wz


   
     

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ] 
   

Výber z textov...

MT5: 3
Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.
Blahoslavení miernym, lebo oni prijmú krajine za svoje dedičstvo.
Blahoslavení hladujú a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.
Blahoslavení milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva.
Blaze čistým v srdci, lebo oni uvidia Boha.
Blahoslavení, ktorí pôsobia pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení ste, keď vám budú zlorečiť a prenasledovať vás a nepravdivo proti vám hovoriť všetko zlé
kvôli mne.

Radujte sa a jasajte, lebo vaša odplata v nebesiach je veľká. Takto totiž prenasledovali prorokov, ktorí
boli pred vami. "

MT5: 13
Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím bude osolená? Nie je už dobrá k ničomu, len ju vyhodili von a
ľudia ju pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto ležiace na vrchu nemôže byť skryté.
Tiež nezapálite lampu, aby ju postavili pod nádobu, ale na stojan a vtedy osvetľuje všetkých, ktorí sú v dome.

MT5: 33
Počuli ste tiež, že otcom bolo povedané:, Nebudeš krivo prisahať 'a, splníš svoje prísahy Pánovi.'
Ja vám však hovorím, aby ste vôbec neprisahali, ani na nebo, lebo je Božím trónom, ani na zem, pretože to je podnož jeho nôh, ani na Jeruzalem, pretože je mestom veľkého Kráľa.
Neprisahaj ani na svoju hlavu, lebo nemôžeš jediný vlas urobiť bielym alebo čiernym.
Nech je teda vaše slovo, Áno 'áno a, Nie' nie. Čo je nad to, je od zlého. "

MT5: 48
Buďte teda dokonalí
, ako je dokonalý váš Otec, ktorý je v nebesiach. "

MT6: 19
Nehromadí si poklady na zemi, kde ich ničí moľ a hrdza a kde sa zlodeji vlamajú a kradnú, ale zhromažďuje si poklady v nebi, kde ich mol a hrdza neničí a zlodeji neprekopávajú ani nekradnú.
Veď kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce.
Lampou tela je oko. Ak je teda tvoje oko prosté, celé tvoje telo bude jasné.
Ale ak je tvoje oko zlé, celé tvoje telo bude tmavé. Ak je teda svetlo v tebe tmou, aká veľká bude tma?

MT6: 25
Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť a čo budete piť, ani o svoje telo, čo by ste si obliekali. Nie je snáď život viac ako jedlo a telo viac ako odev?
Pozrite na vtáky na nebi. Nesejú, nežnú ani nezhromažďujú do stodôl, a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste azda vy oveľa drahšie?
Kto z vás môže starostlivým staraním pridať ku svojej výške jediný lakeť?
Prečo si teda robíte starosti s oblečením? Pomyslite na poľné ľalie, ako rastú. Nepracujú ani nepradú, ale hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol oblečený ako jedna z nich.
Keď teda Boh takto oblieka poľnú trávu, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, neoblečie snáď oveľa skôr vás, vy maloverní?
Nemajte teda starosti. Nehovorte:, Čo budeme jesť? 'Alebo, Čo budeme piť?' Alebo, Čo si oblečieme? '
Všetky tieto veci totiž vyhľadávajú pohania, ale váš nebeský Otec vie, že to všetko potrebujete.
Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko vám bude pridané.
Nemajte teda starosť o zajtrajšok, lebo zajtrajšok sa bude starať o svoje veci. Deň má dosť svojho trápenia. "

MT7: 1
Nesúďte, aby ste neboli súdení.
Akým súdom totiž súdite, takým budete súdení, a akou mierou meriate, takou vám bude tiež odmerané.

MT7: 6
Nedávajte sväté veci psom a nehádžte svoje perly pred svine,
aby ich snáď svojimi nohami nepošliapali, neobrátili sa a neroztrhali vás. "

MT7: 7
Proste a bude vám dané, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené.

Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde a tomu, kto klope, bude otvorené.
Kto z vás je taký človek, že dal synovi kameň, keď ho prosí o chlieb?
A keď poprosí o rybu, dá mu azda hada?

MT7: 12
A preto všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, rovnako aj vy robte im, lebo v tom spočíva Zákon i Proroci.

Vchádzajte tesnou bránou. Priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do záhuby, a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú, lebo tesná je brána a úzka cesta, ktorá vedie k životu, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. "

MT7: 16
Spoznáte ich podľa ich ovocia. Zberajú sa snáď hrozno z tŕnia a figy z bodliakov?

Tak teda každý dobrý strom rodí dobré ovocie a zlý strom rodí zlé ovocie.
Dobrý strom nemôže niesť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie.
Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa.

MT7: 24
Ktokoľvek teda počúva tieto moje slová a plní ich, bude podobný múdremu mužovi, ktorý postavil svoj dom na skale.

Potom padol dážď a prišli záplavy a valy vetry a oborili na ten dom, ale nespadol, pretože bol založený
na skale.
Ale každý, kto počúva tieto moje slová a neplní ich, bude podobný bláznivému mužovi, ktorý postavil svoj dom na piesku.
Potom padol dážď a prišli záplavy a valy vetry a oborili na ten dom a spadol a jeho pád bol veľký. "

mt9: 13
Choďte a naučte sa, čo znamená:, Milosrdenstvo chcem, a nie obetu. 'Neprišiel som totiž volať
spravodlivých, ale hriešnikov. "

MT10: 8
Chorých uzdravujte, malomocných očisťujte, mŕtvych krieste, démonov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dajte.
Neberte si zlato, striebro, ani peniaze do opaskov, ani kapsu na cestu, ani dve košele, ani obuv, ani palicu, lebo robotník je hoden svojho pokrmu.

MT10: 16
Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov, preto buďte chytrí ako hady a jednoduchí ako holubice.
Dajte si však pozor na ľudí, pretože vás budú vydávať súdom, bičovať vás vo svojich zhromaždeniach.

MT10: 32
Ktokoľvek ma teda vyzná pred ľuďmi, vyznám i ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach.
Kto by ma ale pred ľuďmi zaprel, toho aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach.

MT10: 34
Nemyslite si, že som prišiel na zem priniesť pokoj. Neprišiel som priniesť pokoj, ale meč.
Prišiel som, aby som rozdelil človeka proti jeho otcovi, dcéru proti jej matke a nevestu proti jej svokre.
A nepriateľom človeka bude jeho vlastná rodina '.
Kto má rád otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden, a kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden.
A kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.
Kto nájde svoju dušu, ten ju stratí, a kto stratí svoju dušu kvôli mne, ten ju nájde. "

MT10: 40
Kto vás prijíma, mňa prijíma, a kto mňa prijíma, prijíma Toho, ktorý ma poslal.
Kto prijíma proroka ako proroka, dostane odplatu proroka, a kto prijíma spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého.
A ktokoľvek by napojil jedného z týchto maličkých na pitie len pohár studenej vody, pretože je to môj
učeník, hovorím vám iste, že rozhodne nestratí svoju odmenu. "

MT11i: 25
Vtedy Ježiš odpovedal: "Chválim ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich nemluvňatám.
Iste, Otče, lebo tak sa ti zapáčilo.
Všetko mi odovzdal môj Otec a nikto nepozná Syna, iba Otec a ani Otca nikto nepozná, len Syn a ten, komu by Syn chcel zjaviť.
Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste preťažení; ja vám dám odpočinúť.
Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný v srdci; a nájdete odpočinok pre svoje duše.
Veď moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké. "

MT12: 24
Ale keď to počuli farizeji, povedali: "Ten človek nevyháňa démonov inak ako skrze Belzebula, kniežaťa
démonov."
Ježiš ale poznal ich myšlienky a povedal im: "Každé kráľovstvo rozdelené samo proti sebe spustne a nijaké mesto alebo dom rozdelený proti sebe neobstojí.
Vyháňa Satan Satana, je rozdelený sám proti sebe. Ako teda jeho kráľovstvo obstojí?
A ak ja vyháňam démonov Belzebubom, čím ich vyháňajú vaši synovia? Oni preto budú vašimi sudcami.
Vyháňam však démonov Božím Duchom, iste prišlo k vám Božie kráľovstvo.
Ako tiež môže niekto vojsť do silákovho domu a ukradnúť jeho majetok, ak toho siláka najprv nespúta? Až potom mu vyplieni dom.
Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozptyľuje.

