wz

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

cezmina@inmail. sk

..

Matka Mária

.

Zdravas Mária, milosti plná,

Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami

a požehnaný je plod života tvojho Ježiš,

svätá Mária, Matka Božia,

pros za nás hriešnych

teraz i v hodinu

smrti našej

amen


Moje drahé deti!
Prišla som preto, aby som vám pripomenula, že ste boli stvorení pre Lásku.
Chcem vás naucit žit pre Lásku.
Pozývam vás do Božieho Milosrdenstva a chcem vám dat kus radosti z Neba.

Panna Maria v Litmanovej 3. 4. 1994

Bohorodicka, Panna, ty si vzorom panien a všetkých, co ta vzývajú a utiekajú sa k tebe.
Stvoritel neba a zeme ta ozdobil, Nepoškvrnená, a prebývajúc v tvojom lone, naucil všetkých vzdávat ti slávu:

Raduj sa, pilier panenstva!
Raduj sa, brána spasenia!
Raduj sa, zaciatok duchovnej obrody!
Raduj sa, prostrednícka Božích milostí!

Raduj sa, lebo obnovuješ v hriechu pocatých!
Raduj sa, ucitelka sklamaných!
Raduj sa, lebo si zvodcu duší zahnala!
Raduj sa, lebo si porodila rozsievaca cistoty!

Raduj sa, palác zásnub precistých!
Raduj sa, lebo posilnuješ duše verné Pánovi!
Raduj sa, ochrakyna panien láskavá!
Raduj sa, nevesta, svätých duší ozdoba!
Raduj sa, panenská Nevesta!

Akatist k Bohorodicke, Ikos 10

www.horazvir.sk

 

Mariánske pútnické miesta na Hore Zvir

V novodobej histórii sa Litmanová dostala do povedomia hlavne v súvislosti s údajnými zjaveniami Panny Márie na Hore Zvir, miestnym obyvateľstvom zvanej ZVOR (spoj), vzdialenej približne tri kilometre od obce v blízkosti poľských hraníc.
Panna Mária sa zjavila dvom dievčatám, vtedy dvanásťročnej Kataríne Češelkovej a jedenásťročnej Ivete Korčákovej v izbičke dreveného zrubu (majdanu), ktorý dodnes stojí na lúke obkolesenej lesmi.
Panna Mária sedávala na drevenej lavičke. Predstavila sa ako NEPOŠKVRNENÁ ČISTOTA.
Želala si, aby sa obe dievčatá i ľudia prichádzali na toto miesto modliť.

Zjavenia trvali od 5. augusta 1990 do 6. augusta 1995,
každý mesiac, vždy v nedeľu po prvom piatku. Pri poslednom zjavení Božia Matka sľúbila, že tu ostáva stále prítomná. Napriek ich ukončeniu, veriaci v hojnom počte pravidelne prichádzajú na toto miesto hlavne v nedeľu po prvom piatku v mesiaci.
Okrem tejto nedele pútnici zo Slovenska i zo zahraničia putujú každý deň na toto pútnické miesto, kde nachádzajú stratený pokoj duše, čerpajú Božiu pomoc do svojho života, ďakujú za prejavy Božej lásky, Božej pomoci a odovzdávajú svoje životy pod ochranu Božej Matky.

Gréckokatolícke pútnické miesto

Ovocie lásky a viery

(text Dekrétu o ustanovení Zviru ako miesta modlitby)

Vedomý si zodpovednosti pri správe tej časti Božieho ľudu, ktorá bola zverená mojej pastoračnej starostlivosti, ako správca, zveľaďovateľ a strážca jej liturgického života, som od začiatku svojej biskupskej služby venoval pozornosť skutočnosti, že vo farnosti Litmanová, na hore zvanej Zvír, sa už viacero rokov pravidelne schádzajú početní veriaci, ktorí sa tu obracajú k Bohorodičke, Panne Márii, uctievajúc ju predovšetkým v jej čnosti Nepoškvrnenej Čistoty.

Až do dnešných dní sa duchovným potrebám zhromažďujúcich sa veriacich vychádzalo v ústrety liturgickou a duchovnou službou, ktorú konali kňazi, poverení na jednotlivé prípady miestnym biskupom. Vzhľadom na pretrvávanie nábožnej pozornosti sem putujúceho Božieho ľudu, berúc do úvahy početné žiadosti veriacich, ktorí sa na spomenutom mieste chcú zhromažďovať v kajúcom duchu a v modlitbe za spásu duší, konštatujúc prehĺbenie ich duchovného života a hľadiac na ich duchovný osoh, po vypočutí mienky príslušných eparchiálnych komisií, rozhodol som nasledovne:

Pri zabezpečení náležitých liturgických požiadaviek a predpokladov povoľujem: riadne slávenie božskej liturgie a ostatných liturgických modlitieb, ako aj vysluhovanie sviatosti pokánia v Litmanovej na hore Zvir, a týmto Dekrétom ustanovujem toto miesto miestom modlitby, a kaplnku zasväcujem Nepoškvrnenému Počatiu Panny Márie. Duchovná správa tohto miesta a tejto kaplnky je pri zachovaní príslušných predpisov cirkevného práva podriadená farárovi litmanovskej farnosti.

