wz
body {cursor: url(http://www.pimpys.com/graphics/cursors/lovely/11.cur); }Myspace Layouts
 
 
 
 
 

Udalosti v dejinách veriaceho ľudstva
ZDROJ: http://www.zahadybiblie.szm.sk ; http://sirver.neutral.cz/EE/clanky.php?id=401

Lietajúci stroj - Ezechiel

Hádam najzaujímavejšou knihou Biblie z hľadiska opisu technických zariadení je kniha proroka Ezechiela. Veľká časť knihy je posiata opismi neznámych zariadení a stavieb. Hneď v 1.kapitole knihy je opis pristátia lietajúceho zariadenia.

Ez 1-1 : "Stalo sa v tridsiatom roku, štvrtý (mesiac), piaty deň mesiaca, keď som bol medzi zajatcami pri rieke Chobar, otvorili sa nebesia a videl som nebeské videnie. 2 Piaty deň mesiaca - bol to piaty rok od zajatia kráľa Joachima - 3 prehovoril Pán ku kňazovi Ezechielovi, synovi Buziho, v chaldejskej krajine pri , rieke Chobar; tam sa vzniesla nad neho Pánova ruka. 4 Videl som teda: Hľa, od severu prichádzal búrlivý vietor, veľký oblak a blčiaci oheň, okolo ktorého bola žiara, a z jeho stredu - zo stredu ohňa - čosi ako výzor lesklého kovu. 5 Zo stredu tohto však podoba štyroch bytostí. Toto bol ich výzor: Mali podobu človeka, 6 každá mala štyri tváre a každá štyri krídla. 7 Ich nohy boli rovné, chodidlo ich nôh ako chodidlo nohy teľaťa, a leskli sa ako výzor lešteného kovu. 8 Pod krídlami mali zo štyroch strán ľudské ruky a všetky štyri z nich mali tváre a krídla. 9 Krídla sa im vzájomne dotýkali, pri chôdzi sa neobracali, každá kráčala pred svojou tvárou. 10 Výzor ich tvárí však bol tvár človeka, potom tvár leva po pravej strane tých štyroch, ďalej tvár býka po ľavej strane tých štyroch a tvár orla 11 boli ich tváre. Ich krídla sa rozprestierali nahor, dve krídla každého sa vzájomne dotýkali a dve im zakrývali telá. 12 A každá kráčala pred svojou tvárou; kde sa usiloval ísť duch, ta išli, pri chôdzi sa však neobracali. 13 A podoba bytostí: ich zjav bol ako žeravé uhlie ohňa ako čosi, čo sa podobalo fakliam, a toto prechádzalo pomedzi bytosti, oheň však mal žiaru a z ohňa vychádzal blesk. 14 Bytosti chodili sem i tam, podobne žiariacemu blesku. 15 Pozeral som sa na bytosti a hľa, na zemi pri bytostiach - pri všetkých štyroch - bolo po jednom kolese. 16 Výzor kolies a ich sústava bola ako výzor chryzolitu; všetky štyri mali rovnakú podobu, vyzerali a boli zostrojené tak, akoby bolo koleso uprostred kolesa. 17 Keď išli, išli na svoje štyri strany, pri pohybovaní sa neobracali. 18 (Ich bahry mali výšku a vzhľad!) Ich bahry, na všetkých štyroch, boli dookola plné očí. 19 Keď bytosti išli, hýbali sa kolesá popri nich, keď sa bytosti zdvihli zo zeme, kolesá sa zdvihli. 20 Kadiaľ chcel ísť duch, tadiaľ išli. Ak duch chcel ísť, zdvihli sa podobne aj kolesá, pretože v kolesách bol duch bytostí. 21 Keď išli tie, išli aj ony, keď tie zastali, zastavili sa aj ony, keď sa zdvihli zo zeme, zdvihli sa podobne aj kolesá, pretože v kolesách bol duch bytostí. 22 Nad hlavami bytostí bolo čosi ako obloha, vyzeralo to ako hrozný kryštál, roztiahnutý odhora nad ich hlavami. 23 Pod oblohou však boli proti sebe rozprestreté ich krídla. Dve zakrývali každej telo z jednej i z druhej strany. 24 I počul som trepot ich krídel ako hukot veľkých vôd, ako hlas Všemohúceho. Keď išli, bol veľký šľahot ako hučanie tábora; keď postáli, mali krídla uvoľnené. 25 A sponad oblohy, ktorá bola nad ich hlavami, zaznieval hlas. (Keď postáli, mali krídla uvoľnené.) 26 Nad oblohou, ktorá bola nad ich hlavami, bolo čosi ako zafírový kameň, podobalo sa to trónu, na tom však, čo bolo podobné trónu - na ňom odhora -, bola postava, ktorá vyzerala ako človek. 27 Odhora toho, čo vyzeralo ako jeho pás, videl som čosi ako lesklý kov, vyzeralo to ako oheň, ktorý má dookola dvor; a oddola toho, čo vyzeralo ako jeho pás, videl som čosi ako oheň, ktorý mal dookola žiaru. 28 Ako vyzerá dúha, ktorá je v oblaku v daždivý deň, tak vyzerala žiara dookola."