MT12: 33
Šľachtený strom a jeho ovocie bude dobré. Nechajte strom splanieť a jeho ovocie bude zlé. Strom sa predsa pozná po ovocí.
Hadie plemeno! Ako by ste mohli hovoriť dobré veci, keď ste zlí? Čo na srdci, to na jazyku!
Dobrý človek vynáša zo svojho dobrého pokladu to dobré, zlý človek vynáša zo zlého pokladu zlé.
Hovorím vám ale, že z každého prázdneho slova, ktoré ľudia povedia, budú skladať účty v súdny deň.
Svojimi vlastnými slovami budeš ospravedlnený, svojimi vlastnými slovami budeš odsúdený. "

MT12: 43
Keď nečistý duch vyjde z človeka, chodí po suchých miestach a hľadá odpočinok, ale nenachádza.
Vtedy povie:, Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. 'A keď príde, nájde ho prázdny, vymetený a
ozdobený.
Vtedy ide a priberie k sebe sedem iných duchov, horších ako je sám. Potom vojdú dnu a usídlia sa tam a posledné veci toho človeka sú horšie ako prvé. Tak tomu bude aj s týmto zlým pokolením. "

mt13: 3
Hovoril im v podobenstvách o mnohých veciach. Povedal: "Hľa, vyšiel rozsievač, aby rozsieval.
A ako rozsieval, niektoré semená padli pozdĺž cesty a prileteli vtáci a pozobali ich.
Iné padli na skalnatú pôdu, kde nemali veľa zeme, a hneď vzišli, lebo neboli hlboko krajiny.
Keď potom vyšlo slnko, bola spálená, a pretože nemali koreňa, uschli.
Iná zase padli do tŕnia, ale tŕnie vyrástlo, udusilo ich.
Iná však padli do dobrej zeme a priniesli úrodu, niektoré stonásobnú, iné šesťdesiatnásobnú a iné
tridsaťnásobnú.
Kto má uši na počúvanie, nech počuje. "

mt13: 10
Vtedy k nemu pristúpili učeníci a povedali mu: "Prečo im hovoríš v podobenstvách?"
On im odpovedal: "Pretože vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva, ale im nie je dané.
Tomu, kto má, bude dané a bude mať hojnosť, ale tomu, kto nemá, bude vzaté i to, čo má.
Preto k nim hovorím v podobenstvách, že vidia, ale nevidia a počujú, ale nepočujú ani nerozumejú.
Ale napĺňa sa na nich proroctvo Izaiášovo, ktorý povedal:, sluchom počujete, ale nijako nepochopíte, a zrakom uvidíte, ale nijako neprezriete.
Lebo srdce tohto ľudu stučnené a svojimi ušami ťažko počuli. Svoje oči pevne zavreli, aby azda očami nevideli a ušami nepočuli, srdcom neporozumeli a neobrátili sa, aby som ich neuzdravil. '
Ale blaho vašim očiam, že vidia, a vaše uši, že počujú.
Veru, hovorím vám, že mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vy vidíte, ale nevideli a počuť, čo počujete, ale nepočuli. "

mt13: 24
Potom im predložil iné podobenstvo. Povedal: "Nebeské kráľovstvo je podobné človeku zasial na svojej roli dobré semeno.
Ale zatiaľ čo ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, nasial medzi pšenicou kúkoľ a odišiel.
Keď potom vzišli steblá a priniesli úrodu, vtedy sa ukázal i kúkoľ.
Sluhovia hospodárovi teda prišli a povedali mu:, Pane, nezasial si na svojej roli dobré semeno? Odkiaľ sa teda vzal kúkoľ? '
On im povedal:, To urobil nepriateľ. 'Sluhovia mu povedali:, Chceš teda, aby sme šli a vyzbierali ho?'
Ale on povedal:, Nie, pretože by ste pri trhaní kúkoľa vytrhnúť aj pšenicu.
Nechajte oboje rásť spolu až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom: Zoberte najskôr kúkoľ a zviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly. '"

mt13: 31
Potom im predložil iné podobenstvo. Povedal: "Nebeské kráľovstvo je podobné zrnku horčice, ktoré človek vzal a zasial na svojom poli.
To zrnko je naozaj najmenšie zo všetkých semien, ale keď vyrastie, je väčšie než ostatné rastliny a stane sa stromom, takže nebeskí vtáci priletia a uhniezdia sa v jeho konároch. "
Povedal im ešte iné podobenstvo: "Nebeské kráľovstvo je podobné kvasu, ktorý vzala žena a zarobila do
troch mierok múky, až všetko nakyslo."

mt13: 45
Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi hľadajúcemu krásne perly, ktorý keď našiel jednu veľmi vzácnu perlu, šiel a predal všetko, čo mal, a kúpil ju. "
Nebeské kráľovstvo sa podobá vlečnej sieti hodenej do mora, naberajúcej zo všetkých druhov rýb, ktorú, keď bola naplnená, vytiahli rybári na breh, sadli si a zhromaždili to, čo bolo dobré, do nádob,  ale zlé vyhodili preč. To isté sa bude diať pri konci tohto sveta. Vyjdú anjeli a oddelia zlých od spravodlivých a vrhnú ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubov. "

mt16: 24
Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: "Ak chce niekto prísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.
Ktokoľvek by si totiž chcel zachrániť dušu, stratí ju, ale kto by stratil svoju dušu pre mňa, nájde ju.
Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, ale uškodil svojej duši? A čo dá človek na oplátku za svoju dušu?
Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.

mt17: 24
Keď potom prišli do Kafarnauma, pristúpili k Petrovi vyberači chrámového ^ poplatku a povedali: "Váš
majster neplatí poplatok?"

A on povedal: "Platí." A keď išiel domov, Ježiš ho predišiel a povedal: "Čo myslíš, Šimon, od koho vyberajú pozemskí králi dane a poplatky? Od svojich synov, alebo od cudzích? "
A keď Peter odpovedal: "Od cudzích," Ježiš mu povedal: "Synovia sú teda slobodní!
Ale aby sme ich neurazili, choď k moru, hoď udicu a prvú vylovenú rybu vezmi a keď jej otvoríš ústa, nájdeš tam peniaz. Ten vezmi a daj im ho za mňa i za seba.

mt18: 1
V tú dobu prišli k Ježišovi učeníci a hovorili: "Kto je teda v nebeskom kráľovstve najväčší?"
Ježiš k sebe zavolal malé dieťa, postavil ho medzi nich a povedal: "Veru, hovorím vám, že kým sa neobrátite a nebudete ako malé deti, vôbec do nebeského kráľovstvo nevojdete.
A preto ktokoľvek sa poníži a bude ako toto malé dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. A ktokoľvek by prijal jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. "
Ktokoľvek by pohoršil jedného z týchto maličkých, ktorí veria vo mňa, bolo by pre neho lepšie, keby mu na krk zavesili veľký mlynský kameň a utopili ho v morskej hlbine.
Beda svetu kvôli pohoršeniu! Pohoršenie síce musí prísť, ale beda človeku, skrze ktorého pohoršenie prichádza.

mt18: 12
Čo myslíte, keby nejaký človek mal sto oviec a jedna z nich by zablúdila, nenechá tých deväťdesiatdeväť na horách a nepôjde hľadať tú blúdiacu?
A keď sa stane, že ju nájde, hovorím vám iste, že sa z nej raduje viac ako z tých deväťdesiatich deviatich, ktoré nezablúdili.
Práve tak nie je vôľa vášho Otca v nebesiach, aby zahynul jediný z týchto maličkých. "

mt18: 23
Nebeské kráľovstvo je totiž podobné kráľovi, ktorý bol so svojimi sluhami.
A keď začal rátať, bol privedený jeden, ktorý mu dlhoval desať tisíc hrivien.
Keď potom nemal čím zaplatiť, rozkázal jeho pán, aby ho predali aj so ženou, s deťmi a so všetkým, čo mal, a tým aby sa zaplatil dlh.
Ten služobník teda padol a začal sa mu klaňať sa slovami:, Pane, maj so mnou trpezlivosť a všetko ti zaplatím! '
Ten pán sa teda nad ním zľutoval, prepustil ho a dlh mu odpustil.
Keď ale ten sluha odišiel, našiel jedného zo svojich spolusluhov, ktorý mu dlhoval sto denárov, chytil ho a začal ho škrtiť so slovami: Zaplať mi, čo si dlžen! '
Ten spoluslužobník teda padol k jeho nohám a prosil ho:, Maj so mnou trpezlivosť a všetko ti zaplatím!'
Ale on nechcel. Odišiel a dal ho do väzenia, kým by nezaplatil, čo dlhuje.
Keď potom jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili; šli k svojmu pánovi a rozpovedali mu všetko, čo sa stalo.
Vtedy ho jeho pán zavolal a povedal mu:, Ty zlý sluha,! Odpustil som ti celý ten dlh, pretože si ma prosil.
Nemal si sa aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa zľutoval ja nad tebou? '

A vtedy sa jeho pán nahneval a dal ho mučiteľom, kým nezaplatí všetko, čo mu dlhoval.
To isté urobí aj môj nebeský Otec vám, ak každý zo srdca neodpustíte svojmu bratovi ich prehrešky."

mt19: 12
Sú eunuchovia, ktorí sa tak narodili z lona matky, sú eunuchovia, ktorí sa nimi stali ľudským pričinením, a sú eunuchovia, ktorí sa nimi stali sami pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech to prijme.

mt19: 16
A hľa, prišiel k nemu jeden muž a povedal mu: "Učiteľ dobrý, čo dobrého robiť, aby som mal večný život?"
On mu však povedal: "Prečo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, len jediný - Boh. Ak chceš ale vstúpiť do života, zachovávaj prikázania. "
Spýtal sa ho: "Ktoré?" Ježiš povedal: "'Nezabiješ! Nescudzoložíš nebudeš kradnúť, nevydáš krivé
svedectvo', Cti svojho otca i matku 'a, budeš milovať svojho blížneho ako sám seba.' "
Ten mladík mu povedal: "Toto všetko som zachovával od mladosti. Čo mi ešte chýba? "
Ježiš mu povedal: "Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj svoj majetok, daj ho chudobným a budeš mať poklad v nebi. A poď, nasleduj ma. "
Keď ale mladík počul to slovo, smutne odišiel. Mal totiž mnoho majetku.