Dané v Prešove, 6. augusta 2004, na sviatok Premenenia Pána,
Prešovský eparcha Mons. Ján Babjak

Zdroj: http://www.magnificat.sk/mrosa/0904/linka.htm

Máj 2009 - od konca apríla je na hore Zvír denne slúžená liturgia (viac na http://horazvir.sk ).
1. apríl 2009 - arcibiskup Ján Babjak ustanovil P. Vasila Kindju za duchovného správcu hory Zvír. Ide o prvého duchovného, ktorý má na starosti
len toto Gréckokatolické pútnické miesto a je tu k dispozícií pútnikom. Január 2009 - film Ivetka a hora si možno objednať na http://ikarmel.sk a http://ikarmel.cz

Október 2008 - film Ivetka a hora bol na Medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov v Jihlave ocenený jednou z hlavných festivalových cien - Cenu pre najlepší český dokumentárny film 2008.

7. 9. 2008 - prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ oficiálnym dekrétom prehlásil Litmanovú za pútnické miesto. Zároveň posvätil i nový liturgický priestor a vyhlásil dekrét o podmienkach na získanie plnomocných odpustkov na mariánskom pútnickom mieste v Litmanovej. Chvaľme Pána!

 

August 2008 - bol natočený film o Ivetke! Názov má IVETKA A HORA, námet a réžia: Vít Janeček, koproducenti: negativ a CZECH TV, viac informácií na: www.ivetka.net . 2.- 3. 8. 2008 (18. výročie) - oslavy. Na tento termín bolo oznámené svätenie nového liturgického priestoru, ktorý je pred dokončením a je nádherný. August 2007 – Ivetka Korčáková sa vydala.

5. 8. 2007 (17. výročie) - po prvý krát bola slávená liturgia v novom (zatiaľ ešte nedokončenom) liturgickom priestore.

8. 10. 2006 - zomrel dlhoročný "priateľ Litmanovej" otec biskup Mons. Pavel Maria Hnilica.

7. 8. 2005 - 15. výročie prvého zjavenia v Litmanovej. Mons. Ján Babjak posvätil novú veľkú a krásnu ikonu Nepoškvrnenej čistoty.

V nedeľu 8. 8. 2004 vyhlásil pri slávnostnej sv.omši svojim biskupským dekrétom sídelný biskup Mons. Ján Babjak S.J. v Litmanovej toto miesto ako "Miesto modlitby" so všetkými právami a zabezpečeniami Cirkvi. Nejedná sa zatiaľ o vyjadrenie Cirkvi k zjaveniu Panny Márie. Zároveň zasvätil kaplnku v Litmanovej Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. (Zdroj: Světlo č.36/2004)

TLAČOVÁ KANCELÁRIA KONFERENCIE BISKUPOV SLOVENSKA

Pastoračná návšteva Mons. Jána Babjaka SJ v Litmanovej

Redaktor: zh (haskova@kbs.sk), Téma: Domaci servis, Zdroj: Ľubomír Petrík/ISPB
Vydané dňa 09. 08. 2004