Je možné, aby pred 2500 rokmi opísal niekto presnejšie pristátie lietajúceho zariadenia vybaveného raketovým motorom bez toho, aby bol pisateľ očitý svedok udalosti ? A v 10. kapitole opäť veľmi podrobne opisuje zariadenie rovnaké ako v 1. kapitole. Ezechiel potvrdzuje, že videl to isté ako pri rieke Chebar.

Ez 10-1 : "Potom som zazrel, že na oblohe, ktorá bola nad hlavou cherubov, ukázalo sa nad nimi čosi ako kameň zafír, čo sa na výzor podobalo trónu. 2 I riekol mužovi, oblečenému do plátna: "Choď medzi kolesá pod cherubínmi a vezmi spomedzi cherubínov plné priehrštie žeravého uhlia a rozsyp to na mesto!" Odišiel teda pred mojimi očami. 3 Cherubíni však stáli napravo od domu, keď ten muž vstúpil, a oblak zaplňoval vnútorné nádvorie. 4 Vtom sa Pánova sláva zdvihla sponad cherubínov na prah domu, dom sa zaplnil oblakom a nádvorie bolo plné lesku Pánovej slávy. 5 A šelest krídel cherubov bolo počuť až na vonkajšie nádvorie podobne hlasu všemohúceho Boha, keď .hovorí. 6 A keď rozkázal človekovi oblečenému do plátna: "Vezmi oheň spomedzi krútňavy, spomedzi cherubínov!", on išiel a zastal pri kolese. 7 Vtedy cherub vystrel ruku spomedzi cherubov k ohňu, ktorý bol medzi cherubmi, nabral a dal do priehrštia tomu, čo bol oblečený do plátna. On vzal a odišiel. 8 A na cheruboch pod ich krídlami sa zjavila podoba ľudskej ruky. 9 Pozeral som a hľa, pri cheruboch boli štyri kolesá, po jednom kolese pri každom cherubovi, výzor kolies však bol ako lesk drahokamu tarzis. 10 Čo do výzoru mali všetky štyri rovnakú podobu, akoby bolo koleso v kolese. 11 Keď išli, išli na štyri strany, pri pohybe sa neobracali, ale ktorým smerom sa obrátilo predné, išli za ním, neobrátili sa pri pohybe. 12 A celé ich telo, ich chrbty, krídla aj kolesá boli dookola plné očí (pri svojich štyroch kolesách). 13 Kolesá však boli pred mojimi ušami nazvané Krútňava. 14 Každý mal štyri tváre: prvá tvár, tvár cheruba, druhá tvár, tvár človeka, tretia tvár leva a štvrtá tvár orla. 15 Vtom sa cherubi zdvihli: bola to tá živá bytosť, ktorú som videl pri rieke Chobar. 16 Keď cherubi išli, išli popri nich aj kolesá, a keď si cherubi zdvihli krídla, aby sa vzniesli zo zeme, kolesá sa neobrátili od ich boku. 17 Keď tí zastali, zastali, keď sa vzniesli, vzniesli sa s nimi, pretože v nich bol duch živej bytosti. 18 Tu Pánova sláva opustila prah domu a zastala nad cherubmi. 19 Nato si cherubi zdvihli krídla a pred mojimi očami sa pri odchode vzniesli zo zeme, podobne s nimi aj kolesá, a zastali pri vchode východnej brány Pánovho domu a odhora nad nimi bola sláva Izraelovho Boha. 20 To bola živá bytosť, ktorú som videl pod Izraelovým Bohom pri rieke Chobar a dozvedel som sa, že sú to cherubi. 21 Po štyri tváre mal každý a každý štyri krídla, pod krídlami však mali čosi ako ľudské ruky. 22 A čo do podoby ich tvárí, boli to tváre, ktoré som videl pri rieke Chobar (ich tváre aj ich samých). Každý šiel smerom svojej tváre."