MT20: 1
Nebeské kráľovstvo je totiž podobné hospodárovi, ktorý vyšiel za svitania, aby najal robotníkov na svoju vinicu.
Dohovoril sa s robotníkmi za denár za deň a poslal ich do svojej vinice.

A keď okolo tretej dennej hodiny vyšiel von, videl iných, ako stoja záhaľčivo na námestí.
Povedal im teda: Choďte aj vy na tú vinicu a dám vám, čo bude spravodlivé. '
A oni šli. Potom znovu vyšiel von okolo šiestej a deviatej hodiny a urobil to isté.
Keď potom vyšiel okolo jedenástej hodiny, našiel iných, ako stoja a zaháľajú. Povedal im:, Prečo tu stojíte a celý deň zaháľate? '
Oni mu povedali:, Pretože nás nikto nenajal. 'Povedal im teda: Choďte aj vy na tú vinicu a dostanete, čo bude spravodlivé. '
Keď potom nastal večer, povedal pán vinice svojmu správcovi:, Zavolaj robotníkov a zaplať im mzdu, počnúc od posledných až po prvého. '
A keď prišli tí, ktorí boli najatí okolo jedenástej hodiny, dostali po denári.
Keď potom prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac, ale aj oni dostali každý jeden denár.
A keď ho dostali, začali reptať proti hospodárovi.
Hovorili:, Títo posledný pracovali jednu hodinu a ty si ich postavil na roveň nám, ktorí sme niesli
bremeno celého dňa a horúco. '
On však jednému z nich odpovedal:, Priateľu, ja ti nekrivdím. Vari si sa so mnou nezjednal za denár?
Vezmi si, čo je tvoje, a choď, ja ale chcem tomuto poslednému dať rovnako ako tebe.
Vari si nesmiem na svojom robiť, čo chcem? Alebo máš závistlivé oko, pretože som dobrý? '
Takto budú poslední prvými a prví poslednými. Je totiž veľa povolaných, ale málo vyvolených. "

MT20: 25
Ježiš ich zavolal k sebe a povedal: "Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a velikáni nad nimi
užívajú moc.
Tak to ale medzi vami nebude. Ktokoľvek by medzi vami chcel sa stať veľkým, bude vaším služobníkom. A ktokoľvek by chcel byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom.
Práve tak Syn človeka neprišiel, aby sa mu slúžilo, ale aby slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. "

mt21: 18
Keď sa potom za svitania vracal do mesta, pocítil hlad.
A keď uvidel pri ceste jeden figovník, išiel k nemu, ale nenašiel na ňom nič, len lístie. Povedal mu teda: "Nech sa z teba naveky už neurodí ovocie! "A figovník hneď vyschol.
Keď to videli učeníci, divili sa a povedali: "Ako to, že figovník tak naraz vyschol?"
Ježiš im teda odpovedal: "Veru, hovorím vám, ak budete mať vieru a nebudete pochybovať, nielenže budete môcť s figovníkom urobiť toto, ale aj keby ste povedali tomuto vrchu: Zdvihni sa a hoď sa do mora! 'stane sa to.
A všetko, o čokoľvek by ste prosili v modlitbe, dostanete, keď budete veriť. "

mt21: 33
Počúvajte iné podobenstvo: Istý hospodár, ktorý vysadil vinicu, ohradil ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval.
Keď sa potom priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali úrodu.
Vinári však vzali jeho sluhov a jedného zbili, iného zabili a ďalšieho ukameňovali.
Poslal teda znovu iných sluhov, viac ako predtým, a tým urobili to isté.
Nakoniec k nim poslal svojho syna. Povedal si:, Môjho syna budú mať vo vážnosti. '
Keď ale vinári toho syna uvideli, povedali si: Toto je dedič, poďme, zabime ho a zmocníme sa jeho dedičstva. '
Potom ho chytili, vyhodili z vinice a zabili.
Čo teda urobí pán vinice tým vinohradníkom, keď príde? "
Oni mu povedali: "Tých zlosynov zla zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú odovzdávať ovocie v čase jeho zberu.

mt22: 2
Nebeské kráľovstvo je podobné kráľovi, ktorý svojmu synovi vystrojil svadbu.
Poslal svojich sluhov, aby zvolali na svadbu tých, ktorí boli pozvaní, ale oni nechceli prísť.
Poslal teda znovu iných sluhov a povedal im:, Povedzte pozvaným: Hľa, pripravil som pre vás svojou hostinu. Moje býky a môj vykŕmený dobytok sú zabití a všetko je pripravené; poďte na svadbu! '
Oni však na to nedbali a odišli jeden na svoj statok a iný za svojím obchodom.
Ostatní sa potom chopili jeho služobníkov, potupili ich a zabili.
Keď to kráľ počul, rozhneval sa, poslal svoje vojská a tie vrahov zahubili a ich mesto spálili.
Vtedy povedal svojim sluhom:, Svadba je síce pripravená, ale tí, ktorí boli pozvaní, neboli hodní.
Preto choďte na nárožia a kohokoľvek nájdete, pozývajte na svadbu.
A tí služobníci vyšli na ulice a zhromaždili všetkých, ktorých našli - zlých aj dobrých a tak sa svadobná miestnosť naplnila hodovníkmi.
Vtedy vošiel kráľ, aby sa pozrel na hostí a uvidel tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného rúcha.
Povedal mu:, Priateľu, ako si sem vošiel bez svadobného rúcha? 'A on onemel.
Kráľ teda povedal sluhom: Zviažte mu nohy a ruky, vezmite ho a vyhoďte do tej vonkajšia tmy! tam bude plač a škrípanie zubov. 'Je totiž veľa povolaných, ale málo vyvolených. "

mt22: 36
Učiteľ, ktoré je najväčšie prikázanie v Zákone? "
Ježiš mu povedal: "'Budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou.'
To je prvé a najväčšie prikázanie.
Druhé je mu podobné:, Budeš milovať svojho blížneho ako sám seba. '
Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci. "

mt24: 42
Preto bdejte, lebo neviete, v ktorú hodinu príde váš Pán.
Vedzte však, že keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, bdel by a nenechal by ho prekopať sa do jeho domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej netušíte. "
Kto je teda ten verný a múdry sluha, ktorého pán ustanovil nad svojou čeľaďou, aby im dával pokrm v patričný čas?
Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť.
Veru, hovorím vám, že ho ustanoví nad celým svojím majetkom.

MT25: 2
Päť z nich bolo rozumných a päť pochabých.
Keď tie pochabé brali svoje lampy, si so sebou nevzali olej.
Ty rozumné si však so svojimi lampami vzali tiež olej v nádobkách.
Keď potom ženích dlho neprichádzal, začali všetky driemať a zaspávať.
A o polnoci nastal krik:, Hľa, ženích prichádza! Vyjdite mu v ústrety! '
Všetky panny teda vstali a pripravili si svoje lampy.
Pochabé potom povedali rozumným: Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. '
Rozumné im ale odpovedali:, Nebude ho dosť pre nás i pre vás. Radšej choďte k predavačom a kúpte si.'
A keď odišli kupovať olej, prišiel ženích a tie, ktoré boli pripravené, vošli s ním na svadbu. A dvere boli zatvorené. Potom ale prišli aj tie zostávajúce panny a vraveli:, Pane, Pane, otvor nám! '
Ale on im odpovedal:, Veru, hovorím vám, že vás nepoznám. '

MT25: 14
Je to totiž ako keď človek pri odchode na cestu zavolal sluhov a zveril im svoj majetok.
Jednému dal päť talentov, inému dva a inému jednu, každému podľa jeho schopností, a odcestoval.
Ten, ktorý dostal päť talentov, hneď šiel, nechal ich zarábať a získal iných päť hrivien.
Rovnako tak aj ten, ktorý dostal dve, získal druhé dve.
Ale ten, ktorý dostal jednu, odišiel, vykopal jamu do zeme a tak skryl peniaze svojho pána.
Potom po dlhej dobe pán tých sluhov prišiel a počítal s nimi účty.
Keď pristúpil ten, ktorý dostal päť hrivien, priniesol ďalších päť hrivien a povedal:, Pane, dal si mi
päť hrivien a pozri sa, získal som ďalších päť. '
Jeho pán mu teda povedal:, Výborne, môj dobrý a verný sluha. Bol si verný nad málom, preto ťa ustanovím nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. '
Potom pristúpil ten, ktorý dostal dve hrivny a povedal:, Pane, dal si mi dve hrivny a pozri sa, získal som ďalšie dve. '
Jeho pán mu povedal:, Výborne, môj dobrý a verný sluha. Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. '
Potom pristúpil aj ten, ktorý dostal jednu hrivnu a povedal:, Pane, vedel som, že si prísny človek, že žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal.
A tak som odišiel a skryl tvoju hrivnu v zemi, pretože som sa bál. Hľa, tu máš, čo je tvoje. '
Jeho pán mu však odpovedal:, Ty zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsypal!
Mal si teda dať moje peniaze peňazomencom a ja by som, až prídem, vzal, čo mi patrí i s úrokom.
Vezmite mu teda talent a dajte ho tomu, kto má desať hrivien.
Každému, kto má, bude dané a bude mať hojnosť, ale tomu, kto nemá, bude vzaté i to, čo má. A toho neužitočného sluhu vyhoďte do tej vonkajšia tmy. Tam bude plač a škrípanie zubov. '"