V dňoch 7. – 8. augusta 2004 sa na hore Zvir v Litmanovej v Staroľubovianskom protopresbyteráte uskutočnila púť s bohatým duchovným programom, ktorý vyvrcholil v nedeľu 8. augusta o 10.30 hod. archijerejskou svätou liturgiou, ktorú pre viac ako 10 000 pútnikov slávil prešovský eparcha Mons. ThDr. Ján Babjak SJ. Do Litmanovej už niekoľko rokov prichádzajú zástupy veriacich, ktorí chcú počúvať Božie slovo a prijímať sviatosti zmierenia a Eucharistie. Otec biskup vedený pastoračnou starostlivosťou o týchto pútnikov prišiel na horu Zvir do Litmanovej modliť sa uprostred Božieho ľudu. Horu Zvir si ľudia obľúbili ako miesto svojich modlitieb. Je uprostred čarokrásnej Božej prírody, kde sa srdce a myseľ človeka úplne spontánne povznáša k Bohu. Pred začiatkom svätej liturgie vladyku Jána Babjaka privítal miestny farár a protopresbyter ThLic. Daniel Galajda. Vladyka Ján, vedomý si zodpovednosti pri správe tej časti Božieho ľudu, ktorá bola zverená jeho pastoračnej starostlivosti, vydal a prečítal Dekrét, ktorým ustanovil horu Zvir za miesto modlitby a kaplnku, ktorá je tam postavená, zasvätil Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie.
V tejto súvislosti spomenul aj skutočnosť, že 8. decembra tohoto roku si Cirkev pripomenie 150. výročie vyhlásenia dogmy o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie. Otec biskup tak rozhodol aj „vzhľadom k pretrvávaniu nábožnej pozornosti tu putujúceho Božieho ľudu, berúc do úvahy početné žiadosti veriacich, ktorí sa na spomenutom mieste chcú zhromažďovať v kajúcom duchu a v modlitbe za spásu duší, konštatujúc prehĺbenie ich duchovného života a hľadiac na ich duchovný osoh, po vypočutí mienky príslušných eparchiálnych komisií“. Zdôraznil, že jeho pastoračnú návštevu na hore Zvir možno spájať jedine s tým, že chce, aby bolo duchovne postarané o pútnikov. Ostatné záležitosti spájajúce sa s horou Zvir v Litmanovej Cirkev naďalej skúma.
Konkrétne povedal:
„Ale verím, že ma dobre rozumiete. Týmto dekrétom som vyhlásil toto miesto na hore Zvir za miesto modlitby. Pozor, nevyjadril som sa zatiaľ k údajným zjaveniam. Cirkev tieto záležitosti skúma vždy dlho a precízne, aby boli vylúčené akékoľvek pochybnosti a nejasnosti“.
V homílii vladyka Ján vychádzal z nedeľného evanjelia, kde Ježiš Kristus učeníkom, ktorí nemohli uzdraviť posadnutého chlapca, hovorí:
„Tento druh sa nedá vyhnať ináč, iba modlitbou a pôstom.“ Okrem iného povedal:
„Prichádzate na toto nádherné miesto do Litmanovej práve preto, že sa chcete modliť. Prichádzate tu modlitbou liečiť svoje srdcia a duše. Prichádzate tu počúvať Božie slovo – ako Panna Mária, aby ste ho prijímali nielen do svojich uší, ale aj do svojho srdca a vedeli podľa neho prežívať svoj život ako ona. Podstupujete nie jedno sebazaprenie, aby ste tu prišli a to i zďaleka. Preto Vám Cirkev vychádza v ústrety. Cez vyhlásenie tohto miesta za miesto modlitby Cirkev prejavuje o Vás svoju starostlivosť“.
Na konci slávnosti citujúc bulu Svätého Otca Jána Pavla II. Incarnationis mysterium, ktorou vyhlásil Jubilejný rok 2000, otec biskup povedal, že prostredníctvom bdenia, pôstu a modlitby pútnik napreduje na ceste kresťanskej dokonalosti a snaží sa s pomocou Božej milosti dospieť k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku.
Po svätej liturgii bola Eucharistická pobožnosť a poklona. Slávnosť bola zakončená pápežskou hymnou a mnoholitstvijem.

Zdroj: http://www.tkkbs.sk/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2004080915

 

Moje drahé deti!

Vaše prosby budú zvlášť vyslyšané, ale musia byť úprimné a vychádzať z čistého srdca.
Nepoškvrnená Čistota na hore Zvir, 5. mája 1991