Čo videl prorok Ezechiel pri rieke Chebar (podľa iných prekladov Chobar, Kebar) ? Stačí si sadnúť, pojem zviera alebo chcerubín nahradiť slovným spojením technické zariadenie a kresliť.
Ďalší veľmi zaujímavý text s opisom "chrámu" je v Ezechielovi v kapitole 40.

Ez: 40-2 : "...a postavil ma na veľmi vysokú horu, na ktorej bolo z južnej strany vybudované niečo ako mesto."

Za týmto textom nasleduje veľmi podrobný opis komplexu budov až po koniec 42. kapitoly. Každá z vonkajších stien komplexu budov mala dĺžku 500 prutov (Ez. 42-15 až 20). Jeden prut mal dĺžku 6 lakťov (Ez. 40-5). Po veľmi hrubom prepočítaní je dĺžka jednej steny komplexu približne 1500 metrov. Čo videl Ezechiel v chráme, ktorý premeriaval ? Čo to bolo za obrovskú stavbu? V žiadnom prípade nešlo o mesto, to Ezechiel potvrdzuje slovami "...niečo ako mesto". Potešilo by ma, ak sa nájde architekt ktorý, podľa opisu nakreslí stavbu. Pre ilustráciu uvádzam predstavu - rekonštrukciu lietajúceho telesa s "chrámom". Obrázok bol uvedený v časopise Slovenka v roku 2004.
Za akým účelom bol komplex budov postavený ? Na otázku je v Biblii odpoveď hneď v ďalšej kapitole. V kapitole 43 opisuje Ezechiel príchod Hospodina do "chrámu" :

Ez: 43-2 : "...a hľa, od východu prichádzala sláva Boha Izraela. Zvuk jeho príchodu bol ako zvuk mnohých vôd a zem žiarila jeho slávou. 3 Videnie, ktoré som teraz uvidel, sa podobalo videniu, ktoré som videl, keď prišiel zničiť mesto, a tiež tomu, videniu, ktoré som videl pri prieplave Chebar (Kebar)."
Ezechiel opäť potvrdil, že videl to isté ako pri rieke Chebar. Optické a akustické prejavy božej prítomnosti sú rovnaké ako aj pri putovaní Izraelitov po púšti pod vedením Mojžiša. Podľa opisu usudzujem, že chrám bol akýmsi servisným miestom pre lietajúce stroje.
Nachádzajú sa v Biblii aj ďalšie opisy lietajúcich zariadení ? Alebo Ezechiel bol jediný vyvolený, ktorý videl zblízka lietajúci stroj ? Fakt je, že tak podrobný opis lietajúceho stroja sa v Biblii na inom mieste nenachádza. Pri pozornom čítaní však zistíme, že aj v iných knihách Biblie sú náznaky, že vyvolení ľudia videli podobné lietajúce stroje. Opisy však zďaleka nie sú tak podrobné ako u Ezechiela. Porovnajte texty Ezechiela, Izaiáša a Apokalypsy apoštola Jána:
 

