne postihnutých (EK, pripomína sa od 1993)
3. 12. Sviatok sv. Františka Xaverského, patróna diela šírenia viery (misionárov)
4. 12. Sviatok sv. Barbory, patrónky baníkov a delostrelcov
5. 12. Medzinárodný deň dobrovoľníkov pre hospodársky a sociálny rozvoj (OSN, vyhlásený v 1985, pripomína sa od 1986)
5. 12. (do 12. 12.) Chanuka
6. 12. Sviatok sv. Mikuláša, patróna detí
7. 12. Medzinárodný deň civilného letectva (OSN, vyhlásený v 1996; Medzinárodná organizácia civilného letectva – ICAO, vyhlásený v 1992, oslavuje sa od 1994 – 50. výročie podpísania Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, ktorým založili ICAO)
9. 12. Medzinárodný antikorupčný deň (OSN, vyhlásený v 2003, pripomína sa od 2004; v ten deň 2003 prijali Dohovor OSN proti korupcii na konferencii v Méride v Mexiku)
10. 12. Deň ľudských práv (OSN, vyhlásený v 1950; v ten deň 1948 Valné zhromaždenie OSN prijalo Všeobecnú deklaráciu ľudských práv)
10. 12. Medzinárodný deň práv zvierat (iniciovaný vo Veľkej Británii v súvislosti so Všeobecnou deklaráciou práv zvierat, pripomína sa od 1998)
11. 12. Medzinárodný deň vysielania pre deti (Detský fond OSN – UNICEF; v ten deň 1946 založili UNICEF)
11. 12. Medzinárodný deň hôr (OSN, vyhlásený v 2002, oslavuje sa od 2003)
15. 12. (do 21. 12.) Medzinárodný týždeň jazykov
18. 12. Medzinárodný deň migrantov (OSN, pripomína sa od 2000; v ten deň 1990 prijali Medzinárodný dohovor o ochrane práv všetkých migrujúcich pracovníkov a členov ich rodín)
18. 12. Deň slovenskej poštovej známky a filatelie (pripomína sa od 1993)
19. 12. OSN deň pre spoluprácu Juh – Juh (OSN, vyhlásený v 2003, pripomína sa od 2004)
20. 12. Medzinárodný deň ľudskej solidarity (OSN, vyhlásený v 2005, pripomína sa od 2006)
24. 12. Štedrý deň
24. 12. Svetový deň osobných práv (od 2001)
25. 12. Prvý sviatok vianočný
26. 12. Druhý sviatok vianočný
30. 12. Deň vyhlásenia Slovenska za samostatnú cirkevnú provinciu.

Viaceré fotografie L.Púpalu (z ktorých som robila "mix") sú na stránke: http://www.fotofolklor.sk

NAJ.sk

Späť | Obnoviť | Dopredu]

by Cezmín Slovakia 2007 http://cezmin.wz.cz