MT25: 31
Keď potom príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci svätí anjeli, vtedy sa posadí na tróne svojej slávy.
Všetky národy budú zhromaždené pred ním a on ich oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov.
Ovce postaví po svojej pravici, ale capov zľava.
Potom kráľ povie tým po svojej pravici:, Poďte vy, kto ste požehnaní od môjho Otca, prijmite za svoje dedičstvo to kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od založenia sveta.
Lebo som bol hladný a vy ste mi dali najesť, bol som smädný a dali ste mi piť, bol som cudzincom a prijali ste ma.
Bol som nahý a priodeli ste ma, bol som chorý a navštívili ste ma, bol som vo väzení a prišli ste za
mnou. '
Vtedy mu spravodliví povedia:, Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili ťa, alebo smädného a dali sme ti napiť?
Kedy sme ťa videli ako cudzinca a prijali ťa, alebo nahého a priodeli ťa?
Kedy sme ťa videli chorého alebo v žalári a prišli sme k tebe? '
A kráľ im odpovie:, Veru, hovorím vám, že čokoľvek ste urobili najmenšiemu z týchto mojich bratov, to ste urobili mne. '
Potom povie aj tým po ľavici: Iďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený pre diabla s jeho anjelmi, pretože som hladoval a nedali ste mi jesť, bol som smädný a nedali ste mi piť.
Bol som cudzincom a neprijali ste ma, nahý a neobliekli ste ma, bol som chorý a vo väzení a vy ste ma nenavštívili. '
Vtedy mu odpovedí aj oni a povedia:, Pane, kedy sme ťa videli hladného alebo smädného alebo ako cudzinca alebo nahého alebo chorého alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?
Vtedy im odpovie:, Veru, hovorím vám, že čokoľvek ste neurobili najmenšiemu z týchto, to ste neurobili mne! '
A tak títo pôjdu do večných múk, ale spravodliví do večného života. "

MR3: 31
Vtedy prišli jeho bratia a matka. Zostali vonku a odkázali mu, že ho volajú.
A okolo neho sedel zástup ľudí. Povedali mu: "Pozri sa, tvoja matka a tvoji bratia sú vonku a hľadajú ťa."
On im odpovedal: "Kto je moja matka a moji bratia?"
Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: "Hľa, to je moja matka a moji bratia.
Ktokoľvek totiž koná Božiu vôľu, ten je môj brat a sestra a matka. "

MR4: 24
Povedal im tiež: Dávajte pozor na to, čo počúvate. Akú mierou meriate, takou vám bude odmerané a vás počúvajúcim bude pridané.
Tomu, kto má, bude dané, a tomu, kto nemá, bude vzaté i to, čo má.

MR4: 26
Potom povedal: "Božie kráľovstvo pôsobí tak, ako keď človek hodí zrno na zem a spí a vstáva vo dne aj v noci a to zrno klíči a rastie, a on nevie ako.
Krajina totiž plodí úrodu sama - najskôr steblo, potom klas a potom plno zrna v klase.
A keď úroda dozreje, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva. "

mr9: 41
Ktokoľvek by vám totiž dal na pitie pohár vody v mojom mene, pretože ste Kristovi, hovorím vám iste, že rozhodne nestratí svoju odmenu. Ktokoľvek by pohoršil jedného z týchto maličkých, ktorí veria vo mňa, bolo by pre neho oveľa lepšie, keby mu na krk zavesili mlynský kameň a hodili ho do mora.
Keby ťa zvádzala tvoja ruka, odtni ju. Je pre teba lepšie vojsť do života zmrzačený, ako mať obe ruky a ísť do pekla, do toho neuhasiteľného ohňa, kde 'ich červ neumiera a oheň nehasne'.
A keby ťa zvádzala tvoja noha, odtni ju. Je pre teba lepšie vojsť chromý do života, než mať obe nohy a byť uvrhnutý do pekla, do toho neuhasiteľného ohňa, kde 'ich červ neumiera a oheň nehasne'.
A keby ťa zvádzalo tvoje oko, odhoď ho. Je pre teba lepšie vojsť jednooký do Božieho kráľovstva, ako mať obe oči a byť uvrhnutý do pekelného ohňa, kde 'ich červ neumiera a oheň nehasne'.
Lebo každý bude ohňom solený a každá obeť bude solená soľou.
Soľ je dobrá. Keď ale soľ prestane byť slaná, čím ju osolíte? Majte v sebe soľ a žite spolu v pokoji.

mr12: 1
Vtedy k nim začal hovoriť v podobenstvách: Jeden človek vysadil vinicu, ohradil ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval.
A keď bol čas oberačky, poslal k vinohradníkom sluhu, aby od vinárov prevzal diel z úrody vinice.
Oni ho však vzali, zbili a poslali preč s prázdnou.
A tak k nim znova poslal iného sluhu. Toho kameňovali, poranili na hlave a poslali preč zohaveného.
Poslal teda opäť iného. A toho zabili a mnoho iných tiež. Niektorých bili a iných zabíjali.
Mal ale ešte jediného syna, svojho milovaného a tak k nim nakoniec poslal jeho sa slovami: Môjho syna budú mať vo vážnosti.
Ale tí vinári povedali jedni druhým: Toto je dedič, poďte, zabime ho a dedičstvo bude naše.
A tak ho vzali, zabili a vyhodili z vinice.
Čo teda urobí pán vinice? Príde a vinohradníkov zahubí a vinicu dá iným.
Nečítali ste snáď Písmo? Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, sa stal hlavným kameňom klenby.
Stalo sa to od Pána a je to v našich očiach div.
Chceli ho teda zatknúť, ale zľakli sa zástupu. Spoznali totiž, že to podobenstvo povedal o nich. A tak ho nechali a odišli.

mr12: 13
Potom k nemu poslali niekoľko farizejov a herodiánov, aby ho chytili za slovo.
Prišli teda a povedali mu: Majstre, vieme, že si pravdivý a na nikoho nedbáš, lebo nehľadíš na to, kto je kto, ale pravdivo učíš Božej ceste. Je správne dávať cisárovi daň alebo nie? Máme dávať alebo nedávať?
On ale poznal ich pokrytectvo a povedal im: Prečo ma pokúšate? Prineste mi peniaz, nech sa pozriem.
A keď ho priniesli, povedal im: Čí je tento obraz a nápis? Povedali mu: Cisárov.
Ježiš im teda odpovedal: Dajte to, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu. A nad tým sa divili.

mr12: 28
A keď jeden zo zákonníkov počul, ako sa spolu hádajú, a spoznal, že im dobre odpovedal, pristúpil a opýtal sa ho: Ktoré prikázanie je zo všetkých najprednejšie?
Ježiš mu odpovedal: Najprednejšie zo všetkých je prikázanie: Počuj, Izrael: Pán, náš Boh, je jeden Pán.
Preto budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou a zo všetkej svojej sily. To je prvé prikázanie. A druhé, podobné, je toto: Milovať budeš svojho blížneho ako sám seba.
žiadne prikázania nie je väčšia ako tieto dve.

mr12: 38
Vo svojom vyučovaní im teda hovoril: Varujte sa zákonníkov, ktorí sa chcú prechádzať v slávnostných
plášťoch a byť pozdravovaní na trhoviskách, sedieť na predných sedadlách v zhromaždeniach a na čestných miestach pri večeriach, ktorí vyjedajú domy vdov a predstierajú dlhé modlitby. Tí dostanú ťažší rozsudok.
Potom sa posadil naproti chrámovej pokladnici a pozeral sa, ako do nej ľudia hádžu peniaze. A veľa bohatých tam hádzalo veľa.
Keď potom prišla jedna chudobná vdova a vhodila dve drobné mince (čo je jeden štvrták).
Vtedy zvolal svojich učeníkov a povedal im: Veru, hovorím vám, že táto chudobná vdova dala viac ako všetci, čo hádzali peniaze do pokladnice. Všetci totiž dávali zo svojho nadbytku, ale táto žena dala zo svojho nedostatku všetko, čo mala, celé svoje živobytie.

mr13: 33
Dávajte pozor, buďte bdelí a modlite sa, veď neviete, kedy nastane ten čas.
Je to ako keď človek odišiel na cestu: opustil svoj dom a dajúc svojim sluhom každému určil jeho prácu a vrátnikovi prikázal, aby bdel.
Preto bdejte, lebo neviete, kedy príde pán domu - či večer alebo o polnoci alebo za spevu kohúta alebo za svitania.
Aby vás azda, keď príde nečakane, nenašiel spať.
A čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte.