Ezechiel kap. 1. Izaiáš kap.6 zjavenie Jána kap.4
6 "...a nad podobou trónu na ňom zvrchu bolo na pohľad ako tvar človeka." 1 "V roku, keď zomrel kráľ Oziáš, videl som Pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne;..." 3 "...a ten, ktorý sedel (na tróne), podobný bol tvárou jaspisu a sardiovi a okolo trónu bola dúha podobná smaragdu."
28 "Na pohľad ako dúha,..."
5 až 6 "Zo stredu uprostred jeho sa ukázala podoba štyroch zvierat, ktoré sa vzhľadom podobali človeku. Každá z nich mala štyri tváre a štyri krídla." 2 "Nad ním stáli serafíni; každý mal po šesť krídel: dvoma krídlami si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali nohy a dvoma lietali." 6 až 8 "...a uprostred trónu, okolo trónu štyri zvieratá, plné očí spredu i zozadu. Prvé bolo podobná levovi, druhé bolo teľaťu, tretia mala podobu človeka, štvrté zviera bolo podobné letiacemu orlovi. Všetky štyri zvieratá mali po šiestich krídlach okolo, a vo vnútri boli plné očí..."
10 "Ich tváre sa podobali spredu tvári ľudskej, sprava mali všetky štyri tváre levie a zľava mali všetky štyri tváre býčie, a zozadu všetky štyri mali tváre orlie."
18 "...Ich bahry, na všetkých štyroch, boli dookola plné očí."
13 "...oheň ustavične chodil medzi zvieratami, oheň mal blesk a z toho ohňa vychádzalo blýskanie."     5 "Od trónu šľahali blesky a dunelo hromobitie."

Treba vyššie uvedené texty Biblie komentovať ? Myslím si, že netreba. Iba neviem, prečo historici považujú jednoznačný opis pristátia lietajúceho telesa za akúsi fantáziu alebo symbolické obrazy našich predkov.
Na videnie proroka Ezechiela upozornil niekedy v šesťdesiatych rokov Erich von Däniken v niektorej zo svojich kníh (Spomienky na budúcnosť alebo Posolstvo bohov). Jeho myšlienky prevzali ďalší autori. Doteraz som sa však v žiadnej literatúre nestretol s porovnaním opisu Ezechiela s tým, čo opisuje Izaiáš a Ján v Apokalypse. (V časti o prorokoch uvádzam ďalšiu podobnosť príbehov Ezechiela a Izaiáša.) Americký konštruktér z NASA Jozef Blumrich podľa opisu proroka Ezechiela vytvoril model vesmírnej lode.

Pozrite sa na jej podobu a porovnajte s opismi Ezechiela, Izaiáša a Jána. (obrázok je z knihy "Sme deťmi mimozemšťanov ?" od Renaty a Jaroslava Malinovcov.)

Poznámka : uvádzam fotografie minerálov chryzolitu a jaspisu, ktoré som urobil v Prírodovednom múzeu v Bratislave.