Modlitby a lieky

Vážený pán šéfredaktor,

zverejnite, prosím Vás, to, čo teraz napíšem. Je to skutočná výpoveď, pravdivé svedectvo. Dlho som váhala, ale moje vnútorné „ja“ ma nutká, aby som zverejnila udalosť, ktorú sme zažili v našej rodine presne pred rokom - začiatkom februára 1997.
Ešte chcem podotknúť, že Litmanovú navštevujem nepravidelne, ako mi čas dovolí, no viac v zime. Manžel s mladšou dcérou ešte menej.
V prvú januárovú nedeľu 1997 sme išli do Litmanovej obaja s manželom. Bola fujavica, ale podarilo sa nám tam dostať. Išla som tam s nádejou a prosbou v srdci, určite aj manžel, ale o tom sme nehovorili, kto s akým zámerom tam ide. O mesiac totiž staršia dcéra čakala prvorodený prírastok do rodiny. Všetci sme sa tešili. Chlapček sa narodil 1. februára, zdravý. Dlho sme sa však z jeho zdravia netešili. Päť hodín po pôrode dieťa dostalo petechie (bodkovité krvné výrony). Lekári boli nútení vymeniť vyše 90 % krvi, neskoršie ešte 2-3 krát dodávali krv. Veľkú nádej na prežitie dieťaťu nedávali, vraj záleží na tom, ako prijme krv darcu. Väčšinou deti s takou chorobou zomierajú, proste, je to ojedinelý prípad. Bol to pre nás doslova šok.
Manžel mi nadával, že koľko sa modlím a práve nám sa to stalo. Ja som mu povedala, že sa netreba rúhať Bohu, ale viac sa modliť. A tak večer čo večer sme sa modlili spoločne pri zapálenej hromničnej svieci a soške Nepoškvrneného počatia Panny Márie. V noci som nemohla spávať a vtedy som sa modlila ruženec a litánie k Matke ustavičnej pomoci. Skrz Pannu Máriu som prosila jej Syna, aby uzdravil naše vnúča, ale nie tak, že to chcem silou-mocou, ale ak On chce, nech sa stane jeho vôľa. Neviem ani opísať, ako trpela naša dcéra, keď sa v nemocnici nemohla k dieťaťu priblížiť, len ukradomky naň pozrieť. Po necelých dvoch dňoch bolo dieťa v pojazdnom inkubátore prevezené do inej nemocnice, kde majú lepšie vybavenie, ale ani tam nám veľkú nádej nedávali. Lekári nevedeli presne, o aký druh choroby ide - ale je to choroba krvi. Dnes už netreba nikomu veľa hovoriť, keď ide o chorobu krvi. K tomu sa pridružovali ešte ďalšie komplikácie - infekcia, zlé dýchanie, krvácanie do žalúdka. Nádej na prežitie bola minimálna. Dieťa bolo pokrstené v inkubátore, my sme tam ani nemohli byť, lebo v tom čase bola chrípková epidémia. S dcérou to bolo veľmi zlé, báli sme sa, že ochorie. Po týždni ju pustili domov, no dieťa ostalo aj naďalej v nemocnici. Týždeň trápenia, neistoty bol za nami. Práve bola prvá februárová nedeľa, všetci ešte spali, keď som vstala a s ťažkým, uboleným srdcom odcestovala do Litmanovej. Nemusela som predkladať svoj zármutok, Panna Mária o ňom vedela. Pri lavičke zjavenia som ju znova prosila o uzdravenie. Už vtedy som tajne cítila a dúfala, že to dieťa bude žiť.
Teraz má náš vnúčik rok. Je zdravý, bystrý, niekedy až veľmi živý. Chodiť začal ako 10 a pol mesačný.
Ešte keď bolo dieťa v nemocnici, mojej sestre (je zdravotná sestra) povedali, že aj keď dieťa bude žiť, nemusí, ale môže byť postihnuté duševne. Teraz nevidím nijaké známky choroby a potvrdili to aj lekári.
V lete, po vyše pol roku, sme sa dozvedeli, že na účet nemocnice, kde sa dieťa narodilo, bol vydaný veľmi drahý liek ,a v nemocnici, do ktorej bolo dieťa preložené, doktorka z príslušného oddelenia čakala dva dni s podaním lieku, lebo si myslela, že dieťa zomrie a taký drahý liek je preňho zbytočný.
Neviem, čo je na tom pravdy, ani nebudem pátrať, či bol alebo nebol liek podaný. Nejdem sa sťažovať, v dnešných časoch sa človek aj tak pravdy nedovolá.
Jedno je však isté: dieťa žije a je zdravé. Som pevne presvedčená, a môj manžel tiež, že náš milosrdný Pán na príhovor svojej Matky Preblahoslavenej Panny Márie vyslyšal našu prosbu.
Odvtedy chodíme častejšie k litmanovskej Panne Márii. Máme za čo ďakovať, zvelebovať ju a stále jej dôverovať. Do ďalšej práce Vám prajem veľa šťastia, zdravia a Božích milostí.
Veľmi sa teším na každé nové číslo Vášho nádherného časopisu M ROSA. Veľmi mi pomáha v mnohých ťažkostiach a pri vážnych rozhodnutiach, rozširuje obzor mojich znalostí. Uverejňujete v ňom články, aké nikde inde nečítam. Varujete pred rôznym zlom a nebezpečenstvami a upozorňujete na, rozlišovanie dobra od zla. Odkedy ho čítam a navštevujem Litmanovú, veci a udalosti beriem ináč. Teraz som pokojnejšia a rozvážnejšia. Aj ľudí vidím v inom svetle, skrátka, na svet sa pozerám inými očami.
Mária, Matka naša, skry nás pod svoj plášť!
Vaša M. I. z Košíc
(ukážka z knihy "Čakám vás v nebi 2".)

Pozrite si a prečítajte veľmi dobrú webovú stránku:

http://www.litmanova.info


 

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Webmaster Anežka 2008