luk5: 30
Ale ich zákonníci a farizeji šomrali a hovorili jeho učeníkom: "Prečo jete a pijete s colníkmi a hriešnikmi? "
Ježiš im však odpovedal: "Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí.
Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. "
A oni mu povedali: "Prečo sa Jánovi učeníci často postia a modlia, podobne aj učeníci farizejov, ale Tvoji jedia a pijú? "
On im teda povedal: "Môžete prinútiť ženíchových priateľov, aby sa postili, kým je ženích s nimi?
Prídu však dni, kedy od nich ženích bude odňatý a vtedy, v tých dňoch, sa budú postiť. "
Povedal im potom aj toto podobenstvo: "Nikto neprišíva záplatu z nového plášťa na starý; inak by totiž trhal ten nový a k starému sa nehodí záplata z nového.
Nikto tiež neleje nové víno do starých nádob; inak totiž nové víno roztrhne tie nádoby a samo vytečie a nádoby sa zničia.
Nové víno sa predsa má liať do nových nádob a tak sa oboje zachová.
A nikto, kto pije staré, nechce hneď nové, lebo hovorí: 'Staré je lepšie.' "

luk6: 35
Vy však milujte svojich nepriateľov a konajte dobro; požičiavajte a neočakávajte nič naspäť. Vtedy bude vaša odplata veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je láskavý aj k nevďačným a zlým.
Buďte teda milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. "
"Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení. Odpúšťajte a bude vám odpustené.
Dávajte a bude vám dané. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a pretekajúca dajú do vášho lona. Akou mierou totiž meriate, takou vám bude tiež odmerané. "

"Luk7: 2
A jeden stotník mal na smrť chorého sluhu, ktorého si veľmi cenil.
Keď teda počul o Ježišovi, poslal k nemu židovských starších a prosil ho, aby prišiel a uzdravil jeho služobníka.
Prišli teda k Ježišovi a úpenlivo ho prosili slovami: "Je hoden, aby si to pre neho urobil.
Veď miluje náš národ, aj synagógu nám postavil. "
Ježiš teda išiel s nimi. A keď už bol neďaleko od domu, poslal k nemu stotník priateľov, aby mu povedali:
"Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu.
Preto som sa ani nepokladal za hodného, aby som prišiel k tebe. Ale povedz slovo a môj sluha bude uzdravený.
Veď aj ja som človek, postavený pod moc a mám pod sebou vojakov. Tomuto poviem 'Choď' a on ide a inému 'Príď' a on príde; a svojmu sluhovi 'Urob toto' a urobí to. "
Keď to Ježiš počul, zadivil sa nad ním, obrátil sa a povedal zástupu, ktorý išiel za ním: "Hovorím vám,
že ani v Izraeli som tak veľkú vieru nenašiel. "

Luk7: 41
"Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov. Jeden dlhoval päťsto denárov a druhý päťdesiat.
A keď nemali čím zaplatiť, odpustil obidvom. Povedz teda, ktorý z nich ho bude viac milovať? "
Šimon odpovedal: "Mám za to, že ten, ktorému viac odpustil." On mu povedal: "Správne usudzuješ."

Luk8: 16
"Nikto, keď rozsvieti lampu, nepokrýva jej nádobou a nestavajú pod posteľ, ale stavia ju na stojan, aby tí, ktorí vchádzajú, videli svetlo. Nie je totiž nič tajného, čo nebude zjavené, ani ukrytého, čo nebude poznané a nevyjde najavo.
Preto dávajte pozor na to, ako počúvate. Tomu, kto má, bude dané, ale tomu, kto nemá, bude vzaté aj to, čo si myslí, že má. "

Luk9: 46
Vtedy medzi nimi vyvstala otázka, kto z nich je najväčší.
Keď ale Ježiš videl myslenia ich srdca, vzal dieťa, postavil ho vedľa seba a povedal im: "Ktokoľvek by prijal toto dieťa v mojom mene, mňa prijíma, a ktokoľvek by prijal mňa, prijíma Toho, ktorý ma poslal. Lebo kto je medzi vami všetkými najmenší, ten bude veľký. "
Ján teda odpovedal: "Učiteľ, videli sme niekoho, ako v tvojom mene vyháňa démonov, a bránili sme mu, pretože nechodí s nami. "Ale Ježiš mu povedal:" Nebráňte mu. Veď kto nie je proti nám, je s nami."

Luk9: 57
A keď išli, stalo sa, že mu niekto na ceste povedal: "Pane, budem ťa nasledovať, kamkoľvek pôjdeš."
Ježiš mu teda povedal: "Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá, kde by
zložil hlavu. "Vtedy povedal inému:" Poď za mnou. "Ale on povedal:" Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať svojho otca. "
Ježiš mu však povedal: "Nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych, ale ty choď a káž Božie kráľovstvo!" A ešte iný mu povedal: "Pôjdem za tebou, Pane, ale najskôr mi dovoľ, nech sa rozlúčim s tými, ktorí sú v mojom dome.
Ale Ježiš mu povedal: "Nikto, kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo."

Luk10: 20
Neradujte sa však z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale skôr sa radujte, že vaše mená sú zapísané v nebesiach. "
V tú hodinu zaplesal Ježiš v Duchu a povedal: "Chválim ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich nemluvňatám. Iste, Otče, lebo tak sa ti zapáčilo.
Všetko mi odovzdal môj Otec a nikto nevie, kto je Syn, iba Otec, a kto je Otec, iba Syn a ten, komu by Syn chcel zjaviť. "

Luk10: 23
A keď sa obrátil k učeníkom, povedal im samotným: "Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vy vidíte.
Hovorím vám totiž, že mnohí proroci a králi chceli uvidieť, čo vy vidíte, ale nevideli, a počuť, čo počujete, ale nepočuli. "

Luk10: 25
A hľa, jeden učený v Zákone vstal a skúšal ho slovami: "Učiteľ, čo mám urobiť, aby som sa stal dedičom večného života? "
On mu povedal: "Čo je napísané v Zákone? Ako tam čítaš?"
A on odpovedal: "Budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou, zo všetkej svojej sily a celou svojou mysľou a svojho blížneho ako sám seba. "
Ježiš mu teda povedal: "Správne si odpovedal. Rob to a budeš žiť."
Ale on sa chcel sám ospravedlniť, a tak povedal Ježišovi: "A kto je môj blížny?"
Ježiš mu odpovedal: "Jeden človek išiel z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho olúpili a zranili, potom odišli a nechali ho polomŕtveho.
A náhodou išiel tou cestou istý kňaz, a keď ho uvidel, prešiel okolo po náprotivnej strane.
Podobne aj Levita, keď prišiel na to miesto a uvidel ho, prešiel po náprotivnej strane.
Prišiel k nemu ale tiež jeden Samaritán, ktorý tadiaľ cestoval, a keď ho uvidel, bol pohnutý súcitom.
Pristúpil, obviazal jeho rany a nalial na ne olej a víno. Potom ho položil na svoje zviera, doviezol ho do hostince a postaral sa o neho.
Keď potom druhý deň odchádzal, vytiahol dva denáre, dal ich hostinskému a povedal mu: 'Postaraj sa o
neho, a čokoľvek by si vynaložil, ja ti zaplatím, až sa vrátim. '
Kto z tých troch sa ti teda zdá byť blížnym toho, ktorý upadol medzi lupičov? "
A on povedal: "Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo." Ježiš mu teda povedal: "Choď a rob tak aj ty."

Luk11: 1
A stalo sa, že sa na jednom mieste modlil, a keď prestal, povedal mu jeden z jeho učeníkov: "Pane, nauč
nás modliť sa, tak ako Ján naučil svojich učeníkov. "
Povedal im teda: "Keď sa modlíte, hovorte: Otče náš, ktorý si v nebesiach, nech sa posvätí tvoje meno!
Nech príde tvoje kráľovstvo! Nech sa stane tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi.
Náš denný chlieb nám dávaj každý deň.
A odpusť nám naše hriechy; lebo aj my odpúšťame každému, kto sa previňuje proti nám. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. "

Luk11: 5
Vtedy im povedal: "Niekto z vás bude mať priateľa, pôjde k nemu o polnoci a povie mu: 'Priateľu, požičaj mi tri chleby, pretože ku mne prišiel z cesty môj priateľ a nemám, čo by som mu ponúkol. '
A on mu zvnútra odpovie: 'Neobťažuj ma! Dvere sú už zatvorené a moje deti sú so mnou v posteli. nemôžem vstať a dať ti to. '
Hovorím vám: aj keby nevstal a nedal mu to, pretože je jeho priateľ, kvôli jeho neodbytnosti sa predsa zdvihne a dá mu, čokoľvek potrebuje. "
"A tak vám hovorím: Proste a bude vám dané, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené. Lebo každý, kto prosí, dostáva a kto hľadá, nájde a tomu, kto klope, bude otvorené.
Ktorý z vás, otcov, podá synovi kameň, keď ho prosí o chlieb? Alebo o rybu - podá mu azda miesto ryby hada?
Alebo keď si pýta vajce, podá mu snáď škorpióna?
Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, čím viac váš nebeský Otec dá Ducha Svätého tým, čo ho prosia? "