Na fotografiách cez sklo vitríny to nie je dobre vidieť, ale minerál chryzolit ma vzhľad kovu, jaspis je viacfarebný s prevládajúcimi červenými odtieňami.
http://www.zahadybiblie.szm.sk/technika/ezechiel.htm

Opis komplexu budov

Komplex budov Kapitola 40:
1 V dvadsiatom piatom roku nášho zajatia, na začiatku roka, desiaty deň mesiaca v štrnástom roku po páde mesta, práve v ten deň vzniesla sa na mňa Pánova ruka a zaviedla ma ta.
2 V božských videniach ma zaviedol do izraelskej krajiny a postavil ma na veľmi vysoký vrch, na ktorom od juhu bola akoby stavba mesta.
3 Priviedol ma ta a hľa, bol tam muž, ktorého výzor bol ako výzor kovu; v ruke mal plátennú šnúru a meračskú palicu. Stál v bráne.
4 Ten muž mi hovoril: "Syn človeka, svojimi očami pozeraj a ušami počúvaj, svoju myseľ však upri na všetko, čo ti ja ukážem, lebo si bol sem prvedený, aby sa ti to ukázalo. Všetko, čo uvidíš, oznám Izraelovmu domu!"
5 A hľa, zvonku vôkol domu bol múr. Muž mal v ruke meračskú palicu, šesť lakťovú - po lakti a dlani. Premeral hrúbku múru: siaha; i výšku: jedna siaha.
6 Potom išiel k bráne, ktorá bola obrátená smerom na východ, a vystúpil po jej schodoch, premeral prah brány: jedna siaha šírky. (Prvý prah šírky na jednu siahu.)
7 Izbička mala jednu siahu dĺžky a jednu siahu šírky a medzi izbičkami päť lakťov. Prah brány pri bránovej predsieni zvnútra: jedna siaha.
8 (Potom premeral bránovú predsieň zvnútra: jedna siaha.)
9 A premeral predsieň brány: osem lakťov. Predsieň brány však bola zvnútra.
10 V bráne, smerujúcej na východ, boli tri izbičky na jednej a tri na druhej strane. Všetky tri boli rovnakej miery a rovnakej miery boli aj piliere z jednej i z druhej strany.
11 Nato premeral šírku bránového otvoru: desať lakťov. Dĺžka brány trinásť lakťov.
12 A okraj pred izbičkami: jeden lakeť z jednej i druhej strany; izbičky však mali šesť lakťov z jednej a šesť lakťov z druhej strany.
13 Premeral bránu od strechy jednej po strechu druhej izbičky: šírka dvadsaťpäť lakťov. Dvere boli proti dverám:
14 Piliere urobili na šesťdesiat lakťov. Pri pilieroch bolo dookola nádvorie brány.
15 Od vchodu brány až po vnútornú bránovú predsieň: päťdesiat lakťov.
16 Zvnútra brány dookola boli šikmé okná k izbičkám a ich pilierom, takisto boli okná dookola na predsieni. Na pilieroch boli palmy.
17 Potom ma zaviedol do vonkajšieho nádvoria a hľa, tam boli cely a kamenná dlažba, urobená vôkol po nádvorí. Na dlažbe bolo tridsať ciel.
18 Dlažba bola bokom od brán po celej ich dĺžke; to bola spodná dlažba.
19 Premeral šírku od priečelia dolnej brány až po prednú časť vnútorného nádvoria zvonku: sto lakťov od východu a severu.
20 I bránu, ktorá bola obrátená na sever k vonkajšiemu nádvoriu, premeral po dĺžke i šírke.
21 Jej izbičky - po tri z jednej i druhej strany -, jej piliere i jej predsieň mali tie isté rozmery ako v prvej bráne; jej dĺžka bola päťdesiat lakťov a jej šírka dvadsaťpäť lakťov. Jej okná, jej predsiene a jej palmy boli podľa miery brány, obrátenej smerom na východ. Vystupovalo sa k nej po siedmich stupňoch, predsieň mala zvnútra.
23 Oproti severnej a východnej bráne bola aj brána do vnútorného nádvoria. A od brány po bránu nameral sto lakťov.