Luk11: 21
Keď silný ozbrojenec stráži svoj palác, jeho majetok je v kľude.
Ale keď na neho príde niekto silnejší ako on a premôže ho, vezme mu všetku výzbroj, na ktorú sa spoliehal, a jeho korisť rozdelí.
Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozptyľuje. "

Luk11: 33
"Nikto, keď rozsvieti lampu, nestava ju do skrýše, ani pod nádobu, ale na stojan, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo.
Lampou tela je oko. Ak je teda tvoje oko prosté, je jasné aj celé tvoje telo. Akonáhle je však zlé, je aj
tvoje telo temné.
Daj teda pozor, aby svetlo, ktoré je v tebe, nebolo tmou.
Keď potom bude celé tvoje telo jasné a nebude mať žiadnu temnú časť, celé bude jasné, ako keď ťa lampa ožaruje svojím jasom. "

Luk11: 37
A keď hovoril, prosil ho jeden farizej, aby u neho obedoval. Vošiel teda a posadil sa za stôl.
A keď to ten farizej uvidel, začudoval sa, že sa pred obedom neumyl.
Pán mu teda povedal: "Vy farizeji teraz čistíte pohár a misu zvonka, ale vaše vnútro je plné lúpeže a skazenosti. Blázni! Či Ten, ktorý stvoril vonkajšok, nestvoril aj vnútro?
Radšej teda dávajte ako milosrdný dar to, čo máte vo vnútri, a hľa, všetko vám bude čisté.
Ale beda vám, farizeji, že odovzdávate desiatky z mäty a z ruty a z každej byliny, ale nespomínam právo a Božiu lásku. Tieto veci ste mali robiť a tamtie nezanedbávať.
Beda vám, farizeji, lebo milujete čestné sedadla na zhromaždeniach a pozdravy na trhoviskách.
Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo ste ako neoznačené hroby - ľudia po nich chodia, ani to nevedia. "
Jeden z učených v zákone mu teda odpovedal: "Učiteľ, keď takto hovoríš, haníš aj nás."
Ale on povedal: "Aj vám učeným v Zákone beda, lebo zaťažujete ľudí neznesiteľnými bremenami a sami sa tých bremien nedotýkate ani jedným prstom.
Beda vám, lebo staviate hroby prorokov, ktorých vaši otcovia zabili, a tak dosvedčujete a schvaľujete skutky svojich otcov. Oni ich totiž zabili a vy im staviate hroby.
Preto tiež Božia múdrosť povedala: 'Pošlem k nim prorokov a apoštolov a z tých niektorých zabijú a iných budú prenasledovať, 'aby od tohto pokolenia bola vyžiadaná krv všetkých prorokov preliata od založenia sveta, od Ábelovej krvi až po krv Zachariáša, ktorý zahynul medzi oltárom a chrámom. Áno, hovorím vám, že bude vyžiadaná od tohto pokolenia.
Beda vám učeným v Zákone, lebo ste vzali kľúč poznania! Sami ste nevošli a tým, ktorí vchádzali, ste zabránili. "

Luk12: 16
Vtedy im povedal podobenstvo: "Pole jedného bohatého človeka prinieslo hojnú úrodu.
Premýšľal teda a povedal si: 'Čo budem robiť? Veď nemám, kam by som zhromaždil svoju úrodu! '
Potom povedal: 'Urobím toto: Zborím svoje stodoly a postavím väčšie a tam si zhromaždím všetku svoju úrodu aj svoj tovar. A svojej duši poviem: Duša, máš veľa tovaru uloženého na mnoho rokov. Odpočívaj, jedz, pi, raduj sa!'
Ale Boh mu povedal: 'Blázon, túto noc od teba vyžiadajú tvoju dušu a čie bude to, čo si pripravil?'
Tak je to s každým, kto si hromadí poklady a nie je bohatý v Bohu. "

Luk12: 33
Predávajte svoj majetok a dávajte milosrdné dary. Urobte si mešce, ktoré nestarnú, nehynúci poklad v nebi, kam zlodej neprichádza a kde moľ neničí.
Veď kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. "
"Vaše bedrá nech sú opásané a lampy zažaté.

Luk13: 6
Rozprával teda toto podobenstvo: "Ktosi mal vo vinici zasadený figový strom. Prišiel potom na ňom hľadať ovocie, ale nenašiel. Povedal teda vinári: 'Hľa, tri roky prichádzam a hľadám na tomto figovníku ovocie, ale nenachádzam. Poraz ho. Prečo má ešte aj zem? '
Ale on mu odpovedal: 'Pane, nechaj ho ešte tento rok, až ho okopem a pohnojím, ponesie snáď ovocie. A ak nie, porazíš ho potom. '"

Luk13: 23
Niekto mu povedal: "Pane, je málo tých, ktorí budú spasení?" On im však povedal:
"Snažte sa vojsť tesnou bránou, lebo vám hovorím, že mnohí sa budú pokúšať vojsť, ale nebudú môcť.
Keď hospodár vstane a zatvorí dvere, vtedy začnete stáť vonku, udierať na dvere a hovoriť: 'Pane, Pane, otvor nám, 'a on vám odpovie:' Nepoznám vás, neviem, odkiaľ ste.'
Vtedy začnete hovoriť: 'Jedli sme a pili pred tebou a učil si na našich uliciach!'
A on povie: 'Hovorím vám, že vás nepoznám a neviem, odkiaľ ste. Odíďte odo mňa, všetci, kto konáte neprávosť! '

Luk14: 26
"Ak ide niekto ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matku i ženu i deti i bratov i sestry a dokonca aj svoju vlastnú dušu, nemôže byť mojím učeníkom.
A ktokoľvek nenesie svoj kríž a nejde za mnou, nemôže byť mojím učeníkom.
Lebo kto z vás, keď chce postaviť vežu, si najskôr nesadne a neprepočíta náklad, ak má na to, aby ju dokončil?
Aby snáď, keď by položil základ a nemohol stavbu dokončiť, nezačali sa mu posmievať všetci, ktorí by to videli, sa slovami: 'Tento človek začal stavať a nemohol to dokončiť.'
Alebo - ktorý kráľ si cestou do boja proti inému kráľovi najskôr nesadne, aby sa poradil, ak môže sa s desiatimi tisícami stretnúť s tým, ktorý proti nemu tiahne s dvadsiatimi tisícami?
Inak totiž k nemu pošle posolstvo, keď bude ešte ďaleko, a bude sa pýtať na podmienky mieru.
Tak teda žiaden z vás, kto sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.

Luk15: 4
"Kto z vás, ak má sto oviec a stratil by jednu z nich, nezanechá tých deväťdesiatdeväť na púšti a nejde za tou stratenou, kým ju nenájde?
A keď ju nájde, s radosťou ju vezme na plecia, a až príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im: Radujte sa so mnou, lebo som našiel svoju ovcu, ktorá bola stratená. '
Hovorím vám, že tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. "
"A ktorá žena, keď má desať mincí a jednu mincu stratí, nezažne sviecu, nenavštevuje dom a starostlivo
nehľadá, kým ju nenájde? A keď ju nájde, zvolá priateľky a susedky so slovami: 'Radujte sa so mnou, lebo som našla mincu, ktorú som stratila. 'Hovorím vám, že tak je radosť pred anjelmi Božími nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie. "

Luk15: 11
Vtedy povedal: "Jeden človek mal dvoch synov, z ktorých mladší povedal otcovi: 'Otče, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí.' A tak im rozdelil majetok.
Keď potom ten mladší syn po nemnohých dňoch všetko zhromaždil, odišiel do ďalekej krajiny a tam svoj majetok premrhal prostopašným životom.
Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trpieť núdzou.
Išiel teda a prichytil sa jedného obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje polia, aby pásol svine.
Vtedy túžil nasýtiť svoje brucho strukmiy, ktoré žrali svine, ale nik mu nedával ani to.
Keď však prišiel k sebe, povedal: 'Koľko nádenníkov môjho otca má hojnosť chleba, a ja umieram od hladu!
Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu a pred tebou!
Už nie som hoden byť nazývaný tvojím synom. Urob ma jedným zo svojich nádenníkov. '
A tak vstal a šiel k svojmu otcovi. A keď bol ešte veľmi ďaleko, jeho otec ho zbadal a pohnutý súcitom pribehol, padol mu okolo krku a pobozkal ho.
Ale syn mu povedal: 'Otče, zhrešil som proti nebu i pred tebou a nie som už hoden byť nazývaný tvojím  synom.'
Otec však povedal svojim sluhom: 'Prineste to prvé rúcho a oblečte ho a dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy. A priveďte to tučné teľa a zabite ho. Jedzme a veselo sa, lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil; bol stratený, a našiel sa. 'A začali sa veseliť.
Jeho starší syn však bol na poli, a keď prichádzal a priblížil sa k domu, počul hudbu a tanec.
Zavolal teda jedného zo sluhov a pýtal sa, čo to má byť.
A ten mu povedal: 'Tvoj brat prišiel a tvoj otec zabil vykŕmené teľa, že ho dostal naspäť zdravého.'
Ale on sa nahneval a nechcel vojsť. Jeho otec teda vyšiel a prosil ho.
On však otcovi odpovedal: 'Pozri, toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil jediný tvoj príkaz, ale nikdy si mi nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi.
Ale keď prišiel tento tvoj syn, ktorý prožral tvoje imanie s neviestkami, zabil si mu vykŕmené teľa! '
A on mu povedal: 'Synu, ty si vždycky so mnou a všetky moje veci sú tvoje.
Ale veseliť sa a radovať bolo potrebné, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy a ožil; bol stratený a je nájdený. '"

Luk16: 1
Svojim učeníkom potom povedal: "Bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu, a ten bol pred ním obvinený, že mrhá jeho majetkom. Zavolal ho teda a povedal mu: 'Čo to o tebe počúvam? Zlož účty zo svojho správcovstva, lebo už nemôžeš byť správcom. '
Správca si teda povedal: 'Čo budem robiť, keď mi môj pán berie správcovstva? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. Viem, čo urobím - aby ma ľudia, až budem zbavený správcovstva, prijali do svojich domov! '
Zavolal teda každého jednotlivého dlžníka svojho pána a prvému povedal: 'Koľko dlhuješ môjmu pánovi?'
A on povedal: 'Sto sudov oleja.' Povedal mu teda: 'Vezmi svoj úpis, rýchlo si sadni a napíš päťdesiat.'
Potom povedal inému: 'A ty koľko dlhuješ?' A on povedal: 'Sto korov pšenice.' Povedal mu teda: 'Vezmi
svoj úpis a napíš osemdesiat. '
A ten pán pochválil toho nepoctivého správcu, že konal rozumne. Synovia tohto sveta sú totiž vo svojom pokolení rozumnejší než synovia svetla.
A ja vám hovorím: Urobte si priateľov nepravým mamonou, aby vás, až skonáte, prijali do večných príbytkov.
Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom. A kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom.
Keď ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo?
A keď ste neboli verní v cudzom, kto vám dá to, čo je vaše?

Luk16: 19
"Bol bohatý človek, obliekal sa do purpuru a kmentu a každého dňa sa skvele radoval.
A bol jeden žobrák, menom Lazár, ktorý ležal pri jeho bráne plný vredov a túžil byť nasýtený odrobiniek, ktoré padali zo stola toho boháča. Dokonca aj psy prichádzali a lízali mu vredy.
Stalo sa potom, že ten žobrák zomrel a anjeli ho zaniesli do Abrahámovho náručia. A boháč zomrel tiež a bol pochovaný.
Potom v pekle pozdvihol svoje oči, keď bol v mukách, a zbadal z diaľky Abraháma a Lazára v jeho náručí. Vtedy ten boháč zvolal: 'Otče Abraháme, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec svojho prsta vo vode a ochladí môj jazyk, lebo trpím v tomto plameni! '
Abraham však povedal: 'Synu, spomeň si, že ty si si vo svojom živote vzal svoje dobré a podobne Lazár
zlé. on je teda teraz potešovaný, ale ty si trápený.
A okrem toho všetkého je medzi nami a vami ustanovená veliká priepasť, aby tí, ktorí chcú prekročiť
odtiaľto k vám alebo sa dostať odtiaľ k nám, nemohli. '
A on povedal: 'Prosím ťa teda, otče, aby si ho poslal do domu môjho otca, lebo mám päť bratov. Nech im svedčí, aby neprišli aj oni do tohto miesta múk! '
Abraham mu povedal: 'Majú Mojžiša a Prorokov. Nech poslúchnu ich. '
A on povedal: 'Nie, otče Abraháme; ale keby k nim išiel niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie. '
On mu ale povedal: 'Keď nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, neuveria, ani keby niekto vstal z mŕtvych. '"

Luk17: 1
Vtedy povedal učeníkom: "Nie je možné, aby pohoršenie neprišlo, ale beda tomu, skrze koho prichádzajú. Bolo by pre neho lepšie, keby mu na krk zavesili mlynský kameň a hodili ho do mora, než aby zviedol jedného z týchto maličkých.
Dávajte na seba pozor. Keby však proti tebe zhrešil tvoj brat, pokarhaj ho, a ak bude toho ľutovať, odpusť mu. A keby zhrešil proti tebe sedemkrát za deň a sedemkrát za deň by sa obrátil k tebe so slovami: 'Je mi to ľúto, 'odpusť mu. "

Luk18: 1
Rozprával im tiež podobenstvo, ako je potreba stále modliť sa a nepoľavovať.
Povedal: "V jednom meste bol jeden sudca, ktorý sa nebál Boha a človeka nehanbil.
A v tom meste bola vdova. Tá k nemu chodila a hovorila: 'Zastaň ma proti môjmu protivníkovi.'
On ale dlho nechcel. Potom si však povedal: 'Nebojím sa síce Boha, a človeka sa nehanbím, ale preto, že mi táto vdova nedáva nič, patri jej právo, aby snáď nakoniec neprišla a nezbila ma. '"
Pán teda povedal: "Počujte, čo hovorí nespravodlivý sudca!
A Boh nepomstil svojich vyvolených, ktorí k nemu volajú dňom i nocou? A bude im otáľať pomôcť?

Luk18: 9
Niektorým, ktorí sa spoliehali na seba, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, potom povedal aj toto podobenstvo:
"Dvaja ľudia vstupovali do chrámu, aby sa modlili; jeden bol farizej a druhý mýtnik.
Farizej sa postavil a takto sa sám pre seba modlil: 'Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia, bitkári, nespravodliví, cudzoložníci, alebo aj ako tento mýtnik.
Postím sa dvakrát do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo vlastním ... '
Mýtnik stál obďaleč a nechcel ani oči k nebu pozdvihnúť, ale bil sa do pŕs so slovami: 'Bože, buď, milostivý ku mne hriešnemu! 'Hovorím vám, že tento muž odišiel do svojho domu ospravedlnený skôr než tamten.
Každý, kto sa povyšuje, totiž bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený. "

Luk19: 12
Povedal teda: "Jeden urodzený človek odišiel do ďalekej krajiny, aby sa ujal kráľovstva a zase sa vrátil.
Predtým ale zavolal desiatich sluhov, dal im desať hrivien a povedal im: 'Podnikajte, kým neprídem.'
Jeho poddaní ho ale nenávideli a poslali za ním posolstvo s odkazom: 'Nechceme, aby tento nad nami kraľoval! '
Keď sa potom ujal kráľovstva, vrátil sa; a stalo sa, že si nechal zavolať  sluhov, ktorým dal peniaze, aby zistil, koľko kto zarobil. Prišiel teda prvý a povedal: Pane, tvoja hrivna získala desať hrivien. '
On mu odpovedal: 'Výborne, môj dobrý sluha. Pretože si bol verný v najmenšom, maj moc nad desiatimi mestami. '
Potom prišiel druhý a povedal: Pane, tvoja hrivna zarobila päť hrivien. '
A tomu povedal: 'Tiež ty buď nad piatimi mestami.'
Potom prišiel iný a povedal: 'Pozri, Pane, tvoja hrivna, ktorú som mal uloženú v šatke.
Bál som sa ťa totiž, lebo si prísny človek. Vyberáš, čo si neuložil, a žneš, čo si nezasial. '
A tomu povedal: 'Súdim ťa z tvojich vlastných úst zlý sluha. Vedel si, že som prísny človek, že vyberám, čo som neuložil, a žnem, čo som nezasial. Prečo si teda nedal moje peniaze na stôl peňazomencom, aby som si ich, až prídem, vybral aj s úrokmi? '
Vtedy povedal tým, čo tam stáli: 'Vezmite mu talent a dajte tomu, ktorý má desať hrivien.'
A oni mu povedali: 'Pane, má desať hrivien.'
'Hovorím vám totiž, že každému, kto má, bude dané, ale tomu, kto nemá, bude vzaté i to, čo má. Tých mojich nepriateľov, ktorí nechceli, aby som nad nimi kraľoval, potom priveďte sem a pobite predo mnou. '"

Luk21: 16
Budete však zrádzať aj rodičov a bratov,  príbuzných i priateľov a niektorých z vás vydajú na smrť. A všetci vás budú pre moje meno nenávidieť, ale ani vlas z vašej hlavy sa rozhodne nestratí. Svojou vytrvalosťou získajte svojej duše. "

Luk22: 24
Vtedy tiež medzi nimi nastal spor, kto z nich sa zdá byť najväčší.
On im však povedal: "Králi národov panujú nad nimi a tí, ktorí nad nimi užívajú moci, sú nazývaní dobrodincami.
Ale vy to tak nerobte. Naopak, kto je medzi vami najväčší, nech je ako najmenší, a kto je vodca, ako ten, ktorý slúži.
Lebo kto je väčší - ten, ktorý sedí, alebo ten, ktorý slúži? Či azda nie ten, ktorý sedí? Ale ja som medzi vami ako ten, ktorý slúži.
Vy ste so mnou ostali v mojich skúškach.