24 Potom ma viedol smerom na juh a hľa, smerom na juh bola brána. I premeral jej piliere i jej predsieň, podľa tých istých rozmerov.
25 Sama, i jej predsieň mala dookola okná podobné spomenutým oknám; päťdesiat lakťov bola jej dĺžka a dvadsaťpäť lakťov jej šírka.
26 Sedem stupňov tvorilo výstup k nej, zvnútra mala predsieň a na pilieroch mala z jednej i druhej strany po jednej palme.
27 Smerom na juh bola i brána do vnútorného nádvoria; smerom na juh od brány po bránu nameral sto lakťov.
28 Nato ma cez južnú bránu zaviedol do vnútorného nádvoria a premeral južnú bránu podľa tých istých rozmerov.
29 Jej izbičky, jej piliere i jej predsieň mali tie isté rozmery. Mala tiež ako aj je predsieň, dookola okná. Bola päťdesiat lakťov dlhá a dvadsaťpäť lakťov široká.
30 (Dookola boli predsiene dvadsaťpäť lakťov dlhé a päť lakťov široké.)
31 Predsieň mala do vonkajšieho nádvoria, na jej pilieroch boli palmy a výstup k nej tvorilo osem schodov.
32 Potom ma zaviedol do vnútorného nádvoria smerom na východ a premeral bránu podľa tých istých rozmerov.
33 Jej izbičky, jej piliere a jej predsieň mali tie isté rozmery. Mala ako aj jej predsieň dookola okná. Bola päťdesiat lakťov dlhá a dvadsaťpäť lakťov široká.
34 Jej predsieň bola do vonkajšieho nádvoria; na jej pilieroch boli z jednej i druhej strany palmy a pre výstup k nej bolo osem schodov.
35 Nato ma zaviedol k severnej bráne a odmeral podľa tých istých rozmerov
36 jej izbičky, jej piliere i jej predsieň. Dookola mala okná. Dĺžka bola päťdesiat a šírka dvadsaťpäť lakťov.
37 Jej predsieň bola do vonkajšieho nádvoria; na jej pilieroch boli z jednej i druhej strany palmy a pre výstup k nej bolo osem schodov.
38 Bola tam cela, ktorej vchod bol pri pilieroch; tam oplakujú celopal.
39 V predsieni brány boli dva stoly z jednej a dva stoly z druhej strany, na ktorých zabíjali celopaly, obety za hriech a za previnenie.
40 Aj na vonkajšej strane, severne od toho, kto vystupoval ku vchodu brány, boli dva stoly a na druhej strane predsiene brány tiež dva stoly.
41 Štyri stoly pri tejto a štyri stoly pri tamtej stene brány - osem stolov, na ktorých zabíjali.
42 A štyri stoly z kvádrových kameňov pre celopaly, poldruha lakťa dlhé, poldruha lakťa široké a lakeť vysoké; na ne kládli nástroje, ktorými zabjali celopaly a žertvy. Zvnútra dookola boli okraje na jednu dlaň (široké). Na stoloch bolo obetné mäso.
44 Na vonkajšej strane vnútornej brány boli dve cely vo vnútornom nádvorí; jedna pri stene severnej brány, hľadela na juh; druhá, pri stene južnej brány, hľadela na sever.
45 I vravel mi: "Táto cela, obrátená na juh, je pre kňazov, ktorí konajú v chráme strážnu službu.
46 Cela obrátená na sever je pre kňazov, ktorí konajú službu pri oltári. Sú to Sadokovi synovia; oni sa spomedzi synov Léviho približujú k Pánovi, aby mu slúžili."
47 Nato premeral nádvorie: dĺžku sto lakťov a šírku päťdesiat lakťov do štvorca. Oltár bol pred chrámom.
48 Potom ma zaviedol k predsieni chrámu, premeral rámy brány predsiene: päť lakťov z jednej a päť lakťov z druhej strany. Šírka brány bola štrnásť lakťov a postranné múry brány tri lakte z jednej a tri lakte z druhej strany.
49 Dĺžka predsiene bola dvadsať lakťov a šírka dvanásť lakťov; vystupovalo sa k nej po desiatich schodoch. Na pilieroch boli stĺpy, jeden z jednej a jeden z druhej strany.
 

Kapitola 41 :
1 Potom ma zaviedol do chrámu a odmeral rámy dverí: šesť lakťov hrúbky z jednej a šesť lakťov hrúbky z druhej strany bola hrúbka rámu.
2 Šírka vchodu desať lakťov, múry vchodu však päť lakťov z jednej a päť lakťov z druhej strany. Potom premeral jeho dĺžku štyridsať lakťov a šírka dvadsať lakťov.
3 Vstúpil dovnútra a premeral rám vchodu dva lakte a vchod šesť lakťov, šírku múrov sedem lakťov na jednej a sedem lakťov na druhej strane.
4 Premeral jeho dĺžku dvadsať lakťov a šírku dvadsať lakťov. I povedal mi: "Toto je veľsvätyňa.
5 Nato odmeral múr domu šesť lakťov a šírku postrannej stavby štyri lakte okolo celého múru. 6 Bočné miestnosti: tri miestnosti boli nad sebou, a to tridsať ráz. Dookola boli na múre chrámu výstupky pre bočné miestnosti, aby boli upevnené, a pritom neboli zapustené do múrov chrámu.
7 Šírka bočných miestností sa dookola nahor stále zväčšovala, podľa toho, ako sa nahor zužoval múr okolo celého domu. Preto sa zvnútra rozširovali nahor, z dolnej sa vychádzalo do hornej cez prostrednú.
8 Pri chráme som videl dookola vyvýšeninu. Základy postranných stavieb boli plná siaha, to jest šesť lakťov.
9 Hrúbka vonkajšieho múru prístavby bola päť lakťov. Voľný priestor bol medzi postrannými miestnosťami
10 a medzi celami vôkol dvadsať lakťov široký okolo celého domu.
11 Dvere prístavby viedli na voľný priestor; jedny dvere smerom na sever, druhé dvere smerom na juh. Šírka priestoru bola dookola päť lakťov.
12Budova, ktorá bola za ohradeným priestorom na západ, bola sedemdesiat lakťov široká; múr budovy bol päť lakťov hrubý dookola; jej dĺžka bola deväťdesiat lakťov.
13 I premeral dom sto lakťov dĺžky; ohradený priestor a budova i jej múr sto lakťov dĺžky.
14 Šírka prednej strany domu a ohradeného miesta na východ sto lakťov.
15 Potom premeral dĺžku budovy pred ohradeným miestom, ktoré bolo za ňou, i jej múry z jednej i druhej strany sto lakťov. A vnútorný chrám ako i predsieň
16 mali prahy, šikmé okná, stĺporadia okolo troch priestorov; pred prahom bola drevená dlažba dookola. A od zeme až po okná …, okná však boli zamrežované.
17 Ponad dvere až k vnútornému priestoru, i navonok po celom múre dookola zvnútra i zvonku boli polia.
18 A boli porobení cherubi a palmy: palma bola medzi cherubom a cherubom, cherubi však mali po dve tváre.
19 Tvár človeka bola oproti palme z jednej a tvár leva oproti palme z druhej strany. Bolo to vyhotovené dookola po celom dome.
20 Od podlahy až nad dvere boli na múre chrámu vyhotovení cherubi a palmy.
21 Krídla chrámových dverí mali podobu štvorca. Pred svätyňou bolo čosi, čo malo výzor
22 dreveného oltára; tri lakte bola jeho výška a dva lakte jeho dĺžka. Mal svoje rohy a svoj podstavec; jeho steny boli z dreva. I vravel mi: "Toto je stôl, ktorý stojí pred Pánom."
23 Chrám a svätyňa mali dvoje dverí.
24 Každé dvere mali po dve krídla, po dve otáčavé krídla; dve mali jedny dvere a dve mali druhé dvere.
25 A na nich, na dverách chrámu, boli urobení cherubi a palmy, ako boli vyhotovení na múroch, preto boli zvonku na predsieni hrubšie drevá.
26 Šikmé obloky a palmy boli z jednej i druhej strany na bočných múroch predsiene, na prístavbách chrámu a na hradách.
 