Luk23: 27
Išlo za ním veľké množstvo ľudu i žien, ktoré nad ním plakali a nariekali.
Ježiš sa k nim obrátil a povedal: "Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte nad sebou a nad svojimi deťmi.
Lebo, hľa, prichádzajú dni, kedy povedia: 'Blahoslavené neplodné a Luna, ktorá nerodila, a prsia, ktoré nedojčili! '
Vtedy začnú hovoriť vrchom: 'Padnite na nás!' A kopcom: 'Prikryte nás!'
Keď sa totiž toto deje zelenému stromu, čo sa stane so suchým?

Jan1: 1
Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Boh. To bolo na počiatku u Boha.
Všetky veci povstali skrze neho a bez neho nepovstalo nič, čo je.
V ňom bol život a život bol svetlom ľudí.
A to svetlo svieti vo tme, ale tma ho nepohltila.

Jan1: 10
Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal.
Prišiel do svojho vlastného a jeho vlastní ho neprijali.

Jan1: 30
To je ten, o ktorom som povedal: Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv ako ja.

Jan3: 3
Ježiš mu odpovedal a riekol: "Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. "Nikodém mu povedal:" Ako sa môže človek narodiť, keď je starý? Môže snáď vojsť druhýkrát do lona svojej matky a narodiť sa? "Ježiš odpovedal:" Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch.
Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť.
Vietor veje, kam chce a počuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha. "

Jan3: 20
Každý, kto koná zlo, totiž nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby jeho skutky boli zjavené, že sú vykonané v Bohu. "

Jan3: 30
On musí rásť a ja sa umenšovať.

Jan4: 35
Nehovoríte snáď, že sú ešte štyri mesiace a potom príde úroda? Hľa, hovorím vám: Pozdvihnite svoje oči a hľaďte na krajiny, že sa už belejú k žatve. Ten, kto žne, berie mzdu a zbiera úrodu pre večný život, aby sa aj ten, kto seje, radoval spolu s tým, kto žne. V tom je totiž pravdivé to slovo, že 'jeden rozsieva a iný žne'. Ja som vás poslal žať to, na čom ste vy nepracovali. Pracovali iní a vy ste vstúpili do ich práce. "

Jan5: 25
Veru, veru, hovorím vám: Prichádza hodina a už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho Syna a tí, ktorí počujú, budú žiť. Lebo ako má Otec život sám v sebe, tak dal aj Synovi, aby mal život sám v sebe, a dal mu tiež moc, aby konal súd, pretože je Syn človeka.
Nedivte sa tomu; veď prichádza hodina, keď všetci, ktorí sú v hroboch, počujú jeho hlas a vyjdú - tí, čo robili dobre, budú vzkriesení k životu, ale tí, ktorí zle robili, na vzkriesenie súdu.
Ja nemôžem robiť nič sám od seba. Ako počujem, tak súdim a môj súd je spravodlivý, pretože nehľadám svoju vôľu, ale vôľu Toho, ktorý ma poslal, Otcovu. "

Jan5: 40
Ale nechcete prísť ku mne, aby ste mali život.
Chválu od ľudí neprijímam, ale spoznal som, že vy v sebe nemáte Božiu lásku.
Ja som prišiel v mene svojho Otca a neprijímate ma. Keby prišiel iný vo svojom vlastnom mene, toho prijmete. Ako by ste vy mohli uveriť? Prijímate chválu jedni od druhých a tú chválu, ktorá je od  samotného Boha, nehľadáte.

Jan6: 37
Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne; a toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem.
Zostúpil som totiž z neba, nie aby som konal svoju vôľu, ale vôľu Toho, ktorý ma poslal. A toto je vôľa Otca, ktorý ma poslal - aby som nič z toho, čo mi dal, nestratil, ale vzkriesil v posledný deň.
Lebo toto je vôľa Toho, ktorý ma poslal - aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život. A ja ho vzkriesim v posledný deň. "

Jan6: 44
V prorokoch je napísané: 'A všetci budú učení od Boha.' Preto každý, kto počul od Otca a naučil sa, prichádza ku mne. Nie že by niekto videl Otca, jedine ten, ktorý je od Boha, ten videl Otca.

Jan7: 7
Vás svet nemôže nenávidieť, ale mňa nenávidí, pretože svedčím o ňom, že jeho skutky sú zlé.

Jan7: 17
Ak bude niekto chcieť konať jeho vôľu, spozná, ak je to učenie z Boha, alebo či hovorím sám od seba.
Kto hovorí sám od seba, hľadá svoju vlastnú slávu; ale kto hľadá slávu Toho, ktorý ho poslal, ten je pravdovravný a nie je v ňom žiadna neprávosť.

Jan8: 31
Ježiš teda povedal tým Židom, ktorí mu uverili: "Ak zostanete v mojom slove, ste naozaj mojimi učeníkmi. A spoznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. "

Jan9: 4
Ja musím robiť skutky Toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň. Prichádza noc, keď nik nebude môcť pracovať. Kým som na svete, som svetlo sveta. "

Jan10: 1
"Veru, veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca dverami, ale vstupuje inakadiaľ, ten je zlodej a lupič, ale kto vchádza dverami, je pastier oviec.
Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas; on potom svoje ovce volá po mene a vyvádza ich.
A keď svoje ovce vypustí, ide pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas.
Cudzieho však nikdy nasledovať nebudú, ale utečú od neho, pretože nepoznajú hlas cudzích. "

Jan10: 11
Ja som ten dobrý pastier. Dobrý pastier skladá svoj život za ovce.
Ale nádenník a ten, kto nie je pastier, ktorému ovce nepatria, keď vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká; a vlk chytá ovce a rozháňa ich.
Nádenník teda uteká, pretože je nájomník a nezáleží mu na ovciach.
Ja som ten dobrý pastier a poznám svoje ovce a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca; a za tie ovce zložím svoj život.

Jan10: 27
Moje ovce počúvajú môj hlas a ja ich poznám a nasledujú ma.
A ja im dávam večný život a nezahynú naveky a nikto ich nevytrhne z mojej ruky.
Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých, a nikto ich nemôže vytrhnúť z ruky môjho Otca. Ja a Otec sme jedno. "

Jan11: 7
Potom povedal svojim učeníkom: "Poďme znova do Judey."
Učeníci mu povedali: "Rabbi, Židia ťa teraz chceli ukameňovať a ty tam ideš znova?"
Ježiš odpovedal: "Nemá azda deň dvanásť hodín? Kto chodí vo dne, nepotkýna sa, lebo vidí svetlo tohto sveta. Kto ale chodí v noci, potkne sa, pretože v ňom nie je svetlo. "

Jan12: 24
Veru, veru, hovorím vám: Ak zrno pšenice nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak zomrie, prinesie veľa úrody. Kto má rád svoju dušu, ten ju stratí, a kto nenávidí svoju dušu v tomto svete, uchráni ju k večnému životu.
Slúži mi niekto, nech ma nasleduje; a tam, kde som ja, bude aj môj služobník, ak bude mi niekto slúžiť, Otec ho poctí. "

Jan12: 35
Ježiš im teda povedal: "Ešte na krátky čas je svetlo s vami. Choďte, dokiaľ máte svetlo, nech vás nezachváti tma. Kto totiž chodí vo tme, nevie, kam ide. Kým máte svetlo, verte v svetlo, aby ste boli synmi svetla. "Keď to Ježiš povedal, odišiel a skryl sa pred nimi.

Jan15: 2
Každú ratolesť, ktorá vo mne neprináša ovocie, odrezáva a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane vo vinici, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič a vy ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, ten nesie mnoho ovocia; lebo bezo mňa nemôžete robiť nič. Ak niekto neostane vo mne, bude vyhodený von ako ratolesť a uschne; a budú pozbierané a hodené na oheň a zhoria.
Ak zostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čokoľvek chcete, a stane sa vám to.
V tom býva oslávený môj Otec, keď nesiete veľa ovocia; a budete moji učeníci. "

Jan15: 18
"Ak vás svet nenávidí, vedzte, že ma mal v nenávisti skôr ako vás.
Keby ste boli zo sveta, svet by mal rád, čo je jeho; keďže však nie ste zo sveta, ale ja som vás zo sveta vyvolil, preto vás svet nenávidí. Pamätajte na slová, ktoré som vám povedal: 'Služobník nie je väčší ako jeho pán. 'Ak prenasledovali mňa, budú prenasledovať aj vás; ak zachovali moje slovo, zachovajú aj vaše.


Moje
webové stránky
Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Viktorian http://viktorian.wz.sk
 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://agika.szm.com
 Veľká noc:
http://eufrosyne.szm.com
Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
Jánska noc: http://cbjanskanoc.wz.cz
Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
Vianoce: http://vianocechristmas.czweb.org
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz
Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org
Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
Olympionik: http://olympionikholub.wz.sk
Sedmičkari: http://rannisedmicka.wz.cz
Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

Senior Baťo:
http://dano17.wz.sk
Späť| Obnoviť | Dopredu
 


   
[ Späť | Obnoviť | Dopredu ] 


   
http://www.portal.guru.hu/