Kapitola 42 :

1Potom ma zaviedol do vonkajšieho nádvoria po ceste smerom na sever a viedol ma k cele, ktorá bola pred ohradeným priestorom a pred zadnou budovou na sever.
2 Na pozdĺžnej strane, na strane severnej, sto lakťov a šírka päťdesiat lakťov.
3 Pri dvadsiatich lakťoch vnútorného nádvoria a pri kamennej dlažbe nádvoria vonkajšieho bola galéria oproti galérii na tri poschodia.
4 Pred celami viedla dovnútra desať lakťov široká chodba; chodník sto lakťov dlhý, ktorého dvere boli na sever.
5 Horné cely boli skrátené, pretože im galérie uberali viac než dolným a stredným budovám.
6 Lebo boli trojposchodové, a nemali stĺpy, podobné stĺpom v nádvorí, preto uberali spodným a stredným od podlahy.
7 Bol tam i múr, ktorý tiahol vonku povedľa ciel smerom k vonkajšiemu nádvoriu popred cely; jeho dĺžka bola päťdesiat lakťov.
8 Lebo cely, ktoré ležali pri vonkajšom nádvorí, boli päťdesiat lakťov dlhé, tie však, čo boli oproti chrámu, sto lakťov.
9 Pod týmito celami bol vchod, keď sa k nim prichádzalo od východu z vonkajšieho nádvoria,
10 na strane šírky múru nádvoria. Smerom na juh oproti ohradenému priestoru boli cely.
11 Pred nimi bola cesta podobne ako pri celách, ktoré boli smerom na sever i čo do dĺžky i čo do šírky, i čo do východov, zariadení a dverí;
12 také boli aj dvere ciel, ktoré ležali smerom na juh; dvere boli na začiatku cesty, tej cesty, čo bola pred múrom smerom na východ, keď, sa ta prichádzalo.
13 I povedal mi: "Cely severné a cely južné, ktoré sú pri ohradenom priestore, sú cely sväté; tam kňazi, ktorí sa približujú k Pánovi jedia svätosväté jedlá; tam sa ukladajú svätosväté veci: pokrmové obety, obety za hriech a za previnenie, lebo to miesto je sväté.
14 Keď ta kňazi vkročia, nemajú vychádzať zo svätyne na vonkajšie nádvorie, ale tam nech zložia rúcha, v ktorých vykonávali službu, lebo sú sväté; nech si oblečú iné rúcho, a tak nech idú ta, kde je ľud." Chrámový obvod. -
15 Keď dokončil vymeriavanie vnútorného domu, vyviedol ma cez bránu, ktorá bola obrátená na východ, a premeriaval dookola.
16 Meral meračskou siahou východnú stranu: päťsto siah podľa meračskej siahy. Potom sa obrátil
17 a meral severnú stranu: päťsto siah podľa meračskej siahy. Obrátil sa
18 a premeral južnú stranu: päťsto siah podľa meračskej siahy.
19 Obrátil sa na západnú stranu a meral: päťsto siah podľa meračskej siahy.
20 Premeral ho na štyri strany. Dookola mal múr, dlhý päťsto a široký päťsto, aby oddeľoval sväté od obyčajného.
http://www.zahadybiblie.szm.sk/technika/zvlastnastavba.htm

Odporúčam do pozornosti webovú stránku - ZDROJ uvedených informácií: http://www.zahadybiblie.szm.sk otvorenie tejto stránky a následné čítanie stojí za Vašu pozornosť a čas... ako aj čítanie z webovej stránky http://sirver.neutral.cz/EE/clanky.php?id=401

Zdroje: http://www.zahadybiblie.szm.sk/technika/ezechiel.htm , http://sirver.neutral.cz/EE/clanky.php?id=401